ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

I
A–F

 

KRITERION KÖNYVKIADÓ
BUKAREST 1981

 

TARTALOM

Az I. kötet impresszuma
Előszó az I. kötethez
Betűszók és rövidítések
A munkatársak betűjegyei
Helynevek jegyzékea, á   b   c, cs   d   e, é   f   g, gy   h   i, í   j   k   l   m   n, ny   o, ó, ö, ő   p   r
első kötetből cenzúrázott szócikkek
(Ugrás a megadott betűvel kezdődő címszavak elejére.)

A, Á  B  C, CS  D  E, É  F  G, GY  H  I, Í  J  K  L  M  N, NY  O, Ó, Ö, Ő  P  R
(Ugrás a részletes index-listára.)


Vissza a főcím oldalára
FŐSZERKESZTŐ

Balogh Edgár

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Benkő Samu, Dávid Gyula,
Gábor Dénes, Kacsó Sándor,
Kántor Lajos, Köllő Károly,
Láng Gusztáv, Sőni Pál,
Szabó Attila, Tóth Sándor

SZAKSZERKESZTŐK

Banner Zoltán (képzőművészet), Benkő András (zenetörténet), Csetri Elek (történelem), Dávid Gyula (könyvkiadás), Faragó József (folklór), Fejér Miklós (pedagógiai irodalom), Gaal György (ifjúsági irodalom), Gábor Dénes (bibliográfia), Jordáky Lajos (sajtótörténet), Kántor Lajos és Láng Gusztáv (irodalomtörténet), Köllő Károly (kiadványok), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet), Mikó Imre (jogtörténet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvészet), Nagy Miklós (mezőgazdaság), Spielmann József (orvostudomány), Szabó Attila (természettudományok), Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (folyóiratirodalom), Venczel József (lexikológia)

HELYI SZERKESZTŐK ÉS MUNKATÁRSAK

Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bonyháti Jolán (Bukarest), Bura László (Szatmár), Ficzay Dénes (Arad), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Marosi Ildikó (Maros), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar) Ajtay-Gecse Viktor, Árvay József, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint Júlia, Bazsó Zsigmond, Beke György, Bernáth Ernő, B. Fejér Gizella, B. Nagy Margit, Bodor András, Borbáth Károly, Bustya Endre, Cseke Péter, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, Dánielisz Endre, Debreczeni László, Demeter János, Denderle József, Enyedi Sándor, Erdélyi Lajos, Fuchs Simon, Gabányi János, Glück Jenő, Gyöngyösi Gábor, Hatházy Ferenc, Holló Ernő, Imreh Ernő, Imreh István, Izsák József, Jánky Béla, János Pál, Kászoni Zoltán István, Katona Ádám, Katona Szabó István, Kenyeres Pál, Kicsi Antal, Kisgyörgy Zoltán, Kiss András, K. Jakab Antal, Kovács Ferenc, Kovács János, Kovács Levente, Kozma Dezső, Kubán Endre, László Dezső, Lovassy László, M. Hubbes Éva, Molnár Gusztáv, Mózes Huba, Muzsnay Árpád, Müller Ferenc, Nagy Benedek, Nagy Géza, Náhlik Zoltán, Oszóczki Kálmán, Papp Béla, Rácz Győző, Seres Zsófia, Simon Károly, Szász István, Szilágyi Júlia, Tamás Gáspár Miklós, Tasi József, Tóth János, Tövissi József, Vajda Lajos, Veress Dániel, Vincze János, Vita Zsigmond

 


ELŐSZÓ

Átadjuk az olvasónak a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I. (A-F) kötetét. A könyv a romániai magyar nemzetiség írásbeliségének címszavait foglalja magába 1919. január 1-től máig, átölelve az egész romániai magyar irodalmi termést minden vonatkozásban. A törzset alkotó szépirodalom mellett sorra kerül itt a közirodalom (publicisztika, újságírás, bibliográfia, népművelő irodalom), a tudományos irodalom (szakirodalom, tudományterjesztés), a művészeti irodalom, valamint a művészeteknek azok az alkotásai, amelyek tárgyuknál fogva kapcsolódnak az irodalomhoz (könyvgrafika, irodalmi tárgyú képzőművészeti alkotás, irodalmi művek megzenésítése, előadóművészet és színház, rádió, televízió, film- és fotóművészet irodalmi vonatkozásai).

Ezt a nem egy viszonylatban kísérletező és úttörő jellegű sokoldalúságot a nemzetiség életének mindennapi szükséglete, a tudományos-műszaki haladás és az információcsere követeli meg. Napjainkban a földrajzi és történelmi tényezők, a gazdasági, társadalmi és politikai együtthatók, a nyelv mellett fokozódó szerepet játszik az új, szocialista érzelmi és tudatbeli alakulás. Ebben a felépítményi jellegű, de minden adottságra visszaható alakulásban elsőrendű szerepe van az írásbeliségnek, mégpedig a közlés minden vonatkozásában. Lexikonunknak az írásbeliség tágabb kereteire figyelmező megszerkesztésével ezt az átfogó szerepet tesszük szemléletessé, természetszerűen kiemelve a román néppel s más nemzetiségekkel való együttélés és szellemi kölcsönhatás jelenségeit.

