TARTALOMT

Trebellii

– 1. Q. Treb., Kr. e. 210-ben Uj Carthago elfoglalásánál tünt ki. Liv. 26, 48. – 2. L. Treb., Kr. e. 67-ben küzdött Gabinius abbeli törvényjavaslata ellen, hogy a hatalmat Pompejusra ruházzák. Dio Cassius 36, 7, 13. – 3. Treb. Calca, P. Clodiusnak adta ki magát, hogy ennek jószágait megkapja, de nem ért czélt. Valerius max. 9, 15, 5. – 4. L. Treb., Kr. e. 47-ben néptribunus, ellenezte Dolabella (lásd Cornelii, 25) javaslatait, a kit, mivel néptribunusságra törekedett, a senatus akarata ellenére folyton támadott, míg Caesar Ázsiából vissza nem tért. Ekkor az aristocraták T.-t, hogy bosszantsák Caesart, a ki kegyelte Dolabellát, aedilissé választották. 44-ben Antoniushoz pártolt s ezzel magára vonta Cicero gúnyját (Phil. 12, 8, 20. 13, 2, 2). Dio Cassius 42, 29 skk. – 5. M. Treb., sikerrel küzdött Kr. u. 36-ban Ázsiában. Tacitus ann. 6, 41. – 6. Trebellius Maximus, Nero alatt consul, Kr. u. 61-ben censust tartott Galliában, azután Britannia helytartója lett, de fösvénységével annyira gyűlöletessé vált az ottani sereg előtt, hogy menekülnie kellett annak dühe elől s csak kegyelem útján fogadták vissza ismét. Tac. ann. 14, 46. hist. 1, 60. Agr. 16. – 7. Treb. Pollio, történetíró, l. Scriptores historiae Augustae.

B. G.