TARTALOML

Ligarii

eredegileg sabinus nemzetség, melyből a Caesar és Pompejus közötti polgárháboruban többeket említenek. – 1. Q. Lig., mint alvezér szolgált Kr. e. 50-ben Africában, azután (48) mint Pompejus párthíve küzdött ott a Caesar küdlte hadvezér Curio ellen, majd 46-ban Caesar ellen is, de, midőn ez Adrumentumnál partra szállt, foglyul ejtették s nem volt szabad hazájába visszatérnie. Caes. b. Afr. 89 b. c. 1, 31. Cic. Lig. 4 skk. Barátainak s különösen Cicerónak kérése ellenére csak akkor kegyelmezett meg neki Caesar, midőn ellensége Q. Aelius Tubero bevádolta, Cicero meg egy deprecatióban védelmezte s e közben Caesar kegyes, könyörülő voltát magasztalta. Ezzel egyidejüleg elérte Caesar azt a czélját, hogy a befolyásos szónokot megnyerte a maga részét. Cic. fam. 6, 13. Lig. 5. Plut. Cic. 39. Brut. 11. ligarius visszatért Romába, de nem volt kiengesztelhető, sőt Brutusszal résztvett a Caesar elleni összeesküvésben. App. b. c. 2, 113. – 2. A 43-beli proscriptiók alkalmával két hasonló nevü fitestvér veszett el. – 3. Az 1. számunak rokona volt P. Lig., ki Q. Lig.-szal együtt Caesar fogságába került. Caesar megkegyelmezett neki, de mivel ismételten fegyvert fogott ellene, 46-ban kivégezték. Caes. b. Afr. 64.