Kezdőlap

Bedő Albert (kálnoki),

miniszteri tanácsos, országos főerdőmester, az országos erdészeti egyesület első alelnöke, az erdészeti államvizsgáló bizottság állandó elnöke, az osztrák cs. Lipót- és vaskorona-rend s a franczia becsületrend lovagja a m. tud. Akadémia lev. tagja, szül. 1839. decz. 31. Sepsi-Kőrispatakon, Háromszék megyében, hol atyja unitarius lelkész volt. Tanulmányait az unitariusok sz.-keresztúri és kolozsvári gymnasiumában végezte. Ezután jogot hallgatott és az erdélyi kormányszéknél államszolgálatba lépett, honnét az alkotmányos kormányzatnak 1860-ban való megszünte után a selmeczi erdészakadémiára ment, melyet 1864-ben mint állami ösztöndíjas tanuló végzett; ezután Slavoniába gróf Eitz magánerdészeti szolgálatába lépett. 1866-ban az államvizsgát letette és az országos erdészeti egyesület titkára lett. 1868-ban előbbi működésének megtartása mellett ismét államszolgálatba lépett. 1872-ben az állami erdészetnél fő-erdőfelügyelőnek neveztetett ki s 1873. jan. 1. a pénzügyminiszteriumban az állami erdészet ügyeinek előadója lett. 1880-ban miniszteri tanácsossá, 1881. jan. 1. fő-erdőmesterré neveztetett ki. 1880. máj. 20. a m. tud. Akadémia lev. tagjai sorába választotta.

Kisebb munkálatai az Erdészeti Lapokon (1864 óta munkatársa) kivül megjelentek a Gazdasági Lapokban (1865-66. 1870-72.), a Fővárosi Lapokban 1865-67.), az Erdő és Gazdasági Lapokban (1867.), Hazánk és a Külföldben (1867.), Wochenblatt für Land- und Forstwirtheben (1871-72.), a Keresztény Magvetőben (1878.) és a Nemzetgazd. Szemlében (1889.). Az Osztrák-Magyar Monarchia irásban és képben cz. műben az Erdők és erdészet cz. czikk is tőle van.

Munkái:

1. