Kezdőlap

Ballagi Aladár,

bölcselettudor, egyetemi rendes tanár, a m. tud. Akadémia lev. tagja, szül. 1853. okt. 24. Kecskeméten, hol atyja B. Mór theologus tanár volt; tanulmányait a budapesti ref. gymnasiumban, majd az ottani s heidelbergi egyetemen végezvén, 1875-ben bölcselettudor lett. 1875/6-ban a budapesti ref. theologiai intézetben, 1876/7-ben pedig a sárospataki Akadémián a magyar művelődés-történelmet adta elő. 1877-ben a budapesti egyetemen magán tanárrá képesíttetett, 1879-ben helyettes, 1883. aug. 20. rendk. és 1889. jun. 25. rendes tanárrá neveztetett ki. Tanulmányai érdekében utazásokat tett Francziaország, Svájcz, Németország, Ausztriában, Spanyol-, Portugall-, Olasz-, Szerb-, Svéd-, Norvég-, Angol-, Görög-, Oroszországban és Rumeniában. 1884. jun. 5. a m. tud. Akadémia lev. tagjává választotta.

Czikkei és értekezései megjelentek a következő lapokban: Prot. Egyh. és Isk. Lap (1871-től), mely lapnak állandó belmunkatársa volt, Vasárnapi Ujság (1872-78. 1880. 1882. 1887-90. B. A. jegygyel is), Századok (1873. 1877. 1879. 1884.), Reform (1872. 344. sz. 1873. 292. 1874. 283. 310. sz.), Hazánk s a Külföld (1872.), Magyarország és a Nagyv. (1872-73.), M. Nyelvőr (1872-74. 1877.), Sopron (1873. 10. sz.), Közérdek (1875. 140-144. sz.), Athenaeum (1873.), Népnevelők Lapja (1872.), Honvéd (1872.), Irod. Értesítő (1874.), Ellenőr (1877. 467. sz.), Figyelő (1877.), Nemzeti Hirlap (1877. 20. 223. 234. 303. sz.), Typographia (1877.), Székesfejérvár (1877. 26.), Archaeol. Értesítő (1878. 1886. 1888.), Pesti Napló (1878. 22. 41. 116. 167. 174. 175. 1879. 14.), M. Könyv-Szemle (1879. 1886-89.), Független Hirlap (1879. 328.), Literarische Berichte (1879.), Nemzeti Nőnevelés (1880.), Hon (1880. 149. B. A. 168. és 196. sz.), Magyarország (1881. 80. 81. sz.), Magyarország. Havi folyóirat. (1883. 6. füz.), Budapest Hirlap (1882. 347. 1883. 1884. 6. 1887. 274. sz.), Budapesti Szemle (1883-85.), Világ-Krónika (1882.), Nemzet (1883. 62. 65. sz.), Ungar-Revue (1883.), Egyet. Philol. Közlöny (1884.), Pulszky Ferencz Albuma (1884.), Földr. Közlemények. (1888. 1890.), Nordisk Familjebok. Stockholm. 1889. (Rákoczi siebensbürgisk herskarefamilj.), Protestans Szemle 1890., végre a Protestans Képes Naptárban (1879.), Uj Honvéd Naptár (1881.), Kalauz az orsz. Könyvkiállításhoz (1882.) és az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben (1890.) Ungarische Revue (1890) Neues Pester Journal (1890. 86.)

Munkái:

1. A magyar kir. testőrség története, különös tekintettel irodalmi működésére. Pest, 1872. (2. változatlan kiadás. Bpest. 1877. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1872. 1423. l., Figyelő 1872.)

2. A magyar nyomdászat tört. fejlődése 1472-1877. Bpest, 1878. (Ism. Hon 1877. 299. sz. Vasárn. Ujság 1877. 45. 46. sz. Petőfi Társ. Lapja 1877. II. 23. sz. Figyelő IV. k. 1878. 79. l. Uj M. Sion 1878. 301. 1. Prot. Egyh. és Isk. Lap 1877. 1548. l.)

3. Die Kunstdenkmale Leutschaus. U. ott. 1879. (Különnyomat az Ungarische Revueből)

4. Világtörténelem. Duruy nyomán francziából átdolgozva és Magyarország történetével bővítve. U. ott. 1880. (Ism. Századok.)

5. Wallenstein horvát karabélyosai 1623-26. U. ott, 1882. (Ism. Budap. Szemle XXXIV. Századok. Ugyanez német nyelven. U. ott, 1884.)

6. Kecskeméti W. Péter ötvöskönyve. Bevezetéssel és glossariummal. U. ott. 1884. (Ism. Bud. Szemle XXXVIII. Főv. Lapok 99. sz.)

7. Colbert. U. ott, 1887-90. Két rész. (Ism. Századok. 1887. Egyetértés 1887. 160. sz.).

8. Bucsujáróhelyek Oroszországban. U. ott, 1888.

9. I. Frigyes Vilmos porosz király. U. ott. 1888. (Olcsó Könyvtár 248.)

10. A magyarság Moldvában. U. ott, 1888. (Külön nyomat a Földrajzi Közleményekből.)

11. Francziaország hatása Európa művelődésére. U. ott, 1889.

Álnevei és jegyei: Boanerges, Borongó Adorján, Bagi Andor, B. A. B. (Prot. Egyh. és Isk. Lapban); -i -r. és B. A. (Budapesti Szemlében).

Vasárn. Ujság 1879. 11. sz. arczk.

Balog Ferencz, M. Prot. Egyh. Irod. Tört. 71. l.

M. Könyvészet 1877. 1887-88.

Horváth Ignácz, M. Könyvészet 1884.

M. Tud. Akad. Értesítője 1883-84.

Uj M. Athenás 11. 492. l.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II.

Figyelő IV. 350. VIII. 323. X. 242.

M. T. Akad. Almanachja 1885. 234. l. (1872-1884. munkálatainak teljes repertóriuma.)

György Aladár, Magyarország Köz- és Magánkönyvtárai 1885-ben. 65. l.