Kezdőlap

Almási József,

ev. ref. lelkész Kolozsvárt.

Kemény József halotti beszédek gyűjteménye jegyzékében egy halotti predikácziója van följegyezve, melyet 1768-ban Csomós fölött mondott. Magyar verset irt Páldinak Székely István fölött mondott gyászbeszédéhez, mely Kolozsvárt 1769. jelent meg; hasonló verset irt Szathmár-Némethi Sámuel kolozsvári reform. tanár felett tartott halotti beszédhez csatolva 1768.

Magyar Könyv-Szemle VI. 306. IX. 125. 126.