TARTALOML

Logistai

a tisztviselők számadásának intézésével foglalkozó számvivő testületek Athenaeben. 1) Tíz személyből álló testület, melyet a tanács a saját kebeléből sorsolt ki az összes tisztviselők hivataloskodásának, s kivált pénzkezelésének prytaniánként való megvizsgálására, hogy aztán jelentésük alapján döntsön az illető tisztviselő ügyében. Az elmarasztalt tisztviselő a heliaeához felebbezhetett. Arist. pol. Ath. 48, 3. 2) Kivált az a számvevő testület, melynek a hivatalos év végeztével a lelépő tisztviselők számadásának intézésében legfontosabb szerepe volt. Az Euclides előtti időkben a feliratok 30 ilyen l. nevű számvevőt említenek (CIA I 32. V. ö. 226, 228) s rajtuk kívül az ’euJunoi nevű, segédekkel (paredroi) ellátott tisztviselőket is (CIA I 34. V. ö. Andoc. Myst. 78); Aristotelesnek az atheneai alkotmányról szóló műve szerint (Ath. pol. 54, 1. 2) ellenben a 4-ik században csak 10 l. volt, továbbá egyenkint 2–2 poredroV-szal, kiket valamennyit phylénként, sorsolás útján választottak. Kevesbítették-e vajjon Euclides után a l. számát, vagy a régi harminczas szám a három első fajta tisztviselők összes számát jelzi, el nem döntött kérdés. A testületek hatáskörére nézve is csak Aristoteles idézett művének felfedezése óta van pontosabb értesülésünk. Aristoteles idejében a hivatalos év végén minden lelépő tisztviselőnek számadást kellett a l.-hoz benyujtani az évközben kezelt közpénzekről, vagy ha nem volt állami pénz a kezelése alatt, ezt a tényt kellett bejelentenie. A l. a sunhgoroV-ok segélyével harmincz napon belül megvizsgálták a jelentéseket s úgy látszik, már ez idő alatt is bármely magánember vádat emelhetett a l. előtt. Akár találtak hibát a l. a számadásban akár nem, a tisztviselők ügyét mindenesetre a heliaea elé terjesztették, mely aztán véglegesen döntött a felmentés vagy elitélés ügyében. Ha a l. hibát találtak a számadásban, akkor (úgy látszik az sonhgoroV-ok előleges elmarasztalása alapján) a vádat is a heliaea elé terjesztették, még pedig valószinüleg épen a sumhgoroV-ok, mert maguk a l . az egész tövényszéki eljárásnak is vezetői voltak (hgemoneV), kivévén a strathgoV-ok számadását, mely alkalmával a thesmotheták voltak a pörvezetők. Magánember, mint vádló, a törvényszéki tárgyalás alatt is jelentkezhetett (Aesch. Ctes. 23. Demosth. fals. leg. 2) s a büntetés szabadon megszabható (tunhtoV) volt, kivéve a sikkasztás esetét (cloph dhmosiwn crhmatwn), mikor is az elmarasztalt tisztviselőnek az elsikkasztott összeg tízszeresét kellett megfizetnie. De a vizsgálat nemcsak a pénzkezelésre terjedt ki, hanem az egész hivataloskodásra, s így a számvevő eljárás több különféle nyilvános bűnvádi eljárásra adhatott alkalmat (grajai peri twn euJunwn). Sőt még akkor sem volt a tisztviselő teljes biztonságban, ha l.-tól vezetett számvevő eljáráson megkapta a heliaeától a szabályszerű felmentést s Aristoteles i. irata szerint épen akkor kezdődött az euJunoV-oknak sokat vitatott s legujabb időkig is bizonytalan szerepe. Ugyanis minden egyes phyle euJunoV-a a maga ’paredroV-aival a törvényszéki felmentést követő három napon át a phyle eponymusának szobra előtt tartózkodva elfogadta a már felmentett tisztviselő ellen utólagosan felmerülő vádakat, s ha jogosultaknak találta őket, a magánjogi természetű panaszokat átadta az illető phyle ügyeit kezelő községi birónak (’toiV, dicastaiV toiV cata dhmouV), a nyilvános természetűeket pedig a thesmothetáknak, a kik azután ismét a heliaea elé terjesztették az ügyet. Arist. pol. Ath. 48, 4. – Irodalom: Az Aristoteles féle irat felfedezése előtti irodalom elavult. L. most Koch E., De Atheniensium logistis etc., Zittau, 1894 és az azóta megjelent államrégiségi kézikönyvek illető szakaszait, Busolt2, 225. Gilbert 12, 248 skk. Schoemann-Lipsius4, 437 skk., és v. ö. az EuJunai czímszót is.

GY. GY.