Lexikonunk a szocialista Romániában kibontakozó romániai magyar irodalomkutatás több évtizedes eredményeire építhetett s megkezdésére Bod Péter 1766-os évszámmal megjelent, valójában azonban csak 1767-ben Nagyszebenben nyomott Magyar Athenas című munkájának kétszázadik évfordulója adta meg a közvetlen indítékot. Különben az általános irodalmi fejlődés is magával hozta a szakszerű nyilvántartás igényét, s 1968-ban tizenegy tagú szerkesztőbizottság megalakulása (Balogh Edgár, Benkő Samu, Jancsó Elemér, Jordáky Lajos, Kacsó Sándor, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Mikó Imre, Réthy Andor, Sőni Pál, Venczel József) után az összeállított repertórium és bibliográfia alapján szak- és helyi szerkesztők és munkatársak bevonásával az anyaggyűjtés is megindult.

Mély fájdalommal emlékezünk itt meg öt szerkesztő társunkról, aki nem érte meg e kötet megjelenését: Jancsó Elemérről, az irodalomtörténészről, Jordáky Lajosról, munkásmozgalmi és sajtótudományi szerkesztőnkről, Mikó Imréről, az irodalmi hagyományok és a jogtörténet anyaggyűjtőjéről, Réthy Andor bibliográfusról s Venczel Józsefről, szerkesztési módszerünk megfogalmazójáról és a teljes repertórium előkészítőjéről. Munkájuk egész vagy részleges továbbvitelére vontuk be a szerkesztőbizottságba Dávid Gyula és Engel-Köllő Károly irodalomtörténészeket, Gábor Dénes bibliográfust, Szabó Attila természettudományi szakírót és Tóth Sándor filozófiai írót. Az eredetileg 1974. december 31-ével zárult első munkaszakasz anyagát már az ő segítségükkel egészítettük ki 1980. december 31-ig, illetve elhalálozások esetén a nyomdai munkálatok lezárásáig.

Az eredetileg még az Irodalmi Könyvkiadóval való együttműködés keretében 1969-ben kiadott lexikoni kérdőívek segítségével elsődlegesen az írók, szerzők, szerkesztők, valamint hozzátartozóik személyi közléseire támaszkodhattunk; az így kapott s levelezés útján kiegészített adatokat a könyvtárban, kiadói jegyzékekben, A Hét és a Művelődés mellékleteiként megjelent könyvészeti összeállításokban és a folyóiratok tartalomjegyzékeiben ellenőriztük, felhasználva régebben megjelent lexikonok adatközléseit is. Általános forrásmunkaként használtuk s ezért a címszavakat kísérő bibliográfiákban külön nem jelöltük meg Osvát Kálmán Erdélyi lexikon (Nagyvárad 1929), Sőni Pál A romániai magyar irodalom története (Bukarest 1969), Kántor Lajos-Láng Gusztáv Romániai magyar irodalom 1944-1970 (2. kiadás, Bukarest 1973), Gulyás Pál Magyar írók élete és munkái (I-VI. A-D. Budapest 1939-43), Benedek Marcell Magyar irodalmi lexikon (I-III. Budapest 1963-65) című munkáit. Ahol a könyvészeti részben nem írtuk ki a kiadás helyét, minden esetben Bukarest a megjelenés helye.

A szerkesztés műveletei során megkülönböztettünk fogalmi, személyi, gyűjtő, intézményi, sajtótörténeti, emlékezési vagy táji-városi címszavakat és *-gal jelölt utalásokat.

A fogalmi címszavaknál el akartuk kerülni az általánosságokat, de olyan esetekben, amikor új vagy a mi viszonyainkra illő sajátos esztétikai és irodalomtörténeti értelmezésre volt szükség, mint például az abszurd, az ars poetica, az avantgarde, a ballada, a folklór, avagy az almanach, emlékirat, évkönyv esetében, nem fukarkodtunk az adatok közlésével és értelmezésével. A személyi címszóknál abban a mértékben ismertetjük az egyes szerzők életrajzi adatait és életpályájuk fontosabb állomásait, az első megjelenést és a közléseknek helyet adó sajtót, amennyire ezek megállapíthatók voltak és a személyi teljesítmények megítéléséhez szükségesek. Szellemi életünk kimagasló személyiségeiről többnyire kezdőbetűkkel jegyzett átfogó szócikkeket nyújtunk. Gyűjtő címszavainkra az áttekinthető összefoglalások kedvéért van szükség, nem utolsósorban azért, hogy - például az ábécéskönyv, biológiai szakirodalom, fizikai szakirodalom, földtani és földrajzi szakirodalom címszók esetében - regisztrálhassunk olyanokat, akik önálló kötetek hiányában is megemlítendők.

Az irodalmi élettel kapcsolatos egyesületek, intézmények, szervezetek, valamint lapok, könyvsorozatok címszavai tárgyszerűen mutatják be mindazokat a kereteket, amelyek a romániai magyar írásbeliség jelenségeit az idők folyamán felfogták és egymással összekötötték. Ilyen értelemben és céllal mutatjuk be a főváros és egyes tájak, városok magyar irodalmi vonatkozásait is. Külön gondot fordítottunk az egyetemes magyar irodalom klasszikusainak a romániai magyar szellemiségre gyakorolt hatására és arra az emlékezetre, mellyel őket közéletünk megtiszteli. E tekintetben Ady Endre, Arany János, Bartók Béla és mások művének, eszmei példájának továbbéltetése már az első kötetben a haladó hagyományok ápolásának művelődési jelentőségét mutatja, nem is szólva az erdélyi nagyok, Apáczai, Bethlen Gábor, a Bolyaiak, Bölöni Farkas Sándor, Brassai Sámuel vagy Dávid Ferenc felidézésének tudatformáló szerepéről.

