ROMÁNIAI MAGYAR
IRODALMI LEXIKON

SZÉPIRODALOM, KÖZÍRÁS,
TUDOMÁNYOS IRODALOM,
MŰVELŐDÉS

II
G-Ke

 

KRITERION KÖNYVKIADÓ
BUKAREST 1991

 

TARTALOM

Az II. kötet impresszuma
Előszó az II. kötethez
Betűszók és rövidítések
A munkatársak betűjegyei
Helynevek jegyzékea, á   b   c, cs   d   e, é   f   g, gy   h   i, í   j   k   l   m   n, ny   o, ó, ö, ő   p   r
első kötetből cenzúrázott szócikkek
(Ugrás a megadott betűvel kezdődő címszavak elejére.)

A, Á  B  C, CS  D  E, É  F  G, GY  H  I, Í  J  K  L  M  N, NY  O, Ó, Ö, Ő  P  R
(Ugrás a részletes index-listára.)


Vissza a főcím oldalára
FŐSZERKESZTŐ

Balogh Edgár

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG

Benkő Samu, Dávid Gyula,
Gábor Dénes, Kacsó Sándor,
Kántor Lajos, Köllő Károly,
Láng Gusztáv, Sőni Pál,
Szabó Attila, Tóth Sándor

SZAKSZERKESZTŐK

Banner Zoltán (képzőművészet), Benkő András (zenetörténet), Csákány Béla (jog), Csetri Elek (történelem), Dávid Gyula (könyvkiadás), Faragó József (folklór), Fejér Miklós (tanügy), Gaal György (ifjúsági irodalom), Gábor Dénes (bibliográfia), Jenei Dezső (ipar), Kántor Lajos és Láng Gusztáv (irodalomtörténet), Katona Ádám (életrajz), Koch Ferenc (fizika), Köllő Károly (kiadványok), Kötő József (színház), László Ferenc (zeneművészet), Máthé Enikő (kémia), Mózes Huba (sajtótörténet), Murádin Jenő (művészettörténet), Murádin László (nyelvészet), Nagy Miklós (mezőgazdaság), Rácz Gábor (gyógyszerészet), Spielmann József (orvostudomány), Szabó Attila (természettudomány), Tövissi József (honismeret), Tóth Sándor (filozófia), Váczy Leona (folyóirat-irodalom).

HELYI SZERKESZTŐK

Antal Imre (Hargita), Berde Zoltán (Kovászna), Bura László (Szatmár), Klacsmányi Sándor (Máramaros), Lőrinczi László (Bukarest), Marosi Ildikó (Maros), Szabó Sámuel (Brassó), Szekernyés János (Temes), Tuzson Erzsébet (Bihar), Ujj János (Arad), Vita Zsigmond (Fehér).

MUNKATÁRSAK

Adamovits Sándor, Bágyoni Szabó István, Balázs Sándor, Bálint Júlia, Balogh Béla, Beke György, Cseke Péter, Csiszér Alajos, Dáné Tibor, Denderle József, Egyed Péter, Ficzay Dénes, Gabányi János, Gálfalvi György, Gálfalvi Sándor, Garda Dezső, Gyimesi Eva, Hermann Gusztáv, Incze László, Indig Ottó, Károlyi Jolán, Kelemen Béla, Kisgyörgy Zoltán, Kiss András, Kovács Ferenc, Kovács János, Kovács Károly, Kovács Levente, Kovács Nemere, Kubán Endre, László Béla, Lovassy László, Máthé József, Mikó Imre, Murádin Jenő, Murádin László, Orbán Ferenc, Papp Béla, Péter H. Mária, Robotos Imre, Szabó Zsolt, Székely Erzsébet, Szentimrei Judit, Tar Károly, Vajda Lajos, Vasas Samu, Vincze János, Zsigmond József.


ELŐSZÓ

Hetedik éve várja megjelenését a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon II. (G-Ke) kötete. A letűnt diktatúra előbb feltételeket szabott, majd azok teljesítése - rövidítések, kihagyások - ellenére is érvelés nélkül halogatta, végül megakadályozta, betiltotta a megjelenést. Most eredeti teljességében adjuk közre az 1983. december 31-én zárt második kötetet, mindössze annyi pótlással, hogy a nyomás megkezdéséig tudomásunkra jutott elhalálozási adatokat is bejegyezzük.

