TARTALOMN

Nepos,

Cornelius, Gallia Cisalpinában született, sokáig élt Romában, hol Ciceróval, Atticusszal, Catullusszal és más nevezetes férfiakkal baráti viszonyban állott. Élete valószínűleg Kr. e. 94 és 24 közé esik. Legtöbb munkájából, így annaleseiből csak csekély töredékek maradtak reánk. Egyéb művei: chronica, 5 libri exemplorum, de historicis; írt valószínűleg erotikus költeményeket is. Fő munkája volt de viris illustribus, nagy férfiak életrajzai, melyből egy könyv maradt reánk (de excellentibus ducibus exterarum gentium), a mely mint a czím is mutatja, a nem római hadvezérekről szól; fennmaradt ezenkívűl az idősb Cato és Atticus életrajza is. Bár ez életrajzok valami csekély historiai critikával vannak megírva, mindazáltal erkölcsi tartalmuknál fogva csakhamar kedvelt iskolai olvasmánynyá lettek. Némely tudósok, így különösen G. F. Unger (der sogenannte Cornelius Nepos, 1881), csak a Cato és Atticus életrajzát akarják valódinak elismerni, míg az idegen vezérekről szóló könyvet el akarják Nepostól vitatni (a mint hogy általában véve fennmaradt műveit sokáig helytelenűl egy bizonyos Aeimilius Probus nevűnek tulajdonították a Kr. u. 4. századból). Ez a nézet azonban nem talált követőkre a Neposszal foglalkozó szaktudósok nagy többségénél. Főbb critikai kiadások: Nipperdey (2. kiad. 1879), Halm (1871), Cobet (1881), Andresen (1884) és Fleckeisen (1884). Iskolai kiadás: Siebelis (11. kiad. 1886), Nipperdy (9. kiad. 1885). Magyar iskolai kiadások: Veres Ignácz (1865) és Vass József (1866 és azóta többször).

N. G.