TARTALOMT

Tabellarius

levélhordó, a familia urbanához tartozó rabszolga, a ki urának levelezéseit közvetítette. Cic. Phil. 2, 31. A császárok idejében már ú. n. tabellarius publicusokat alkalmaztak, vagyis közszolgálatra rendelt futárokat, a kik szintén rabszolgák voltak s csak kivételesen akadtak közöttük szabadosok (libertini), vagy teljesen szabad emberek (ingenui). Ez utóbbiak különösen tábori szolgálatra voltak beosztva (t. castrensis), vagy pedig a többiekre való felügyelettel voltak megbizva (optiones, praepositi).

T. M.