A cenzúra már az I. (A-F) kötet esetében is akadályozta a címszavak egy részének megjelenését. Egy minisztériumi szópárbaj után ezek közül többet visszaperelt a Kriterion és a szerkesztőség, de ezeket - az Apor-kódextől a farsangi játékokig - gyűjtőcímszavakba kellett átutalnunk, számos kidolgozott címszónak azonban, főleg egyházi vonatkozásuk miatt, még átutalását sem engedélyezték, s a már ólomba szedett anyagból az utalást is eltávolították. Ezeket a második kötet függelékében most utaljuk át megfelelő összefoglalásokba, bízva abban, hogy részletes adataik pótlólag ilyen módon a készülő III. (Ki-P) és IV. (R-Z) kötetekben sorra kerülhetnek. Így például a római katolikus egyházi irodalom címszóban térünk vissza Balanyi György, Bálint Vilma, Boros Domokos (P. Fortunát), Czumbel Lajos, Dombi József, Faragó Ferenc, Frána Péter személyi adataira; a református egyházi irodalom gyűjtőcímszavába kerül Babos Sándor, Bakk József, Borbáth Dániel, Bede László, Csiky István, idősb Dávid Gyula, Farkas Albert; a lutheránus egyházi irodalom címszó fogadja be Argay György, Dávid Károly személyiségrajzát; az unitárius egyházi irodalom keretében foglalkozunk Erdő János, Ferencz József püspök életrajzával. Az ugyancsak cenzori elkobzás alá esett Drechsler Miksa, Eisler Mátyás szerepét a magyar irodalomban máris beszőttük e II. kötet soros izraelita egyházi irodalom címszavába.

Úgy érezzük, hogy a romániai magyarság önismeretének szolgálatában hű képet adunk írásbeliségünk minden területéről, összhangot keresve - mint már az 1981-es A-F kötetben - szépirodalmunk, közírásunk, tudományos irodalmunk, művelődésünk minden személyi és közületi (intézményi, sajtó- és helytörténeti) jelensége között. Függelékként csatoljuk az I. kötet észrevett hibáinak helyrehozatalát s hiányainak 1983-ban lehetséges pótlását. Itt kell megjegyeznünk, hogy ez a lista korántsem teljes, a folytatásra csak a következő III. kötetben kerülhet sor újabb kutatásaink vagy olvasói figyelmeztetések alapján.

A szerkesztőség


BETŰSZÓK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

ÁGISZ

- Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezet

ang.

- angol

ASZT

- aranyszalagtár

ÁVDolg

- államvizsgadolgozat, Kolozsvár

BLev

- Benedek Elek irodalmi levelezése 1921-1929. I. 1979.

BMC

- Barabás Miklós Céh

Bp.

- Budapest

Buk.

- Bukarest

EIT

- Erdélyi Irodalmi Társaság

EME

- Erdélyi Múzeum-Egyesület

EMGE

- Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület

EMÍR

- Erdélyi Magyar Írói Rend

EMKE

- Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület

ESZC

- Erdélyi Szépmíves Céh

ETF

- Erdélyi Tudományos Füzetek

ETI

- Erdélyi Tudományos Intézet

fr.

- francia

HLev

- A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924- 1944). I-II. 1979

IK

- Irodalmi Kör

JBA

- Józsa Béla Athenaeum

kat.

- katolikus

KGIT

- Károli Gáspár Irodalmi Társaság

KISZ

- Kommunista Ifjúsági Szövetség

KKK

- Kriterion Kis Kalauz

klny.

- különlenyomat

KMP

- Kommunisták Magyarországi Pártja

KRP

- Kommunisták Romániai Pártja

KZST

- Kemény Zsigmond Társaság

Kv.

- Kolozsvár

LM

- Literatura Maghiară (aranyszalagtár, magyar irodalom)

MADOSZ

- Magyar Dolgozók Szövetsége

MIÉM

- Magyar írók élete és munkái. I-VI. Gulyás Pál sorozata, 1939-43.

MIL

- Magyar irodalmi lexikon. Bp. 1963-65.

MNSZ

- Magyar Népi Szövetség

MNT

- A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. 1976

MTA

- Magyar Tudományos Akadémia

Mv.

- Marosvásárhely

MV

- Musical-Vorbit (aranyszalagtár, zenés, szöveges felvételek)

Nb.

- Nagybánya

NDK

- Német Demokratikus Köztársaság

NSZK

- Német Szövetségi Köztársaság

Nv.

