Kezdőlap

Ballagi (Bloch) Mór,

bölcselettudor, ev. ref. tanár, lapszerkesztő, a m. tud. akadémia r. tagja, kir. tanácsos, szül. 1815. márcz. 18. Inóczon Zemplén-megyében, szegény zsidó szülőktől; atyja a Sztáray gróf haszonbérlője volt. A Talmud és az ó-szövetségi szent iratok ismeretére atyja tanította, mire 1829-ben Nagyváradra ment, hogy kiképezze magát, honnan két év mulva a pápai Beth-Hammidrasba indult; itt fél évet töltve, Moórra, majd Surányba került nevelőül. 1836-ban Pápán a philosophiára vették fel. Az 1837-38. tanévben a pesti egyetemen mértant és felsőbb mathesist hallgatott. 1839. őszszel Párisba ment. Innen Eötvös József b. haza hivta, mire a vallásirodalom és a zsidók magyarosítása ügyének szentelte munkaerejét. 1842-ben Tübingában a theologiát és bölcseletet hallgatta; itt bölcselettudor lett. Időközben Notzingen községben 1843. máj. 28. a protestantizmusra tért át. Ugyanekkor Székácscsal egyesülve elkészítette az egész uj szövetség fordítását, de ebből, valamint a teljes biblia-fordításból csak mutatványok láttak napvilágot. Visszatérve 1844-48-ig Szarvason működött az ottani ág. ev. főiskolánál mint tanár. 1848-ban Görgei, majd Aulich mellett kapitányi ranggal hadelnöki titkár volt. A szabadságharcz után egy éven át Szarvason volt internálva s csak azután foglalhatta el ottani tanszékét. 1851-ben a kecskeméti ref. theol. intézethez választatott meg a keleti nyelvek és szentirásmagyarázat tanszékére. Innét 1855-ben a pesti prot. theologiai intézet tanárává hivatott meg. Az 1861. országgyűlésen az ómoraviczai kerületet képviselte. 1878-ban lemondott tanári állásáról. Jelenleg fővárosi közigazgatási bizottsági tag, továbbá a nőtanító-képző intézet igazgató-tanácsának alelnöke, a pesti ref. egyház-megye s a dunamelléki egyház-kerület tanácsnoka. A m. tudom. akadémia 1840. szept. 5. választotta levelező, 1858. decz. 15. rendes tagnak.

1837-38-ban a Hasznos Mulatságokba s Pester Tageblattba dolgozott. Irt továbbá a következő lapokba: Tudom. Tár (1841.), Prot. Egyh. és Isk. Lap (1844. 1846.), Pesti Divatlap (1845-46.), Életképek (1847.), M. Szépir. Szemle (1847.), Vasárnapi Ujság, M. Akad. Értesitő (1855. 1858.), M. Sajtó (1855. 46.), Pesti Napló (1857. 1. 2. sz. 1878. 160. sz.), Budap. Hirlap (1856.), Hon, Hazánk, Századunk, Reform. a bostoni Evening Gazettebe és Budapesti Naptárba (1860.) stb.

Munkái:

1. Moses öt könyve. Magyarra ford. és jegyzetekkel fölvilágítva. Buda, 1840-41. öt kötet.

2. A zsidókról. Pest, 1840. (Ism. Tud. Gyűjt. 1840. VIII.)

3. A zsidókról. Schwab Arszlán után közölte és jegyzetekkel kisérte. Buda, 1840.

4. Nyelvészeti nyomozások. Buda, 1841.

5. Ungarischer Unterricht in der Kleinkinder-Schule. Ofen, 1841. (3. bőv. kiadás. Pest, 1844.)

6. Jiszrael könyörgései egész évre. I. rész. Buda, 1841. (Ism. Honművész 24. sz.)

7. Első jósok (Josua.) Magyarra ford. és jegyzetekkel fölvilágította. Buda, 1842.

8. Ausführliche theoretisch-praktische Grammatik der ungarischen Sprache. Pesth. 1842. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1846. 3. bőv. k. 1848. 4. bőv. k. 1854. U. ott. 8. k. Bpest, 1881. Jónás János által ujra átdolgozva.)

