Kezdőlap

Baczoni I(incze) Máté,

ev. ref. lelkész, szül. 1679. szept. 23. Nagy-Baczonban, a Székelyföldön; tanult Udvarhelyt, azután Kolozsvárt, honnét 1703-ban Zilahra ment az ottani iskola igazgatására. Pártfogói a franekerai egyetemre küldték. Haza jövén, Mármaros-Szigetre vitték papnak; 1714-ben a kolozsvári kollégiumba a bölcselet és keleti nyelvek tanítására hívták, 1720-ban lett a kolozsvári gyülekezet papja. Meghalt 1742. szept. 19. Kolozsvárt.

Munkái:

1. Dissertatio de polytheismo gentilium. Franequerae, 1707.

2. Dissertatio physica de aqua. U. ott, 1708.

3. Az emberi okos léleknek munkájáról s nemes virtusiról lött szomoru halotti oratio, Melyet érdemlett néhai Viczei Mária asszony, Szathmár-Némethi Sámuel kolozsvári ref. professor hites társa utolsó szomorú tisztességtételének napján. Kolozsvár, 1716. (Soos Ferencz halotti oratiójával és mások verseivel együtt.)

4. Oratio funebris, occasione defuncti... Samuelis Sz. Némethi in templo majori refor. Claudiopoli recitata 1718. d. 20. Jan. U. ott.

5. Halotti pompa Kemény Simon és János urak koporsóba tétetésekor. U. ott, 1724. (Többekével együtt.)

Bod, M. Athenas 345.

Huszti Georgias, Sacerdos Mysticus (Baczoni fölött mondott beszéd.)

Siebenb. Quartalschrift V. 252.

Sándor István, M. Könyvesház 76. 80.

Benkő Transsilvania II.