- Nagyvárad

NyIrK

- Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények

OGYI

- Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet

OMP

- Országos Magyar Párt

ref.

- református

RKP

- Román Kommunista Párt

RMI

- Romániai Magyar Írók (sorozat)

RMIL

- Romániai Magyar Irodalmi Lexikon

RMP

- Román Munkáspárt

RNK

- Román Népköztársaság

róm. kat.

- római katolikus

R.P.R.

- Republica Populară Română

R.S.R.

- Republica Socialistă România

RSZK

- Románia Szocialista Köztársaság

SZDP

- Szociáldemokrata Párt

szerk.

- szerkesztette

TETT

- Természet-Ember-Tudomány-Technika (A Hét melléklete)

TM

- Teatrul Maghiar (aranyszalagtár, magyar színház)

Tv.

- Temesvár

- ugyanő

USA

- Amerikai Egyesült Államok

A helyesírásból ismert rövidítéseket nem vettük jegyzékbe. A szócikkeket követő könyvészetben az eredeti teljes kiírás kezdőbetűit használjuk, s a betűk után pontot teszünk.

JELEK

* - lásd

~ - (tilde) a címszót helyettesíti


A MUNKATÁRSAK BETŰJEGYEI

A. I.

- Antal Imre

K. N.

- Kovács Nemere

B. A.

- Benkő András

Ko. J.

- Kovács János

Ba. S.

- Balázs Sándor

Ko. K.

- Kovács Károly

B. E.

- Balogh Edgár

Ko. L.

- Kovács Levente

B. Gy.

- Beke György

K. S.

- Klacsmányi Sándor

B. L.

- Bura László

L. F.

- László Ferenc

B. S.

- Benkő Samu

L. G.

- Láng Gusztáv

B. Z.

- Berde Zoltán

Má. E.

- Máthé Enikő

Cs. B.

- Csákány Béla

Ma. I.

- Marosi Ildikó

Cs. E.

- Csetri Elek

Má. J.

- Máthé József

Cs. P.

- Cseke Péter

M. H.

- Mózes Huba

D. Gy.

- Dávid Gyula

M. J.

- Murádin Jenő

D. J.

- Denderle József

M. L.

- Murádin László

D. T.

- Dáné Tibor

N. M. K.

- Nagy Miklós Kund

E. P.

- Egyed Péter

O. F.

- Orbán Ferenc

F. J.

- Faragó József

P. H. M.

- Péter H. Mária

F. M.

- Fejér Miklós

R. G.

- Rácz Gábor

Gá. Gy.

- Gálfalvi György

S. J.

- Spielmann József

G. D.

- Garda Dezső

S. P.

- Sőni Pál

G. Gy.

- Gaal György

Sz. E.

- Székely Erzsébet

G. J.

- Gabányi János

Sze. J.

- Szentimrei Judit

G. S.

- Gálfalvi Sándor

Sz. J.

- Szekernyés János

Gy. É.

- Gyimesi Éva

Sz. S.

- Szabó Sámuel

H. G.

- Hermann Gusztáv

Sz. Zs.

- Szabó Zsolt

I. L.

- Incze László

T. E.

- Tuzson Erzsébet

I. O.

- Indig Ottó

T. J.

- Tövissi József

K. Á.

- Katona Ádám

T. S.

- Tóth Sándor

K. B.

- Kelemen Béla

U. J.

- Ujj János

K. J.

- Kötő József

V. L.

- Vajda Lajos

K. K.

- Köllő Károly

V. S.

- Vasas Samu

K. L.

- Kántor Lajos

V. Zs.

- Vita Zsigmond

A betűjegyeket az aláírt szócikkek alatt zárójelben közöljük.


HELYNEVEK JEGYZÉKE

Románia
(Zárójelben a megye az 1983. dec. 31-én érvényes közigazgatási beosztás szerint)

Ádámos, Adămuş (Maros)
Ágya, Adea (Arad)
Agyagfalva, Lutiţa (Hargita)
Ajton, Aiton (Kolozs)
Alparét, Bobîlna (Kolozs), határában a Bábolna hegy
Alsócsernáton, Cernat (Kovászna)
Alsójára, Iara (Kolozs)
Alsórákos, Racoş (Brassó)
Alsószentmihály, Mihai Viteazul (Kolozs)
Alvinc, Vinţu de Jos (Fehér)
Angyalos, Angheluş (Kovászna)
Anina - *Stájerlakanina
Aninósza, Aninoasa (Hunyad)
Apáca, Apaţa (Brassó)
Apahida (Kolozs)
Arad (Arad)
Aranyosgyéres, Cîmpia Turzii (Kolozs)
Árkos, Arcuş (Kovászna)
Árpástó, Braniştea (Beszterce-Naszód)