9. Uj kimerítő magyar-német és német-magyar zsebszótár. Pest, 1843-44. két kötet. (2. jav. kiadás. U. ott, 1847-48.)

10. Költészeti kézikönyv. U. ott. 1845. (Olcsó kiadás. U. ott, 1857.)

11. Magyar olvasókönyv. U. ott, 1845. (Ezen czímmel is: A magyar nyelv és irodalom szépségei. Uj kiadás. U. ott, 1852. Olcsó kiadás. U. ott, 1857.)

12. A magyar és német nyelv nélkülözhetlen kiegészítő szótára. U. ott, 1846. két kötet. (2. kiadása ezen czímmel: A magyar és német nyelv segéd és idegen szótára.)

13. A magyar szónyomozás és az összehasonlító nyelvészet. U. ott, 1846.

14. A szarvasi ág. hitv. evang. főiskolának rövid története. Szarvas. 1847. Eddig Bloch Móricz névvel.

15. Emléke az 1849-dik márczius 15-kén a szarvasi honvédelmi egyletben tartott nemzeti ünnepélynek. U. ott, 1849.

16. Magyar példabeszédek, közmondások, szójárások gyűjteménye. U. ott, 1850. két kötet. (2. kiadás. Pest. 1853. Ism. Bud. Hirlap 63. és köv. sz.)

17. A legujabb magyar szavak, kiegészítő pótlékúl minden eddig megjelent szótárhoz. Pest, 1851. (1. Német-magyar. 2. Magyar-német rész.)

18. Uj teljes magyar- és német-szótár. U. ott, 1854-57. Három rész. (I. Magyar-német rész 2. átdolg. kiadása. U. ott, 1864. 3. kiadás Bpest, 1872. 4. k. U. ott. 1875. 5. k. U. ott. 1890. II. Német-magyar rész. 3. kiadás. U. ott, 1872. 4. k. Hozzá-kötve: Pótszótár a német-magyar szótárhoz. Bpest, 1875. 5. k. U. ott, 1881.)

19. A héber nyelv elemi tankönyve. Prága, 1856. (2. átdolg. kiadás két részben Goldziher Ignácz által. Pest, 1872.)

20. Iskolai s utazási magyar és német zsebszótár. Pest, 1857-58. két kötet. (A német-magyar rész uj bőv. kiadásban. Bpest, 1881.)

21. Nyelvujítás és nyelvrontás. Pest, 1857. (Külön nyomat a M. Akad. Értesítőből.)

22. Gróf Széchenyi István, Pest, 1860.

23. Die Protestantenfrage in Ungarn und die Politik Oesterreichs. Von einem ungarischen Protestanten. Hamburg, 1860. (Névtelenűl.)

