V. Ünnepi naptár
1. Görög.


I. Hecatombaeon (Jul.–Aug.)

1. és 7. Apollo ünnepe.
12. Cronia.
16. Sunoikia.
24–29. Nagy Panathenaea.
27–28. Kis Panathenaea.
Gymnopaedia,
Nemea.

II. Metagitnion (Aug.–Sept.)

7–15. Carnea.
Metagitnia.
Pythia.

III. Boëdromion (Sept.–Oct.)

3. Eleutheria.
5. Nemesia v. Nekusia.
6. Marathonia.
12. Charisteria.
13. Proërosia.
16–25. Nagy Eleusinia.
boëdromia.

IV. Pyanopsion (Oct.–Nov.)

6. Kubernhsia.
7. Pyanopsia.
8. Thesea.
9–13. Thesmophoria.
19–21. Apaturia.
30. Calkeia.
Oschophoria.

V. Maemacterion (Nov.–Dec.)

21. Maemacteria.

VI. Posideon (Dec.–Jan.)

Haloa
Kis Dinoysia.

VII. Gamelion (Jan.–Febr.)

19–22. Lenaea.
Gamelia.

VIII. Anthesterion (Febr.–Mart.)

11–18. Anthesteria (11. PiJoigia, hordónyitás; 12. CoeV, kannaünnep; 13. Cutroi, termésáldozat).
19–21. Kis Eleusinia.
23. Diasia.
Delia.

IX. Elaphebolion (Mart–Apr.)

1. Elaphebolia.
8. Asclepiea.
9–13. Nagy Dionysia.
14. Pandia.
Isthmia.

X. Munichino (Apr.–Maj.)

6. v. 7. Delphinia.
16. Munichia.
19. Olympiea.
Adonia.
Kubernhsia.

XI. Thargelion (Maj.–Jun.)

6–7. Thargelia és Chloea.
7. Daphnephoria.
19. Bendidea.
19. Callynteria.
25. Plynteria.
Delia.

XII. Scirophorion (Jun.–Jul.)

12. Scirophoria.
13. Arrhephoria.
14. Dipolia és Buphonia.
Olympia.
Heraclea.
Hyacinthia.
G. J.