Bábolna hegy - *Alparét
Bábony, Băbiu (Szilágy)
Bágyon, Bădeni (Kolozs)
Bálványosváralja, Unguraş (Kolozs)
Bánffyhunyad, Huedin (Kolozs)
Bardóc, Brăduţ (Kovászna)
Barót, Baraolt (Kovászna)
Bélfenyér, Belfir (Bihar)
Bencéd, Benţid (Hargita)
Bereck, Breţcu (Kovászna)
Berettyószéplak, Suplacu de Barcău (Bihar)
Beszterce, Bistriţa (Beszterce-Naszód)
Bibarcfalva, Biborţeni (Kovászna)
Biharfélegyháza, Roşiori (Bihar)
Biharfüred, Stîna de Vale (Bihar)
Bikfalva, Bicfalău (Kovászna)
Bodok, Bodoc (Kovászna)
Bodos, Bodoş (Kovászna)
Bodzaforduló, Întorsura Buzăului (Kovászna)
Bonchida, Bonţida (Kolozs)
Borosjenő, Ineu (Arad)
Borszék, Borsec (Hargita)
Borszékfürdő, Borsec-Băi (Hargita)
Borzás - *Magyarborzás
Botfalu, Bod (Brassó)
Bögöz, Mugeni (Hargita)
Bözödújfalu, Bezidu-Nou (Maros)
Brassó, Braşov (Brassó)
Brăila (Brăila)
Branyicska, Brănişca (Hunyad)
Bukarest, Bucureşti
Buftea (Ilfov)
Búza, Buza (Kolozs)

Claudiopolis, Kolozsvár középkori latin neve
Craiova (Dolj)

Csanád, Cenad (Temes)
Csanálos, Urziceni (Szatmár)
Csatád, Cetad, ma Lenauheim (Temes)
Csehétfalva, Ceheţel (Hargita)
Cséhtelek, Ciutelec (Bihar)
Csernáton, Cernatu (Kovászna)
Csíkcsicsó, Ciceu (Hargita)
Csíkdánfalva, Dăneşti (Hargita)
Csíkkozmás, Cozmeni (Hargita)
Csíkmenaság, Armăşeni (Hargita)
Csíksomlyó, Şumuleu-Ciuc (Hargita)
Csíkszentdomokos, Sîndominic (Hargita)
Csíkszentimre, Sîntimbru (Hargita)
Csíkszentmárton, Sînmartin (Hargita)
Csíkszentsimon, Sînsimion (Hargita)
Csíkszépvíz, Frumoasa (Hargita)
Csíkszereda, Miercurea-Ciuc (Hargita)
Csomakőrös, Chiuruş (Kovászna)

Dálnok, Dalnic (Kovászna)
Dédács, Biscaria (Hunyad)
Dés, Dej (Kolozs)
Désfalva, Deaj (Maros)
Déva, Deva (Hunyad)
Dicsőszentmárton, Tîrnăveni (Maros)
Ditró - *Gyergyóditró
Diószeg, Diosig (Bihar)
Doftana (Prahova)
Dombó - *Küküllődombó

Egeres, Aghireşu (Kolozs)
Egeres-Gyártelep, Aghireşu-Fabrici (Kolozs)
Előpatak, Vîlcele (Kovászna)
Erdőd, Ardud (Szatmár)
Erdőszakál, Săcalu de Pădure (Maros)
Erdőszentgyörgy, Sîngeorgiu de Pădure (Maros)
Eresztevény, Eresteghiu (Kovászna)
Érsemlyén, Şimian (Bihar)
Erzsébetváros, Dumbrăveni (Szeben)
Esztelnek, Estelnic (Kovászna)

Facsád, Făget (Temes)
Farkaslaka, Lupeni (Hargita)
Fehéregyháza, Albeşti (Maros)
Feldoboly, Dobolii de Sus (Kovászna)
Felsőboldogfalva, Feliceni (Hargita)
Felsőcsernáton, Cernatu de Sus (Kovászna)
Felsőrákos, Racoşul de Sus (Kovászna)
Felsővisó, Vişeu de Sus (Máramaros)
Fintaháza, Cinta (Maros)
Fodorháza - *Magyarfodorháza
Fogaras, Făgăraş (Brassó)
Fotosmartonos, Fotoş (Kovászna)

