Kezdőlap

Bartakovics Béla (kis-apponyi),

egri érsek, szent István rend nagykeresztese, val. belső titkos tanácsos, Heves- és Külső-Szolnok megyék örökös főispánja s a m. tudom. Akadémia igazg. tagja, B. Ferencz 1805-7. országgyűlési követ fia, szül. 1792. ápr. 10. Felső-Elefánton Nyitramegyében; alsó gymn. iskoláit elvégezvén, 1806-7. évben mint növendékpap tanult a pozsonyi Emericanumban; 1808-9-ben bölcselethallgató volt Nagyszombatban, 1810-13-ig pedig theologus a bécsi Pazmaneumban. Az 1815. husvéti ünnepek alatt pappá szenteltetvén, Sellyén és Muzslán káplánkodott. 1816. nov. a nagyszombati érseki helynökséghez igtatóvá neveztetett. 1820. máj. 16. Rudnay hg. primás udvarába hivatott, hol a primás haláláig mint udvari káplán, sz.-széki jegyző, titoknok és oldalkanonok hivataloskodott. 1836. aug. 27. lett esztergomi kanonokká, 1831. szept. 13. pedig nagyszombati érseki főhelyettessé, mely minőségben 1844. szept. 22-ig működött, midőn rozsnyói megyés püspökké lett kinevezve. Jelen volt az 1847-48. országgyűlésen. 1850. ápr. 2. az egri érseki székre, ugyanazon évi nov. 27. cs. kir. val. belső titkos tanácsosi méltóságra emeltetett. A m. tudom. Akadémia 1853. márcz. 13. választotta meg igazgató tagjának. Meghalt 1873. máj. 30. Egerben. Tárkányi Béla tartott fölötte emlékbeszédet a sz.-István társulat 1874. márcz. 19. XXII. nagygyűlésén. (Megjelent a Bud. Közlöny 1874. 72-75. sz.)

A szentirás Káldi György-féle magyar fordításának új átdolgozásával Tárkányi B. József m. akad. lev. tagot bizta meg és a nevezett munka az ő költségén jelent meg 1865-ben. Az egri jogakadémiát megnyító beszéde megjelent a P. Naplóban (1862. 178. sz.); az orvosok és természetvizsgálók Egerben tartott XIII. gyűlését megnyító beszéde pedig a Munkálatok XIII. (1869.) kötetében.

Munkái:

1. Dictio qua vener. clero vicarialis districtus Tirnaviensis die 27. martii 1845. Tirnaviae supremum sibi valedicenti respondit. Tirnaviae, (1845.)

2. Egyházi beszéd, melyet püspöki székbe igtatása ünnepélyén a rozsnyói székesegyházban tartott. (Rozsnyó). 1845.

3. Főpásztori levelek és szent beszédek. Eger, 1865.

4. Brevis notitia historica archi-episcopatus Agriensis... (Egészen új átdolgozása a Brevis. notitia historica-nak, melyet Cselkó Károly apátfalvi plébános irt, s mely 1832 óta az egri egyházmegyei névkönyvekben időnként kinyomatott.)

Több irodalmi művet adott ki saját költségén; igy a többi közt: Heves- és Külső-Szolnok vármegyéknek leirását 1868-ban; mely munka mellett arczképe Marastoni által kőre rajzolva megjelent.

Az egri főmegyei papság B. aranymiséjének ünnepére Emlékkönyvet adott ki Egerben 1865.

Pauer, Egyházi Rend Érdemei.

Ferenczy és Danielik, Magyar Irók I. 28.

Vasárnapi Ujság 1858. 2. sz. arczk. 1868. 34. sz. arczk. 1873. 23. sz. arczk.

Jelenkor (Encyclopaedia.)

Két Garasos Ujság 1859. 9. sz.

Ország Tükre 1862. 2. sz. arczk.

Emlékkönyv. Eger, 1865. arczk.

Egyet. M. Encycl. V. 727.

Figyelő VIII.

Magyarország és a Nagyvilág 1873. 23. sz. arczk.

Zelliger, Esztergom várm. Irók 11.

Petrik Könyvészete és Bibliographiája.

Gyászjelentés.