Mind az egyének, mind az intézmények számbavételénél esetenként be kellett mutatnunk, hogyan találták meg ezek új funkcióikat 1918 után a romániai viszonyok közt. Nem hagyhattuk figyelmen kívül azok munkásságát sem, akiknek honi viszonyaink közt eredt pályája másutt folytatódott; minden ilyen címszó megszerkesztésénél lexikonunk időbeli és térbeli határaira való tekintettel a romániai vonatkozásokat helyeztük előtérbe. Ugyanígy jártunk el azok esetében is, akik hosszabb-rövidebb ideig járultak hozzá romániai magyar írásbeliségünk gazdagításához.

A klasszikus és kortárs világirodalomra kitekintő műfordítás-irodalmunkat felölelve, külön gondot fordítottunk a nemzetiségi irodalom sajátos szerepkörébe tartozó műfordítás-irodalom románból merített anyagának bemutatására. Azoknál a szerzőknél, akik anyanyelvükön kívül román vagy más nyelven is közöltek írásokat, foglalkozunk ezekkel a munkákkal, s feltüntetjük a romániai magyar irodalmi alkotások más nyelvű megjelentetését is.

A címszavakhoz kapcsolt könyvészeti válogatások után számos esetben közzétesszük ASZT-jelzéssel a rádió-hangfelvételek kolozsvári aranyszalagtárának megfelelően kiválogatott adatait.

Szakszerkesztőink bevonásánál igyekeztünk elkerülni az irodalmiság, írásbeliség fogalomkörén belül könnyen felkísértő humán-reál vitát. Érthető módon előtérbe került ama humán tudományok fogalmi, személyi, intézményi és gyűjtő címszavainak elkészítése, amelyek többé-kevésbé közvetlenül kapcsolódnak a nemzetiségi közélet sajátosságaihoz. Így szerepelnek lexikonunkban a filozófia, irodalomtudomány, folklór és néprajz, nyelvtudomány és stilisztika, lélektan, esztétika és művészettörténet, zenetudomány, társadalomrajz (szociográfia) és társadalomtudomány, nemkülönben a történettudomány és honismeret címszavai szakszerkesztőink ellenőrzése mellett. A természettudományi és műszaki jellegű írásbeliséget illetően azonban a tudományos-műszaki forradalom általános előretörése, a közéletünk szocialista kibontakozását meghatározó termelési feladatok és az iskolarendszer országos technizálása egyre inkább nyilvánvalóbbá tette, hogy korszerű irodalmi lexikon nem képezhető ki a biológiai, fizikai, földtan-földrajzi, kémiai és matematikai tudományosság és alkalmazásai, a mezőgazdasági, ipari, egészségügyi-orvostudományi és jogi-közgazdasági diszciplínák hazai magyar képviselőinek és írásbeli eredményeinek a tárgyalása nélkül. Így került sor a lexikonszerkesztés folyamatos kibővítésére reáltudományi szakszerkesztők és munkatársak bevonásával. Figyelembe kellett vennünk a tárgyköröket egybefűző határtudományokat is.

Gyakorlati feladatainknak megfelelően külön gonddal foglalkoztunk mind a szépirodalom, a művészetek és a humán tudományok, mind a reáltudományok népszolgálatával, a tankönyvirodalommal, népműveléssel és az ismeretterjesztő (tudománynépszerűsítő) irodalommal; ezért foglalkozunk oly bőven a széles hatékonyságú sajtóval és könyvkiadással.

Olvasóinkat felkérjük, hogy a további kiadások jobb kivitele végett figyelmeztessenek bennünket írásban és szóban e kötet hiányaira, esetleges elírásaira s hibáira. Minden konkrét bírálat hasznosan járul hozzá a munkában levő II. (G-K), III. (L-R) és IV. (S-ZS) kötetek szerkesztéséhez.

Kolozsvár-Napoca, 1980. december 31-én

Balogh Edgár


BETŰSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

ÁGISZ

- Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet

ang.

- angol

ASZT

- aranyszalagtár

Blev

- Benedek Elek irodalmi levelezése 1921-1929. I. 1979.

Bp.

- Budapest

Buk.

- Bukarest

EGE

- Erdélyi Gazdasági Egyesület

EIT

- Erdélyi Irodalmi Társaság

EKE

- Erdélyi Kárpát-Egyesület

EME

- Erdélyi Múzeum Egyesület

EMGE

- Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMÍR

- Erdélyi Magyar Írói Rend

EMKE

- Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

ESZC

- Erdélyi Szépmíves Céh

ESZME

- Erdélyi Szemle Munkatársainak Egyesülete

ETF

- Erdélyi Tudományos Füzetek

ETI

- Erdélyi Tudományos Intézet

fr.

- francia

HLev.

- A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924-1944). I-II. 1979.

JBA

- Józsa Béla Athenaeum

kat.

- katolikus

KISZ

- Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKK

- Kriterion Kiskalauz

klny.

- különlenyomat

KMDSZ

- Kolozsvári Magyar Diákok Szövetsége

KMP

- Kommunisták Magyarországi Pártja

KRP

- Kommunisták Romániai Pártja

KZST

- Kemény Zsigmond Társaság

Kv.

- Kolozsvár

LM

- Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)

MADOSZ

- Magyar Dolgozók Szövetsége

MÍÉM

- Magyar Írók Élete és Munkái

MIL

- Magyar Irodalmi Lexikon. Bp. 1963-65.

MNSZ

- Magyar Népi Szövetség

MNT

- A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 1976.

MTA

- Magyar Tudományos Akadémia

Mv.

- Marosvásárhely

MV

- Musical-Vorbit (aranyszalagtár, zenés, szöveges felvételek)

Nb.

- Nagybánya

NDK

- Német Demokratikus Köztársaság

NSZK

- Németország Szövetségi Köztársaság

Nv.

- Nagyvárad

NyIrK

- Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

OGYI

- Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet

OMP

- Országos Magyar Párt

OMPE

- Országos Magyar Párti Ellenzék

örm. kat.

- örmény katolikus

ref.

- református

RKP

- Román Kommunista Párt

RMI

- Romániai Magyar Írók (sorozat)

RMIL

- Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

RMP

- Román Munkáspárt

RNK

- Román Népköztársaság

róm. kat.

- római katolikus

R.P.R.

- Republica Populară Română

R.S.R.

- Republica Socialistă România

RSZK

- Románia Szocialista Köztársaság

SZDP

- Szociáldemokrata Párt

TETT

- Természet-Ember-Tudomány-Technika (A Hét melléklete)

TM

- Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)

Tv.

- Temesvár

uő; uők

- ugyanő; ugyanők

A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A könyvészetben előforduló név- és címrövidítéseket nem tekintjük betűszavaknak és az eredeti teljes kiírás rövidítéseként a betűk után pontot tettünk.

JELEK

* - lásd

~ - (tilde) a címszót helyettesíti


A MUNKATÁRSAK BETŰJEGYEI

A. I.

- Antal Imre

Ko. L.

- Kovács Levente

B. A.

- Benkő András

K. Sz. I.

- Katona Szabó István

Ba. S.

- Balázs Sándor

L. F.

- László Ferenc

B. E.

- Balogh Edgár

L. G.

- Láng Gusztáv

B. Gy.

- Beke György

M. H.

- Mózes Huba

Bo. A.

- Bodor András

M. I.

- Mikó Imre

B. S.

- Benkő Samu

M. J.

- Murádin Jenő

Cs. E.

- Csetri Elek

M. L.

- Murádin László

Cs. P.

- Cseke Péter

N. B.

- Nagy Benedek

D. E.

- Dánielisz Endre

N. M.

- Nagy Miklós

D. Gy.

- Dávid Gyula

S. J.

- Spielmann József

F. J.

- Faragó József

S. Zs.

- Seres Zsófia

F. M.

- Fejér Miklós

Sz. J.

- Szekernyés János

Gy. G.

- Gyöngyösi Gábor

Szi. J.

- Szilágyi Júlia

G. Gy.

- Gaal György

Sz. A.

- Szabó Attila

I. I.

- Imreh István

Sz. S.

- Szabó Sámuel

J. L.

- Jordáky Lajos

T. J.

- Tövissi József

K. Á.

- Katona Ádám

T. S.

- Tóth Sándor

K. D.

- Kozma Dezső

V. D.

- Veress Dániel

K. J.

- Kötő József

V. J.

- Venczel József

K. K.

- Köllő Károly

V. L.

- Váczy Leona

K. L.

- Kántor Lajos

Vi. J.

- Vincze János

Ko. J.

- Kovács János

   

 

A betűjegyeket az aláírt címszók alatt zárójelben közöljük.


HELYNEVEK JEGYZÉKE

 

Románia Szocialista Köztársaság
(Zárójelben a megye az 1979. dec. 31-én érvényes közigazgatási beosztás szerint)

Abásfalva, Aldea (Hargita)
Abrudbánya, Abrud (Fehér)
Adyfalva, Ady Endre, a volt Érmindszent (Szatmár)
Agyagfalva, Lutiţa (Hargita)
Ákosfalva, Acăţari (Maros)
Albis - *Kézdialbis
Alexandria (Teleorman)
Alparét, Olpret; ma Bábolna, Bobîlna (Kolozs)
Alsóbölkény, Beica de Jos (Maros)
Alsófüged, Ciugudul de Jos (Fehér)
Alsójára, Iara (Kolozs)
Alsókosály, Căşeiu (Kolozs)
Alsórákos, Racoş (Brassó)
Alsósófalva, Ocna de Jos (Hargita)
Alsóvárca, Oarţa de Jos (Máramaros)
Alsózsuk, Jucu de Jos (Kolozs)
Andrásfalva, Andreeni (Hargita)
Apáca, Apaţa (Brassó)
Apanagyfalu, Nuşeni (Beszterce-Naszód)
Arad (Arad)
Aranyosgyéres, Cîmpia Turzii (Kolozs)
Aranyosrákos, Vălenii de Arieş (Fehér)
Árapatak, Araci (Kovászna)
Árkos, Arcuş (Kovászna)

Backamadaras, Păsăreni (Maros)
Bácsfalu; ma Szecseleváros, Săcele (Brassó) része
Bágyon, Bădeni (Kolozs)
Balázsfalva, Blaj (Fehér)
Bálványosváralja, Unguraş (Kolozs)
Bánffyhunyad, Huedin (Kolozs)
Bányaszekszárd, Bunea Mică (Temes)
Barátos, Brateş (Kovászna)
Barót, Baraolt (Kovászna)
Batiz, Botiz (Szatmár)
Belényes, Beiuş (Bihar)
Bélfenyér, Belfir (Bihar)
Bencéd, Benţid (Hargita)
Beresztelke, Breaza (Maros)
Berettyószéplak, Suplacu de Barcău (Bihar)
Beszterce, Bistriţa (Beszterce-Naszód)
Bethlen, Beclean (Beszterce-Naszód)
Bihardiószeg - *Diószeg Biharpüspöki, Episcopia Bihorului (Bihar)
Bodos, Bodoş (Kovászna)
Bogdánd, Bogdand (Szatmár)
Bonchida, Bonţida (Kolozs)
Borosjenő, Ineu (Arad)
Borszék, Borsec (Hargita)
Botfalu, Bod (Brassó)
Börvely, Berveni (Szatmár)
Bözöd, Bezid (Hargita)
Brassó, Braşov (Brassó)
Brăila (Brăila)
Bukarest, Bucureşti (Ilfov)
Bulcs, Bulci (Arad)
Buşteni (Prahova)
Buziás, Buziaş (Temes)
Bürkös, Bîrghiş (Szeben)

Cîmpina (Prahova)
Constanţa (Constanţa)
Craiova (Dolj)
Csákigorbó, Gîrbou (Szilágy)
Csákova, Ciacova (Temes)
Csíkcsatószeg, Cetăţuia (Hargita)
Csíkcsicsó, Ciceu (Hargita)
Csíkcsobotfalva, Cioboteni (Hargita)
Csíkcsomortán, Şoimeni (Hargita)
Csíkdánfalva, Dăneşti (Hargita)
Csíkkarcfalva, Cîrţa (Hargita)
Csíkkozmás, Cozmeni (Hargita)
Csíkmenaság, Armăşeni (Hargita)
Csíkpálfalva, Păuleni (Hargita)
Csíksomlyó, Şumuleu Ciuc (Hargita)
Csíkszentdomokos, Sîndominic (Hargita)
Csíkszentimre, Sîntimbru (Hargita)
Csíkszentkirály, Sîncrăieni (Hargita)
Csíkszentmárton, Sînmartin (Hargita)
Csíkszentsimon, Sînsimion (Hargita)
Csíkszereda, Miercurea Ciuc (Hargita)
Csíktaploca, Topliţa Ciuc; Csíkszereda része (Hargita)
Csíktusnád, Tuşnad (Hargita)
Csombord, Ciumbrud (Fehér)
Csucsa, Ciucea (Kolozs)
Csügés, Ciugheş; Csíkszépvíz, Frumoasa része (Hargita)

Dálnok, Dalnic (Kovászna)
Dálya, Daia Română (Fehér)
Dányán, Daia (Maros)
Dara (Szatmár)
Dedrádszéplak, Goreni (Maros)
Derzs, Dîrjiu (Hargita)
Dés, Dej (Kolozs)
Detta, Deta (Temes)
Déva, Deva (Hunyad)
Dézsánfalva, Dejan (Temes)
Dicsőszentmárton, Tîrnăveni (Maros)
Diószeg, Diosig (Bihar)
Ditró - *Gyergyóditró
Egri, Agriş (Szatmár)
Énlaka, Inlăceni (Hargita)
Éradony, Adoni (Bihar)
Erdőd, Ardud (Szatmár)
Erdőfüle, Filia (Kovászna)
Érmindszent - *Adyfalva
Erzsébetváros, Dumbrăveni (Szeben)
Esztelnek, Estelnic (Kovászna)
Etéd, Atid (Hargita)

Farcád, Forţeni (Hargita)
Fazekasvarsánd, Vărşand (Arad)
Fejérd, Feiurdeni (Kolozs)
Felsőbánya, Baia Sprie (Máramaros)
Felsőboldogfalva, Feliceni (Hargita)
Felsőcsernáton, Cernatu de Sus (Kovászna)
Felsőrákos, Racoşu de Sus (Kovászna)
Fogaras, Făgăraş (Brassó)
Fotos, Fotos (Kovászna)
Futásfalva, Alungeni (Kovászna)

Gábod, Găbud (Fehér)
Gajcsána, Găiceana (Bákó)
Galgó, Gîlgău (Szilágy)
Gardánfalva, Gîrdani (Máramaros)
Gátalja, Gătaia (Temes)
Gernyeszeg, Gorneşti (Maros)
Gógánváralja, Gogan (Maros)
Gombás, Gîmbaş (Fehér)
Gödemesterháza, Stînceni (Maros)
Görgényszentimre, Gurghiu (Maros)
Gyalár, Ghelar (Hunyad)
Gyergyócsomafalva, Ciumani (Hargita)
Gyergyóditró, Ditrău (Hargita)
Gyergyóremete, Remetea (Hargita)
Gyergyószárhegy, Lăzarea (Hargita)
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni (Hargita)
Gyergyótekerőpatak, Valea Strîmbă (Hargita)
Gyergyótölgyes, Tulgheş (Hargita)
Gyimesközéplok, Lunca de Jos (Hargita)
Gyulafehérvár, Alba Iulia (Fehér)