Galac, Galaţi (Galaţi)
Galambod, Porumbeni (Maros)
Galócás, Gălăuţaş (Hargita)
Gátalja, Gătaia (Temes)
Gilvács, Ghilvaci (Szatmár)
Giurgiu (Ialomiţa)
Gógánváralja, Gogan-Varolea (Maros)
Görgénynádas, Nadăşa (Maros)

Gyalu, Gilău (Kolozs)
Gyapjú, Gepiu (Bihar)
Gyergyóalfalu, Joseni (Hargita)
Gyergyóbékás, Bicazu Ardelean (Neamţ)
Gyergyócsomafalva, Ciumani (Hargita)
Gyergyóditró, Ditrău (Hargita)
Gyergyóremete, Remetea (Hargita)
Gyergyószárhegy, Lăzarea (Hargita)
Gyergyószentmiklós, Gheorgheni (Hargita)
Gyergyóújfalu, Suseni (Hargita)
Gyertyámos, Cărpiniş (Temes)
Gheorghe Gheorghiu-Dej (Oneşti, Bákó)
Gyimesfelsőlok, Lunca de Sus (Hargita)
Gyulafehérvár, Alba Iulia (Fehér)

Halmágy, Hălmeag (Brassó)
Halmi, Halmeu (Szatmár)
Haraly, Harale (Kovászna)
Hármaspatak, Valea Tîrnei (Bihar)
Hátszeg, Haţeg (Hunyad)
Hétfalu, a Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu egyesítéséből keletkezett Szecseleváros, Oraşul Săcele (Brassó) és Tatrang, Zajzon, Pürkerec régi közös elnevezése
Hodgya, Hoghia (Hargita)
Homoródalmás, Mereşti (Hargita)
Homoródszentmárton, Martiniş (Hargita)
Honctő, Gurahonţ (Arad)
Hosszúfalu, Satu Lung, ma Szecseleváros, Oraşul Săcele (Brassó) része

Iaşi (Iaşi)
Illyefalva, Ilieni (Kovászna)
Imecsfalva, Imeni (Kovászna)
Iriny, Irina (Szatmár)

Jegenyefürdő, Leghia (Kolozs)
Jobbágytelke, Sîmbriaş (Maros)

Kabolapatak, Iapa (Máramaros)
Kajántó, Chinteni (Kolozs)
Kalotaszentkirály, Sîncraiu (Kolozs)
Kanta, Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna) része
Karánsebes, Caransebeş (Krassó-Szörény)
Kékes, Chiochiş (Beszterce-Naszód)
Keresztúr - *Székelykeresztúr Kerelőszentpál, Sînpaul (Maros)
Kézdialmás, Mereni (Kovászna)
Kézdimartonfalva, Mărtineni (Kovászna)
Kézdiszentkereszt, Poian (Kovászna)
Kézdivásárhely, Tîrgu Secuiesc (Kovászna)
Kibéd, Chibed (Maros)
Kisbacon, Băţanii Mici (Kovászna)
Kisbács, Baciu (Kolozs)
Kisiratos, Dorobanţi (Arad)
Kiskájon, Căianu Mic (Kolozs)
Klézse, Cleja (Bákó)
Kolozskara, Cara (Kolozs)
Kolozsmonostor, Cluj-Mănăştur, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs) része
Kolozsvár, Cluj, ma Kolozsvár-Napoca, Cluj-Napoca (Kolozs)
Koltó, Coltău (Máramaros)
Kommandó, Comandău (Kovászna)
Korond, Corund (Hargita)
Kovászna, Covasna (Kovászna)
Kőhalom, Rupea (Brassó)
Kökös, Chichiş (Kovászna)
Köpec, Căpeni (Kovászna)
Köpecbánya - *Köpec
Körösbánya, Baia de Criş (Hunyad)
Körösfő, Izvoru Crişului (Kolozs)
Középajta, Aita Medie (Kovászna)
Kraszna, Crasna (Szilágy)
Kutyfalva, Cuci (Maros)
Küküllődombó, Dîmbău (Maros)

