Kezdőlap

Adányi András,

hit- és bölcselettudor és jezsuita tanár, szül. 1716. decz. 28. (mások szerint 1715. decz. 18.) Dormándon, Hevesm. nemes szülőktől; 19 éves korában lépett a jezsuita-rendbe s próba évei alatt Pécsett és Kassán tanította a latin nyelvtant, költészetet és szónoklatot. 1752-ben felszenteltetvén, bölcselettudori oklevelet nyert; azután Győrött a rend növendékeit tanította; innen Nagyszombatba tették át, hol három évig a philosophiai tudományokat adta elő. Azután Nagy-Váradon és Ungvárt mint hitszónok működött; mígnem 1760-ban visszahivatott Nagy-Szombatba a theologia tanáráúl. A rend eltöröltetése után Esztergomban az iskolák igazgatója lett és ott halt meg 1795. okt. 13. (Mások szerint decz. 12.)

Munkái:

1. Fastorum Hungariae Pars I. et II. Cassoviae, 1742.

2. Institutiones physicae generalis. Tyrnaviae, 1744.

3. Philosophiae naturalis pars prima seu physica generalis. U. ott, 1755.

4. Pars recentioris physicae. U. ott, 1756.

5. Ode, quam Ant. Vörös, dum gymnasium Strigoniense inviseret, obtulit. Pestini, 1777.

6. Ode ad primum lapidem gymnasii Strigoniensis, cum in fundamenta dimitteretur. Budae, 1779.

7. Odae non paucae viris et rep. litteraria bene meritis nomine gymnasii Strigon, oblatae, inter quas Oda ad cives occasione marmoreae statuae M. Theresiae Reginae. Pestini, 1781.

A budai egyetem 1780. ünnepélyére többek társaságában ő is írt latin ódát, mely a többivel együtt jelent meg.

Horányi, Nova Memoria.

Katona, Historia Critica XXXIX. 392. (Halála napját decz. 12-re teszi.)

Catalogus, Bibl. Hung. Franc. Com. Széchenyi I.

Fejér, Historia Acad. Scient. Pazman.

Stoeger, Scriptores.

Egyetemes M. Encycl. I.

Szinnyei Könyvészete.

Petrik Bibliographiája.