Hadad, Hodod (Szatmár)
Halmágy, Hălmeag (Brassó)
Harasztkerék, Roteni (Maros)
Harina, Herina (Beszterce-Naszód)
Hátszeg, Haţeg (Hunyad)
Héderfája, Idrifaia (Maros)
Héjjasfalva, Vînători (Maros)
Hétfalu, a Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu egyesítéséből keletkezett Szecseleváros, Săcele (Brassó) és Tatrang, Zajzon, Pürkerec régi közös elnevezése
Holtmaros, Mureş Mort (Maros)
Homoródkarácsonfalva, Crăciunel (Hargita)
Homoródkeményfalva, Comăneşti (Hargita)
Homoródszentmárton, Mărtiniş (Hargita)
Hosszúfalu, Satu Lung; ma Szecseleváros, Săcele (Brassó) része

Iaşi (Iaşi)

Janova, Ianova (Temes)
Józseffalva, Vorniceni (Suceava)

Kackó, Cîţcău (Kolozs)
Kalotaszentkirály, Sîncraiu (Kolozs)
Kaplony, Căpleni (Szatmár)
Karácsonfalva - *Homoródkarácsonfalva
Karánsebes, Caransebeş (Krassó-Szörény)
Kászonaltíz, Plăieşii de Jos (Hargita)
Kászonimpér, Imper (Hargita)
Kászonújfalu, Casinu Nou (Hargita)
Kecsetkisfalud, Satu Mic (Hargita)
Kendilóna, Luna de Jos (Kolozs)
Kerc, Cîrţa (Szeben)
Kercsed, Stejeriş (Fehér)
Kerlés, Chiraleş (Beszterce-Naszód)
Kézdialibis, Albiş (Kovászna)
Kézdiszentlélek, Sînzieni (Kovászna)
Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna)
Kibéd, Chibed (Maros)
Kide, Chidea (Kolozs)
Kisbacon, Băţanii Mici (Kovászna)
Kisfülpös, Filpişu Mic (Maros)
Kisnyégerfalva, Grădinari (Bihar)
Kisszedres, Sudrigiu (Bihar)
Klézse, Cleja (Bákó)
Kolozsborsa, Borşa (Kolozs)
Kolozsmonostor, Cluj-Mănăştur, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs) része
Kolozsvár, Cluj, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs)
Kommandó, Comandău (Kovászna)
Konstanca - *Conştanţa Korond, Corund (Hargita)
Koronka, Corunca (Maros)
Kovászna, Covasna (Kovászna)
Kőhalom, Rupea (Brassó)
Kökös, Chichiş (Kovászna)
Köpec, Căpeni (Kovászna)
Köpecbánya - *Köpec Körösbánya, Baia de Criş (Hunyad)
Körösbökény, Buteni (Arad)
Körösgyéres, Girişu de Criş (Bihar)
Köröskisjenő, Chişineu Criş (Arad)
Kőröspatak, Crişeni (Hargita)
Köröstárkány, Tărcaia (Bihar)
Kövend, Plăieşti (Kolozs)
Középajta, Aita Medie (Kovászna)
Krasznabéltek, Beltiug (Szatmár)
Küküllővár, Cetatea de Baltă (Fehér)

Lapád - *Magyarlapád
Lisznyó, Lisnău (Kovászna)
Lőrincfalva, Leordeni (Maros)
Lövéte, Lueta (Hargita)
Lugos, Lugoj (Temes)
Lupény, Lupeni (Hunyad)

Madéfalva, Siculeni (Hargita)
Magyardécse, Cireşoaia (Beszterce-Naszód)
Magyarfenes, Vlaha (Kolozs)
Magyargyerőmonostor, Mănăstireni (Kolozs)
Magyarhermány, Herculian (Kovászna)
Magyarigen, Ighiu (Fehér)
Magyarkapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Magyarlapád, Lopadea Nouă (Fehér)
Magyarlápos, Tîrgu Lăpuş (Máramaros)
Magyarlégen, Legii (Kolozs)
Magyaró, Aluniş (Maros)
Magyarózd, Ozd (Maros)
Magyarsáros, Delenii (Maros)
Magyarszovát, Suatu (Kolozs)
Málnás, Mălnaş (Kovászna)
Máramarossziget, Sighetul Marmaţiei (Máramaros)
Máréfalva, Satu Mare (Hargita)
Margitta, Marghita (Bihar)
Maroscsicsér, Cicir (Arad)
Marosgezse, Gheja (Maros)
Marosludas, Luduş (Maros)
Marosújvár, Ocna Mureşului (Fehér)
Marosvásárhely, Tîrgu Mureş (Maros)
Marosvécs, Brîncoveneşti (Maros)
Medgyes, Mediaş (Szeben)
Medves, Medveş (Fehér)
Melegföldvár, Feldioara (Kolozs)
Menaság - *Csíkmenaság
Méra, Mera (Kolozs)
Mészkő, Cheia (Fehér)
Mezőbánd, Band (Maros)
Mezőcsávás, Ceauşu de Cîmpie (Maros)
Mezőméhes, Miheşu de Cîmpie (Kolozs)
Mezőménes, Herghelia (Maros)
Mezőtelegd, Tileagd (Bihar)
Micske, Mişca (Bihar)
Mikeszásza, Micăsasa (Szeben)
Miklósvár, Micloşoara (Kovászna)
Mikola, Micula (Szatmár)
Miszbánya, Nistru (Máramaros)
Muzsna, Mujna (Hargita)

Nagyajta, Aita Mare (Kovászna)
Nagybacon, Băţanii Mari (Kovászna)
Nagybánya, Baia Mare (Máramaros)
Nagyenyed, Aiud (Fehér)
Nagyilonda, Ileanda (Szilágy)
Nagykakucs, Cacuciu Nou (Bihar)
Nagykároly, Carei (Szatmár)
Nagykapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Nagykede, Chedia Mare (Hargita)
Nagylak, Nădlac (Arad)
Nagymoha, Grînari (Brassó)
Nagypeleske, Peleş (Szatmár)
Nagysajó, Şieu (Beszterce-Naszód)
Nagysármás, Sărmaşu (Maros)
Nagysomkút, Şomcuta Mare (Szatmár)
Nagyszalonta, Salonta (Bihar)
Nagyszeben, Sibiu (Szeben)
Nagyszentmiklós, Sînicolau Mare (Temes)
Nagytarna, Tarna Mare (Szatmár)
Nagyvárad, Oradea (Bihar)
Naszód, Năsăud (Beszterce-Naszód)
Néma, Nima (Kolozs)
Nántű, Hurez (Szatmár)
Nyárádköszvényes, Mătrici (Maros)
Nyárádmagyarós, Măgherani (Maros)
Nyárádszentbenedek, Murgeşti (Maros)
Nyárádszereda, Miercurea Niraj (Maros)
Nyárádszentsimon, Sînsimon (Maros)
Nyujtód, Lunga (Kovászna)

Oklánd, Ocland (Hargita)
Olthévíz, Hoghiz (Brassó)
Orsova, Orşova (Mehedinţi)
Ozsdola, Ojdula (Kovászna)
Ötvösd, Otveşti (Temes)

Pankota, Pîncota (Arad)
Papolc, Păpăuţi (Kovászna)
Paptamási, Tămăşeu (Bihar)
Parajd, Praid (Hargita)
Perjámos, Periam (Temes)
Perestyén, Prisian (Krassó-Szörény)
Petrozsény, Petroşani (Hunyad)
Ploieşti (Prahova)
Póka, Păingeni (Maros)
Pusztakamarás, Cămăraşu (Kolozs)
Pürkerec, Purcăreni (Brassó)

Ratosnya, Răstoliţa (Maros)
Rava, Roua (Maros)
Recsenyéd, Rareş (Hargita)
Resica, Reşiţa (Krassó-Szörény)
Retteg, Reteag (Hargita)
Rîmnicu Sărat (Buzău)
Rónaszék, Coştiui (Máramaros)
Rőd, Rediu (Kolozs)
Rugonfalva, Rugăneşti (Hargita)

Ság, Şag (Temes)
Sajószentandrás, Şieu-Sfîntu (Beszterce-Naszód)
Sárközújlak, Livada Nouă (Szatmár)
Sármás - *Nagysármás Sarmaság, Şărmăşag (Szilágy)
Sáromberke, Dumbrăvioara (Maros)
Segesvár, Sighişoara (Maros)
Selymesilosva, Ilişua (Szilágy)
Semesnye, Şimişna (Szilágy)
Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna)
Siménfalva, Şimoneşti (Hargita)
Somkerék, Şintereag (Beszterce-Naszód)
Somogyom, Şmig (Szeben)
Sülelmed, Ulmeni (Máramaros)
Szabófalva, Săbăoani (Neamţ)
Szalárd, Sălard (Bihar)
Szamosújvár, Gherla (Kolozs)
Szárhegy - *Gyergyószárhegy Szászfenes, Floreşti (Kolozs)
Szászrégen, ma Régen, Reghin (Maros)
Szászsebes, Sebeş (Fehér)
Szászváros, Orăştie (Hunyad)
Szatmár, Satu Mare (Szatmár)
Szecseleváros, Săcele (Brassó)
Szék, Sic (Kolozs)
Székástóhát, Roşia de Secaş (Fehér)
Székelydálya, Daia (Hargita)
Székelyföldvár, Războieni-Cetate (Fehér)
Székelyhíd, Săcuieni (Bihar)
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc (Hargita)
Székelykövesd, Cueşd (Maros)
Székelyszenterzsébet, Eliseni (Hargita)
Székelyszentistván, Ştefăneşti, Trei-Sate (Maros)
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita)
Székelyvarság, Vărşag (Hargita)
Szentábrahám, Avrămeşti (Hargita)
Szentlélek, Bisericani (Hargita)
Szépmező, Şona (Fehér)
Szilágybagos, Boghiş (Szilágy)
Szilágynagyfalu, Nuşfalău (Szilágy)
Szilágyperecsen, Periceiu (Szilágy)
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei (Szilágy)
Szinérváralja, Seini (Máramaros)
Szováta, Sovata (Maros)