Lázárfalva, Lăzăreşti (Hargita)
Lécfalva, Leţ (Kovászna)
Lészped, Lespezi (Bákó)
Léta - *Magyarléta
Lippa, Lipova (Arad)
Lisznyó, Lisnău (Kovászna)
Lovrin (Temes)
Lövér, Luieriu (Maros)
Lövéte, Lueta (Hargita)
Lugos, Lugoj (Temes)
Lupény, Lupeni (Hunyad)

Madéfalva, Siculeni (Hargita)
Magyarbikal, Bicălatu (Kolozs)
Magyarborzás, Bozieş (Beszterce-Naszód)
Magyardellő, Dilei Nou (Maros)
Magyarfodorháza, Fodora (Kolozs)
Magyargyerőmonostor, Mănăstireni (Kolozs)
Magyarhermány, Herculean (Kovászna)
Magyarigen, Ighiu (Fehér)
Magyarkapus, Căpuşu Mare (Kolozs)
Magyarléta, Liteni (Kolozs)
Magyarózd, Ozd (Maros)
Magyarpatak, Valea Ungurului (Szilágy)
Magyarpéterlaka, Petrilaca de Mureş (Maros)
Magyarpéterfalva, Petrişor (Fehér)
Magyarszovát, Suatu (Kolozs)
Magyarzsombor, Zimbor (Szilágy)
Makfalva, Ghindari (Maros)
Mákófalva, Macău (Kolozs)
Málnás, Mălnaş (Kovászna)
Mamaia (Constanţa)
Máramarossziget, Sighetu Marmaţiei (Máramaros)
Margitta, Marghita (Bihar)
Maroskeresztúr, Cristeşti (Maros)
Marosludas, Luduş (Maros)
Marosszentimre, Sîntimbru (Fehér)
Marosújvár, Ocna Mureşului (Fehér)
Marosvásárhely, Tîrgu Mureş (Maros)
Marosvécs, Brîncoveneşti (Maros)
Medgyes, Mediaş (Szeben)
Mészkő, Cheia (Fehér)
Mezőbánd, Band (Maros)
Mezőkeszü, Chesău (Kolozs)
Mezőörményes, Urmeniş (Maros)
Mezőpanit, Pănet (Maros)
Mezőszáva, Sava (Kolozs)
Mezőtelegd, Tileagd (Bihar)
Micleşti (Vaslui)
Mikháza, Călugăreni (Maros)
Miklósvár, Micloşoara (Kovászna)
Mikola, Micula (Szatmár)
Misztótfalu, Tăuţii Măgheruş (Máramaros)
Mocs, Mociu (Kolozs)

Nagybacon, Băţanii Mari (Kovászna)
Nagybánya, Baia Mare (Máramaros)
Nagyenyed, Aiud (Fehér)
Nagygalambfalva, Porumbenii Mari (Hargita)
Nagyhalmágy, Hălmagiu (Arad)
Nagyiratos, Iratoşu (Arad)
Nagykapus - *Magyarkapus
Nagykend, Chendu (Maros)
Nagykároly, Carei (Szatmár)
Nagymajtény, Moftinu Mare (Szatmár)
Nagymoha, Grînari (Brassó)
Nagymon, Naimon (Szilágy)
Nagysajó, Şieu (Beszterce-Naszód)
Nagysármás, Sărmaşu (Maros)
Nagysejk, Şeica Mare (Szeben)
Nagyszalonta, Salonta (Bihar)
Nagyszeben, Sibiu (Szeben)
Nagyszentmiklós, Sînnicolau Mare (Temes)
Nagyvárad, Oradea (Bihar)
Naszód, Năsăud (Beszterce-Naszód)
Németbogsán, Bocşa Vasiovei (Krassó-Szörény)

Nyárádmagyarós, Măgherani (Maros)
Nyárádremete, Eremitu (Maros)
Nyárádszereda, Miercurea Nirajului (Maros)
Nyárszó, Nearşova (Kolozs)
Nyújtód, Lunga (Kovászna)
Nyüved, Niuved (Bihar)

Ófenes, Magyarfenes, Vlaha (Kolozs)
Olasztelek, Tălişoara (Kovászna)
Oklánd, Ocland (Hargita)
Olthévíz, Hoghiz (Brassó)
Óradna, Rodna Veche (Beszterce-Naszód)
Oroszborgó, Rusu Bîrgăului (Beszterce-Naszód)
Oroszhegy, Dealu (Hargita)
Orsova, Orşova (Mehedinţi)
Ózd - *Magyarózd

