S

Saba
Sabacon, Sabacos
Sabaei
Sabatini
Sabatinus lacus
Sabazius
Sabbata
Sabelli
Sabi
Sabina.
Sabini.
Sabiniani
Sabinum
Sabinus
Sabis
Sabrata
Sabrina
Sacadas
Sacae
Saccus.
Sacellum
Sacerdos
Sacerdotes
Sacer mons
Sacra
Sacramentum
Sacrarium
Sacra via
Sacrificia
Sacrificulus
Sacrilegium
Sacriportus
Sacrovir
Sacrum promunturium
Sadocus
Sadyattes
Saeculares ludi
Saepinum, Sepinum
Saetabis
Sagalassus
Sagartii
Sagitta
Sagittarii
Sagittarius
Sagmen
Sagra
Sagrus
Sagum
Saguntia, Segontia
Saguntum
Sais.
Sala
Salacia
Salamis
Salapia
Salarium
Salassi
Saldae
Sale
Salentini, Sallentini
Salentinum promunturium
Salernum
Salganeus, Salganea
Saliare carmen
Salii.
Salinae
Salinator
Salinum
Salla
Sallentini
Sallustii
Salluvii
Salmacis.
Salmanassar
Salmantica
Salmone
Salmoneus
Salmonium, Samonium
Salmydessus
Salonae
Salonii.
Saltatio
Salus
Salutatio
Salva
Salvianus
Salvidieni.
Salvii.
Salyes, Salyi, Salluvii
Samaria
Samarobriva
Sambuca
Samh
Sammonicus
Sammurramit
Samnium
Samonium
Samosata
Samothrace
SamjoraV
Samus
Sanchuniathon
Sancus
Sandalion
Sandon
Sane
Sangarius
Sanherib
Sanquinii.
Santones, Santoni
Santra
Sapaei
SapeireV
Sapientes septem
Sappho
Saraceni
Saracus
Sarangae
Sarapeum, Serapeum
Sarapis
Sarcophagus
Sardanapal
Sardes
Sardica
Sardinia
Sardoum
Sarepta
Sargon, Sargina
Sarmatae
Sarmatia
Sarmaticae portae
Sarmaticum mare
Sarmizegetusa
Sarnus
Saronicus sinus
Sarpedon
Sarphdonih akra
Sarrastes
Sarsina, Sassina
Sarte
Sarus
Saso
SaspeireV, SapeireV
Sassanaidák
Sassula
Saticula
Satira
Satisdatio
Satniois
Satrae
Satrapa
Satricum
Satrii
Satura
Saturae palus
Saturius
Saturnalia
Saturnia.
Saturninus.
Saturnius
Saturnus
Saturum, Satyreum, Satyrium
Satyrdráma
Satyreum, Styrium
Satyri
Satyrus
Sauconna
Saufeji.
Sauromatae
Savaria
Savia
Savo
Savus
Saxa
Saxa rubra
Saxones
Scabellum, scamnum
Scaena
Scaenici ludi
Scaeva.
Scaevola
Scalae
Scaldis
Scamander
Scamandrius
Scamnum
Scandia, Scandinavia, Scatinavia
Scantia silva
Scapteusula
Scaptii.
Scapulae.
Scarbantia
Scardona
Scarphia, Scarphe
Scarus
Scauri
Scena
Scenitae
Sceptrum
Schedius
Scheria
Scisth odoV
Schoeneus
Schoenobatae
Schoenus
Schola
Scholium
Sciathus
Scillus
Scione
Scipiones
Sciritis
Sciron
Scironides.
Scirtonium
Scirtus
Scissor
Scitarjevo
Scobis
Scodises
Scodra
Scollis
Scolus
Scopadae
Scopae
Scopas
Scopelus
Scordisci
Scordiscus, Scydises, Scodises
Scorpios
Scoti
Scotitas
Scotussa
Scribae.
Scribonii
Scrinium
Scriptores historiae Augustae;
Scriptura
Sculptura
Scultenna
Scurrae
Scutum
Scydises
Scylacium
Scylax
Sycilla
Scyllaeum
Scyllaeum promunturium, Scylla
Scyllis
Scymnus
Scyphus
Scyrus
Scythia
Scythini
Sebaste
Sebastea
Sebennytus
Sebethus
Sebichus
Sebinus lacus
Secessio
Sectator
Sectio.