24. Két emlékbeszéd Melanchthon Fülöp felett. Pest. 1860. (Gönczy Páléval együtt.)

25. Mihályi Gábor, Ballagi Mór és Ragályi Ferdinánd beszédei (az országgyűlésen.) U. ott, 1861.

26. Az ó-moraviczai kerület választóihoz. U. ott, 1861. (Ugyane német nyelven.)

27. Tájékozás a theologia mezején. U. ott, 1862. (2. átdolg. kiadás. U. ott, 1863.)

28. Renaniana. U. ott, 1864-29. Bibliai tanulmányok, U. Ott, 1865-68. két rész.

30. Nehány szó az ó-moraviczai kerület választóihoz. U. ott. 1865. (Ugyanez német és szerb nyelven.)

31. A magyar nyelv teljes szótára U. ott, 1866. 1871-73. Két kötet. (Marczibányi jutalomban részesült.)

32. A protestantismus harcza az ultramontanismus ellen. U. ott, 1867.

33. A népiskolai törvényjavaslatról. U. ott, 1868.

34. A baloldal ez időszerinti feladatáról. U. ott, 1869. (2. kiadásban is.)

35. Programm a dárdai kerület választóihoz. U. ott. 1869. (Ugyanez német és szerb nyelven.)

36. A semmiről meg nem feledkezett «feledékeny ember». U. ott, 1869.

37. Egy kis jelenet a mai kortesvilágból. U. ott, 1870.

38. A prot. orsz. árvaház megnyitásakor tartott beszéde. U. ott, 1870.

39. A tudomány fejlődése hajdan és most. U. ott, 1871. (Ism. Tanáregylet Közlönye.)

40. Megnyitó beszéde a magyarországi prot. egylet alakuló gyűlésén. U. ott, 1871. (Ugyanez német nyelven.)

41. Az uj szövetségi iratok keletkezése. U. ott, 1872.

42. Mesa, Moab királyának diadaloszlopa. U. ott, 1872. (Ism. Akad. Értesítő VI.)

43. Német-magyar pótszótár. Bpest, 1874.

44. Brassai és a nyelvujítás. U. ott, 1876. (Értekezések a nyelv- és széptud. kör. V. 4. sz.)

45. Emlékbeszéd Székács József fölött. U. ott, 1879. (Értek. a ny. és széptud. kör VII. 8. sz.)

46. Nyelvünk ujabb fejlődése. U. ott, 1881. (Értek. a ny. és széptud. kör IX. 3. sz.)

47. Baronyai Decsi János és Kisviczay Péter közmondásai, U. ott, 1882. (Ért. a ny. és szépt. kör. X. 5. sz.)

48. A nyelvfejlődés történelmi folytonossága és a Nyelvőr. U. ott, 1884. (Ért. a ny. és szépt. kör. XI. 11. sz.)

49. Kereskedelmi szótár. U. ott, 1887. Két rész. (György Aladárral együtt. Ism. P. Napló 302. sz.)

50. Ungarisches Lesebuch aus den besten ungarischen Prosaikern gezogen. Ofen, év. n. (1844.)

Szerkesztette a Protest. képes Naptárt (1851-71); Protestans Egyházi és Iskolai Lapot (1858-1888.); Házi Kincstárt (1861-64.); Család Lapját (1866.); Protestans Tudományos Szemlét (1869-72.) és a Prot. Theol. Könyvtárt (1857. 1860. Két kötet.)

Apróbb dolgozatai saját lapjain és az említetteken kivül több magyar, német, franczia és angol lapban jelentek meg.

Kéziratban levő műveit az Uj. M. Athenás sorolja fel.

Arczképe: Vahot Imre: Magyar Irók Arczképcsarnoka II. műlapján Strohmayer által kőre rajzolva, Reiffenstein és Rösch által nyomt. Bécs, 1859.

Athenaeum 1842.

Pesti Divatlap 1846.

Ujabbkori Ismeretek Tára I. 291.

Nouvelle Biogr. Univ. VI. 240.

Wurzbach, Biogr. Lexikon I. 134.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 18.

Magyar Irók Arczképei 138. arczk.

Vasárnapi Ujság 1856. arczk. 1885. arczk.

Ismerettár I.

Brunet, Manuel du Libraire. I. 627.

Ország Tükre 1862. arczk.

Egyetemes M. Encycl. V. 444.

Kákay Aranyos, Fény- és Árny-Képek 1866.

Brockhaus, Conv. Lexikon. 11. Aufl. II. 621. III. 345.

Larousse, Grand Dictionnaire II. 830.

Képes Világ 1871. 39. sz. arczk.

Magyarorsz. és a Nagyv. 1871. 42. sz. arczk.

Szinnyei Repertóriuma. Tört. I. II.

Magyar Lexikon I. 575.

Molnár Aladár, Néptanítók Ismerettára I. 255.

Meyers Konvers. Lexikon II. 473.

Kiss Áron, Nevelés Története 2. kiadás. 193. l.

Moenich és Vutkovich, Magyar Irók 131.

Toldy, Irod. Tört. 1878.

K. Tóth Kálmán, Önsegély 329.

Erdélyi Prot. Közlöny 1878.

M. Könyvészet 1876-1887.

Balogh Ferencz, M. Prot. Egyh. Történetirod. 53.

Szeremlei Sámuel, Valláserkölcsi élet 44.

Prot. Uj Képes Naptár 1879. (Ballagi Aladár.)

Uj M. Athenás 15. arczk.

Paedag Plutarch I. arczk. (György Aladár.)

Vázlatok a M. Tud. Akad. Tört. 101.

M. Könyv-Szemle VI. kötet. LXXXIX. l.

M. Tud. Akad. Névkönyvei s Almanachjai.

Akad. Értesítő 1890. 15.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.