TARTALOMS

Suidas

SoudaV. – 1. Görög történész, Strabo (Kr. sz. tája) előtt; írt thessaliai történeteket és Euboeáról. Schol. Ap. rhod. 1, 554. 558. Töredékei Müllernél, Fragm. hist. Graec. 2, 464. lap. – 2. Görög lexicographus, személye ismeretlen, csak annyi bizonyos, hogy a Kr. u. 10-ik században kellett élnie. A neve alatt ránk maradt nyelvi és tárgyi lexikon a legterjedelmesebb az ilyenfajta görög munkák között; hanyagul és kritika nélkül van megírva, becse azonban mégis igen nagy, mert az ógörögre vonatkozó szómagyarázatoknak s különösen az ókori görög írókra vonatkozó adatoknak valóságos tárháza. Régibb lexikonok, grammatikai művek és a scholionok felhasználásával készült, szokatlan alakban, a mennyiben t. i. benne a czikkek nem a mai alphabetikus rendben, hanem az úgynevezett antistoechiának akkoriban és már azelőtt is szokásos rendszere szerint sorakoznak. Ugyanis az antistoechikus rend megszakítja az alphabetikus rendet a hasonló hangzású betűknek és betűcsoportoknak (magánhangzóknak és mássalhangóknak) egybeállításával; így pl. ai nem a, hanem d után következik, mert a vele azonos hangú e.-nal állíttatik össze; z után, ei, h, i következnek, mert mindeniknek i hangja van; épen úgy áll az w is o után stb. Ugyanez az elv érvényes a szavak második és harmadik betűjére nézve is, úgy hogy tehát a czikkek a pa; pau; pai, pe; pei, ph, pi-féle schema szerint keresendők. Kéziratai: Parisianus, 2625. Leidensis Vossianus 2. – Irodalom: Kiadások: Ed. princ. Demetrius Chalcondylestől, Mediolani, 1499. Gaisford, Suidae lexicon, Oxonii, 1834 (3 vol.). Bernhardy, Suidae lexicon, Halis et Brunsvigae 1834–1853 (4 részben, a legkiválóbb kiadás). Bekker, Suidae lexicon, Berolini, 1854 (1 kötetben, Bekker egészen szükségtelenül teljesen átdolgozta a lexikont az alphabetikus rend érvényesítése czéljából). Volkmann, De Suidae biograph., Bonn, 1861. Wachsmuth, De fontibus ex quibus Suidas in scriptorum Graecorum vitis hauserit, Symb. phil. Bonn. 1, 137 skk. Daub. De Suidae biographicorum origine et fide, Jahrb. f. Phil. Suppl. 11, 403 skk.

P. V.