Secundus
Securis
Securitas
Secutor
Sedigitus
Seditio
Sedulius
Seduni
Sedusii
Segesta, Egesta
Segestes
Segestica, Segesta
Segetia
Segimerus
Segimundus
Segni
Segobriga
Segodunum
Segontia
Sgenotiaci
Segovia
Segusiavi, Segusiani
Seirhnousai
SeisacJeia
Seja.
Sejani.
Seji
ShkoV
Selhnh, Selhnaia (Selana, Selanaih)
Seleucia
Seleucis
Seleucus
Selge
Selinon
Selinus
Sella
Sella curulis
Sellasia
Selleis
Sellisternium
Selloi
Selymbria, Selybria
Shmeia
Semele
Sementinae, Sementivae
Semiramis
Semis
Semnones, Sennones
Semones
Semo Sancus
Sempronii
Sena.
Senaculum.
Senatus
Senatus consultum
Senatus municipalis.
Seneca.
Senecio
Senectus
Sennacherib
Sennones
Senones
Sententia.
Sentii.
Sentinum
Sepias
Sepinum
Septa.
Septem aquae
September
Septem maria
Septemtrio
Septemviri epulones
Septimii.
Septimontium
Septimulejus
Septitii.
Septizontium
Septuaginta
Sepulcrum, sepultura.
Sequana
Sequani
Sequester
Serapeum
Serapion
Serapis
SerbwniV
Serdica, Sardica
Serenus.
Seres
Sergestus
Sergii
Serica, Sinae
Seriphus
Sermyle
Serranus.
Serrhium
Sertorius
Servator
Servi
Servii.
Servilii
Servi publici
Servitus poenae.
Servitutes.
Sesamus
Sesostris
Sestertius
Sestii.
Sestus
Setia
Setius mons
Seuthes
Severi
Severus mons
Sevo mons
Sexagenarius
Sex suffragia
Sextans
Sextii
Sextilii.
Sextilis
Sextus.
Sextus Placitus Papyrensis
Sibuzates
Sibylla
Sibyllai könyvek
Sibyrtius
Sicambria
Sicanus
Sicarius
Sicca, Sica
Sicca Veneria
Sichaeus
Sicilia
Sicinii.
Sicinnis
Sicinus
Sicoris
Siculi
Siculum fretum
Sicyonia
Side
Sidicini
Sidon
Sidonius
Sidus
Sidussa
Sigambri
Sigeum promunturium
Sigillaria
Sigillum
Siginni
Signa
Signia
Signifer
Sigynnae, Siginni
Sila
Silani.
Silanion
Silarus
Silenus
Silicense flumen
Silicius
Silii
Silis
Silloi
Silphium
Silures
Silvanus
Silvius
Simbruini colles
Simeni
Simmias, Simias
Simois
Simonides
Simpulum
Sinae
Sinda
Sindi
Sindus
Singara
Singus
Sinis
Sinnius Capito
Sinon
Sinope
Sintica
Sinuessa
Siphae
Siphnus
Sipontum, Sipuntum
Sipylus
Sír
SirbwniV, EwrbwniV (h limnh) Sirbwn
Sirenes
Sirenum scopuli petrae
Siris
Sirius
Sirmium
Sisapon
Siscia
Sisenna
Sistrum
Sisygambis
Sisyphus
Sisura
Sitace
Sitella
Sithresion
SithsiV
Sithonia
Sitones
SitojulakeV
Sittius
Skapth ulh, Skapthsulh
Skardon oroV
Skhnh
Skhnograjia
Skeptikusok
SkeuoJhkh
Skiadeion
SkimpouV vagy krabbatoV
Skirojoria
Skirojoriwn
Skolion, skolia, melh
Skomion oroV
Skutalh
EkiJai
Smerdis
Smilis
Smintheus
Smyrna
Sóbányák
Soccus
Sociale bellum
Socii
Socii navales
Socius
Socrates, SwkrathV.