Tarcsafalva, Tărceşti (Hargita)
Tasnádszántó, Santău (Szatmár)
Tatrang, Tîrlungeni (Brassó)
Tekerőpatak - *Gyergyótekerőpatak
Temesfüzes, Fibiş (Temes)
Temesvár, Timişoara (Temes)
Torda, Turda (Kolozs)
Tordaszentmihály, Mihai Viteazu (Kolozs)
Tordátfalva, Turdeni (Hargita)
Tordatúr, Tureni (Kolozs)
Torockó, Rimetea (Fehér)
Tulcea (Tulcea)
Túr - *Tordatúr
Turnu Severin, ma Drobeta-Turnu Severin (Mehedinţi)
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad (Hargita)
Türkös, Turcheş, ma Szecseleváros, Săcele (Brassó)

Újszentanna, Sîntana (Arad)
Uzon, Uzun (Kovászna)
Ürmös, Ormeniş (Brassó)

Vadasd, Vădaş (Maros)
Vágás, Tăietura (Hargita)
Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad)
Vajdakamarás, Vaida-Cămăraş (Kolozs)
Vajdaszentivány, Voivodeni (Maros)
Válaszút, Răscruci (Kolozs)
Vălenii de Munte (Prahova)
Vámosgálfalva, Găneşti (Maros)
Vargyas, Vîrghiş (Kovászna)
Városfalva, Orăşeni (Hargita)
Varság - *Székelyvarság
Vaskő, Ocna de Fier, Resica, Reşiţa része (Krassó-Szörény)
Verespatak, Roşia Montana (Fehér)
Vinga (Arad)
Vista, Viştea (Kolozs)
Vulkán, Vulcan (Hunyad)
Zabola, Zăbala (Kovászna)

Zágon, Zagon (Kovászna)
Zalatna, Zlatna (Fehér)
Zaránd, Zărand (Arad)
Zerind (Arad)
Zetelaka, Zetea (Hargita)
Zilah, Zalău (Szilágy)
Zsibó, Jibou (Szilágy)
Zsombolya, Jimbolia (Temes)
 
Magyar Népköztársaság
Abony (Pest)
Adásztevel (Veszprém)
Bácsalmás (Bács-Kiskun)
Bácsmonostor (Bács-Kiskun)
Balkány (Szabolcs-Szatmár)
Békéscsaba (Békés)
Berettyóújfalú (Hajdú-Bihar)
Budajenő (Pest)
Budakeszi (Pest)
Budapest
Cegléd (Pest)
Cinkota, ma Budapest XVI. kerületéhez tartozik
Csongrád (Csongrád)
Debrecen (Hajdú-Bihar)
Devecser (Veszprém)
Dombóvár (Tolna)
Felsőnyárád (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gyirmót (Győr-Sopron)
Gyoma (Békés)
Győr (Győr-Sopron)
Gyula (Békés)
Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar)
Heves (Heves megye)
Karcag (Szolnok)
Kecskemét (Bács-Kiskun)
Kiskőrös (Bács-Kiskun)
Kismarja (Hajdú-Bihar)
Kondoros (Békés)
Majsamiklósvár, ma Ozora része (Tolna)
Magyaróvár - *Mosonmagyaróvár Makó (Csongrád)
Méhkerék, Cherechiu (Békés)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Mosonmagyaróvár (Győr-Sopron)
Nagyoroszi (Nógrád)
Nyírbátor (Szabolcs-Szatmár)
Pápa (Veszprém)
Páty (Pest)
Pécs (Baranya)
Pereg (Pest)
Pest, 1872 óta Budapest része a Duna bal partján
Pesterzsébet, 1950 óta Budapest XX. kerülete
Ráckeve (Pest)
Sajóvelezd (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sáp (Hajdú-Bihar)
Sárospatak (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj Zemplén)
Somogycsurgó, ma Csurgó (Somogy)
Sopron (Győr-Sopron)
Sümeg (Veszprém)
Szarvas (Békés)
Szeged (Csongrád)
Szeghalom (Békés)
Székesfehérvár (Fejér)
Szolnok (Szolnok)
Szentpéterúr (Zala)
Tata (Komárom)
Tevel (Tolna)
Tiszaföldvár (Szolnok)
Tokaj (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Vác (Pest)
Vértessomló (Komárom)
Visegrád (Pest)
Zsadány (Békés)
 
Csehszlovák Szocialista Köztársaság
Dunaszerdahely, Dunajská Streda
Kassa, Košice
Komárom, Komarno
Losonc, Lucenec
Pozsony, Bratislava
Prága, Praha
Selmecbánya, Banska Stiavnica
Stósz, Stos
Tőketerebes, Trebisov
Vágújhely, Nové Mesto nad Váhom
 
Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Bácstóváros, Tovariševo
Bor
Kevevára, Kovin
Kismargita, Margitica
Nagybecskerek, Zrenjanin
Óbecse, Bečej
Ópalánka, Palanka
Törökbecse, Novi Bečej
Újvidék, Novi Sad
Zágráb, Zagreb
 
Szovjetunió
Beregszász, Beregovo (Ukrán SZSZK)
Karácsfalva, Karacsini (Ukrán SZSZK)
Kőrösmező, Jászinya (Ukrán SZSZK)
Lvov, németül Lemberg (Ukrán SZSZK)
Vilnius, Vilnyusz, Vilna (Litván SZSZK)
Kezdőlap Előre