Kezdőlap

Abrahamides Izsák,

ágostai vallásu superintendens, szül. Hrochot helységben, Zólyom megyében; Ábrahámfi-nak és szülő-helyéről Hrochotius-nak is neveztetett; atyja, Hrochotius Ábrahám, nemes születésű zólyomi várkapitány volt. Első oktatását Zólyomban nyerte, honnan a felsőbb tudományok s a német nyelv megtanulása végett Selmeczre küldetett, hol Schremel Ábrahám rector vette felügyelete és tanítása alá. Ezután szülei Beszterczebányára küldték, hol két évet töltött, melynek végeztével az akkor az egész országban hires bártfai iskolába ment, hol Fábri Tamás, Radaschin György és Stoeckel Lénárt tanították. Itten is két évig maradt és a bölcseletet és theologiát tanulta. Végre a mossóczi iskolát látogatta Turóczmegyében, hogy a híres orientalistának Colacinates Miklósnak is tanítványa lehessen, kitől két évi ott tartózkodása alatt a görög és a héber nyelvet sajátította el. Innen a prágai egyetemre ment, hol a magister czímet nyerte, két év mulva pedig 1580 körül a lipcseire. Minthogy atyja hirtelen elhalálozott, kénytelen volt egy év mulva hazájába visszatérni. Bécsben négy évet töltött nemes ifjak tanításával. Az udvarnál is tartózkodott egyideig, valószínűen mint valamely magyar főúri fiunak nevelője. Három év mulva Zólyomban lett rektor, hol az ifjuságot 3 évig és 4 hónapig oktatta, midőn Körmöczbányára hivatott meg városi jegyzőnek. Ezen hivatalát hat évig viselte, mely idő alatt hét izben működött különféle követségekben, mígnem Bajmóczra hivták meg lelkésznek és prépostnak. Ezen lelkészi hivatalába Vittenbergában avattatott fel 1595. aug. 27. Az 1610-ben Zsolnán tartott zsinat a pozsonyi, nyitrai, barsi megyék első superintendensévé választotta. Nemcsak nagy tudós, hanem kitűnő szónok is volt. Ékesszólásának erejét úgy a gróf Thurzó György nádor temetésén, mint Lányi Illés superintendens és a Thurzó Miklós és Kristóf grófok halála alkalmával is tanusítá. 1616 február 28. a Bittsén tartott egyházi gyülekezeten is jelen volt, hol Moschovinus János volt ratkowi, lengyelországi prédikátor tévtanait, melyeket az Photinius irataiból merített és Magyarországon terjesztett, megczáfolta. Meghalt 1621-ben.

Munkái:

1. Preklad Lutherovho Katechismu. (Luther kathekismusa cseh nyelven), melyet Lani Illés és Melickius Sámuel superintendensek társaságában adott ki Lőcsén 1612-ben s melyből Pribisch Dániel harhowi prédikátor uj kiadást rendezett.

2. Oratio Exequialis. Illustrissimo p. m. Comiti ac Domino, D. Georgio Thurzoni, de Bethlenfalwa... Regni Hungariae Palatino... Levtschoviae, 1617.

Horányi, Nova Memoria.

Wallaszky, Conspectus Reip. Litterariae in Hungaria.

Schaffarik, Gesch. d. Slav. Sprache u. Literatur 385.

Fabó, Monumenta I. IV.

Klein, Nachrichten III.

Frankl, Hazai és Külföldi Iskolázás. 268.

Szabó, Régi Magyar Könyvtár II.

Figyelő, XVII.

Slovenské Pohlady 1887. 11. l.