Ökrös, Ucuriş (Bihar)
Ördöngösfüzes, Fizeşu Gherlii (Kolozs)

Parajd, Praid (Hargita)
Petek, Petecu (Hargita)
Péterlaka - *Magyarpéterlaka Petrozsény, Petroşani (Hunyad)
Pipe, Pipea (Maros)
Piski, Simeria (Hunyad)
Pusztabábocka (?)
Pusztadaróc, Dorolţ (Szatmár)
Pusztakamarás, Cămăraşu (Kolozs)
Pusztakeresztúr - *Maroskeresztúr

Radnót, Iernut (Maros)
Radnótfája, Iernuţeni (Maros)
Rákosd, Răcăştia, ma Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad) része
Resica, Reşiţa (Krassó-Szörény)
Rugonfalva, Rugăneşti (Hargita)

Sármás - *Nagysármás
Sáromberke, Dumbrăvioara (Maros)
Segesvár, Sighişoara (Maros)
Szemerja, ma Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna) része
Seprős, Şepreuş (Bihar)
Sepsikőröspatak, Valea Crişului (Kovászna)
Sepsiszentkirály, Sîncraiu (Kovászna)
Sepsiszentgyörgy, Sfîntu Gheorghe (Kovászna)
Siménfalva, Simoneşti (Hargita)
Simonyifalva, Satul Nou (Bihar)
Sóvárad, Sărăţeni (Maros)
Stájerlakanina, Anina (Krassó-Szörény)

Száldobos, Doboşeni (Kovászna)
Szamosújvár, Gherla (Kolozs)
Szárazajta, Aita Seacă (Kovászna)
Szászfenes, Floreşti (Kolozs)
Szásznyíres, Nireş (Kolozs)
Szászrégen, Reghin (Maros)
Szászváros, Orăştie (Hunyad)
Szatmár, Satu Mare (Szatmár)
Szatmárhegy, Viile Satu Mare (Szatmár)
Szék, Sic (Kolozs)
Székelybetlenfalva, ma Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita) része
Székelycsóka, Corbeşti (Maros)
Székelyföldvár, Războieni-Cetate (Fehér)
Székelyhidegkút, Vidacut (Hargita)
Székelykál, Căluşeri (Maros)
Székelykeresztúr, Cristuru Secuiesc (Hargita)
Székelykocsárd, Lunca Mureşului (Fehér)
Székelypálfalva, Păuleni (Hargita)
Székelypetek - *Petek
Székelyszentkirály, Sîncrai (Hargita)
Székelyudvarhely, Odorheiu Secuiesc (Hargita)
Székelyvarság, Vărşag (Hargita)
Székelyzsombor, Jimbor (Brassó)
Szentábrahám, Avrămeşti (Hargita)
Szentegyházasfalu, Vlahiţa (Hargita)
Szentgerice, Gălăţeni (Maros)
Szentkeresztbánya, Szentegyházasfaluval egyesülve: Vlahica, Vlahiţa (Hargita)
Szentpál - *Kerelőszentpál
Szilágygörcsön, Gîrceiu (Szilágy)
Szilágysomlyó, Şimleu Silvaniei (Szilágy)
Szinérváralja, Seini (Máramaros)
Sztána, Stana (Szilágy)
Szurduk, Surduc (Szilágy)

Tarcsafalva, Tărceşti (Hargita)
Tasnád, Tăşnad (Szatmár)
Tasnádszántó, Santău (Szatmár)
Tatrang, Tărlungeni (Brassó)
Teke, Teaca (Beszterce-Naszód)
Telcs, Telciu (Beszterce-Naszód)
Telekfalva, Teleac (Hargita)
Temesfüves, Fibiş (Temes)
Temesrékás, Recaş (Temes)
Temesvár, Timişoara (Temes)
Tîrgu Jiu (Gorj)
Torda, Turda (Kolozs)
Tordaszentlászló, Săvădisla (Kolozs)
Tordatúr, Tureni (Kolozs)
Torockó, Rimetea (Fehér)
Torockószentgyörgy, Colţeşti (Fehér)
Tóti, Tăuteu (Bihar)
Tusnádfürdő, Băile Tuşnad (Hargita)
Tusnádújfalu - *Újtusnád
Türe, Turea (Kolozs)

