Kezdőlap

Baranyi Pál,

jezsuita hitszónok, szül. 1657. jan. 25. Jászberényben; a jezsuita rendbe lépett Gyöngyösön 1674-ben. Végezvén tanulását, világi ruhába öltözködve hatolt be Erdélybe és Barany László névvel Kolozsvártt a gymnasiumban négy évig tanított. Visszahivatván, a harmadik próbának vetette magát alá. Öt év elteltével ismét visszament Erdélybe s ott 13 évig hirdette a kath. hitet, daczolván Tököly kegyetlenkedéseivel. A rumének egy részét megnyerte a kath. egyháznak. Visszatérvén Magyarországba, Pesten öt évig hitszónok és az ottani székház főnöke volt; majd Nagyszombatba rendeltetvén, nyelcz évig volt e rendház főnöke s magyar hitszónok. Működése közben érte őt a halál 1719. decz. 8. Nagyszombatban.

Munkái:

1. Viaticum spirituale peregrinantis animae ad coelestem patriam. Claudiopoli, 1690. és 1695. (Névtelenűl.)

2. A Szent Irás summája... más több a Sz. Iráshoz tartozandó emlékezetes dolgokkal együtt... Kolozsvár. 1695. (Névtelenül. Sándor István tévesen állítja e könyv szerzőjének Szőnyi Nagy Istvánt.)

3. Lelki paradicsom. H. n., 1700. (Névtelenül. 2. kiadása Nagyszombat, 1720.)

4. Catechismus valachicus. Albae Juliae, 1702. (Rumén nyelven cyrill betűkkel.)

5. Raphael archangelus peregrinantium de terris fidus Achates et custos animae. Tyrnaviae, 1702. és 1708. (Magyarúl?)

6. Imago vitae et mortis. Az életnek és halálnak képe. Avagy halotti prédikácziók. Nagyszombat, 1712. és 1719. Két rész.

7. A szentek lajstroma, azaz minden napra rendeltetett elmélkedések. Jean-Etienne Grosez franczia művének latin mása után ford. U. ott, 1713. (2. kiadás. U. ott, 1723. Egerben 1771-ben ujra kinyomatott.)

Vasárnapi prédikáczióit kéziratban hagyta maga után.

Horányi Memoria I. 115. és Nova Memoria I. 186.

Katona, Historia Critica XXXVIII. 848.

Molnár János, M. Könyvház VII. 13. (Hibásan nevezi Bartnyi-nak.)

Sándor István, M. Könyvesház 75. 80.

Catalogus Bibl. Hung. Fr. Com. Széchenyi I. 65. 436.

Fejér, Historia Academiae. 38.

Toldy, M. Nemz. Irod. Tört. 1878.

Stoeger, Scriptores 21.

M. Könyv-Szemle VI. 231.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 591. 625. II. 488. 571. l.

Petrik Bibliographiája.