Sodalicium
Sodalitas
Sogdiana, Sogdiwnh, Sougdianh
Sol
Solanus
Solarium
Soldurii
Solaea
Soli, Soloi
Solinus
Solis fons
Solis lacus
Solitaurilia
Solium
Solois
Solon
Solstitium
Solus, Soluntum, SolouV
Solygia, Solugeia
Solymi
Somnium
Somnus
Sontius
Sopater
Sophaenetus
Sophene
Sophilus
Sophisták
Sophocles
Sophonibe
Sophron
Swjronistai
Sopianae
Sopor
Sopron
Sora
Soracte
Soranus
Sordice
Sordidati
Soron
Sortes
Sosias
Sosibius
Sosicrates
Sosigenes
Sosii
Sosilus
Sosipater
Sosiphanes
Sosistratus
Sositheus
Sospita
Sosthenes
Swsira
Sostratus
Sosus
Sotades
Swthr, Sawtihr
Sotiates
Sotion
Sozomenus
Spalatum
Sparta
Spartacus
Sparti
Spartocus
Spartolus
Specularia
Speculator
Speculum
Speira
Speluncae
Sperchius
Spes
Speusinioi
Speusippus
Sphacteria, Sphagia
Sphaeristerium
Sjairistikh
Sphendale
Sjendonh
Sjendonhtai
Sphettus
Sphinx
Sphodrias
SjragiV
Spina
Spino
Spinther
Spithridates, Spithradates
Spoletium
Spolia
Sponda
Spondai.
Sponsalia
Sponsio
Sporades
Sportula
Spoudarcai, spoudarciwnieV, arcairesiazonteV
Spurina, Spurinna
Staberii
Stabiae
Stadion
Stagirus, Stagira
StagoneV
Stajenus
Staphylus
Stasanor
Staseas
Stasinus
Stataria
Stater
Statielli, -ellates, -ellenses
Statii
Statilii
Statio
Stationarius
Statira
Stator
Statorii
Statua
Statuaria
Status
Sthlai
Sthlh
Stemmata
Stentor
StentoriV himnh
Stenyclarus
StejanoV
Stephanus
Sterculius
Sterope
Steropes
Stertinii
Stesagoras
Stesichorus
Stesimbrotus
Stheneboea
Sthenelus
Sthennis
Stheno
Stigma
Stilicho, Stilico
Stilo
Stilpon
Stilus
Stimula
Stimuli
Stipendium
Stipulatio
Stiria
Stiris
StleggiV
Stoa
Stobaeus
Stobi
Stoechades insulae
Stoikusok
Stola
Stolo
Strabo
Stragula, stragulum
StrathgoV
Stratocles
Straton
Stratonice
Stratonicea
Stratonicus
Strattis
Stratus
Strenae
Strepsiades
Strigilis
Strwmatodes moV
Strongyle
Strongylion
Strophades
Strojion
Strophius
Structor
Strymon
Stuprum
Stura
StulobathV
StuloV
Stymphalides
Stymphalus
Styra
Styx
Suada
Sublaqeum
Subrii
Subscriptio
Subsellium
Subsolanus
Substitutio heredis
Subucula
Subura
Sucro
Sudatio
Sudes
Sudeta, Sudeti montes
Suessa
Suessetani
Suessiones, Suessones
Suessula
Suetonii
Suevi
Suevicum mare
Suffectus
Suffetes
Suffragator
Suffragium
Sugambri
Suggestus
Suggrunda
Suidas
Suillii
Suiones
Sullae
Sulmo
Sulpicii
Súlyok
Summanus
Sumptus
Sunium
Suovetaurilia
Superi
Superstitio
Superum mare
Supparus
Supplicatio
Supplicium
Surena
Surrentum
Susa
Susarion
Susceptor
Susiana
Suspensura
Suthul
Sutor
Sutrium
Svardones
Syagrius
Sybaris
Sybota
Sycophanta
Syene
Syennesis
Sygambri, Sugambri, Sigambri
SullogeiV
Syloson
Symaethus
Sumbola
Sumbolai, deipnon apo sumbolwn
Sumbouloi
Syme
Symeon
Summacia
Symmachus
Symmoriae
Symphoniaci
Symplegades
Sumposion, sundeiipnon
Sundikoi
SunhgoroV, sunhgoria
Synesius
Syngrapha
Synnada
Sunoikiai
Sunwmosia = etairia
SuntaxiV
SunJhkwn parabasewV dikh
Synthesis
Syphax
Syracusae
Syria
Syria dea
Syriae portae
Syrinx
Syrtica regio
Syrtis major és minor
Syrus
Suskhnoi
Sussitia