Újradna, Şanţ (Beszterce-Naszód)
Újszentes, Dumbrăviţa (Temes)
Újtusnád, Tuşnadu Nou (Hargita)
Uzon, Ozun (Kovászna)

Vajdahunyad, Hunedoara (Hunyad)
Vajdakamarás, Vaida-Cămăraş (Kolozs)
Vajdaszentivány, Voivodeni (Maros)
Vajnafalva, Voineşti (Kovászna)
Válaszút, Răscruci (Kolozs)
Valkó - *Magyarvalkó
Vargyas, Vîrghiş (Kovászna)
Várkudu, Coldău (Beszterce-Naszód)
Varság - *Székelyvarság
Végvár, Tormac (Temes)
Vice, Viţa (Beszterce-Naszód)
Világos, Şiria (Arad)
Visa, Vişea (Kolozs)
Vízakna, Ocna Sibiului (Szeben)
Vulkán, Vulcan (Hunyad)

Zabola, Zăbala (Kovászna)
Zalán, Zălan (Kovászna)
Zalánpataka, Valea Zalanului (Kovászna)
Zalatna, Zlatna (Fehér)
Zazár, Săsar (Máramaros)
Zerind (Arad)
Zilah, Zalău (Szilágy)

Zselyk, Jeica (Beszterce-Naszód)
Zsibó, Jibou (Szilágy)
Zsilvásárhely - *Tîrgu Jiu
Zsombolya, Jimbolia (Temes)
Zsombor - *Székelyzsombor
Zsögöd, Jigodin (Hargita)
 
Magyar Köztársaság
Abádszalók (Szolnok)
Aszód (Pest)
Balatonfüred (Veszprém)
Balkány (Szabolcs-Szatmár)
Békéscsaba (Békés)
Bonyhád (Tolna)
Budapest
Csákvár (Fejér)
Csetény (Veszprém)
Csongrád (Csongrád)
Debrecen (Hajdú-Bihar)
Dévaványa (Békés)
Eger (Heves)
Encs (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gamás (Somogy)
Geszt (Békés)
Gödöllő (Pest)
Gönc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Gyöngyös (Heves)
Győr (Győr-Sopron)
Hajdúböszörmény (Hajdú-Bihar)
Hidasnémeti (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Hódmezővásárhely (Csongrád)
Kajdacs (Tolna)
Kecskemét (Bács-Kiskun)
Kemenesmagasi (Vas)
Keszthely (Zala)
Kiskunfélegyháza (Bács-Kiskun)
Kistarcsa (Pest)
Kisújszállás (Szolnok)
Litke (Nógrád)
Magyaróvár - *Mosonmagyaróvár
Makó (Csongrád)
Mártély (Csongrád)
Mindszent (Csongrád)
Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Moha (Fejér)
Mosonmagyaróvár (Győr-Sopron)
Nagykanizsa (Zala)
Paks (Tolna)
Pécs (Baranya)
Pesterzsébet, ma Budapest XX. kerülete
Salgótarján (Nógrád)
Sarkadkeresztúr (Békés)
Sárvár (Vas)
Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén)
Sopron (Győr-Sopron)
Szeged (Csongrád)
Székesfehérvár (Fejér)
Szekszárd (Tolna)
Szentendre (Pest)
Szolnok (Szolnok)
Szombathely (Vas)
Tapolca (Veszprém)
Tatabánya (Komárom)
Újpest, ma Budapest IV. kerülete
Várpalota (Veszprém)
Veszprém (Veszprém)
Zalaegerszeg (Zala)
 
Csehszlovák Köztársaság
Eperjes, Prešov
Felsőtátrafüred, Horný Smokovec
Igló, Spišská Nová Ves
Jászóváralja, Jasovský Podzámok
Késmárk, Kežmarok
Kassa, Košice
Komárom, Komarno
Nagyszombat, Trnava
Pozsony, Bratislava
Poprád, Poprad
Poprádfelka, Vélká, Poprád egy része
Prága, Praha
Szepesbéla, Spišská Belá

Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság
Fiume, ma Rijeka
Lázárföld, Lazarevo
Óbecse, Bečej
Újsándorfalva, Ianošik
Újvidék, Novi Sad

Szovjetunió
Berthomet pe Siret
Kazán
Königsberg, ma Kalinyingrád
Krasznojarszk
Magnyitogorszk
Moszkva
Mosztovo
Ungvár, Uzsgorod
Hátra Kezdőlap Előre