Kezdőlap

Alló Imre,

jezsuita tanár és hitszónok, szül. 1659-ben Beketfán, Pozsonymegye; 1678-ban jezsuita lett és Bécsben a bölcseletet tanulta; kevés idő mulva Kassára küldték. Miután Nagyszombatban négy évig tanárkodott, Erdélybe ment és ott tanitott és prédikált; mignem a katonák, kiket jobb erkölcsökre intett, ellene fordultak és fegyverrel megsebesítették ugy, hogy nehány nap alatt sebeiben meghalt 1698. márcz. 12..

Munkája: Leopoldus I. pietate in Deum, clementia in subditos, arte et marte, in toga et sago, tot gloriosissimorum corona. Carmine heroico, lyrico, anagrammatico. Tyrnaviae, 1687.

Katona, Historia Critica XXXVI. 713.

Fejér, Historia Acad. Pázm. 28.

Fasc. Eccles. 1842. II. 325.

Stroeger, Scriptores.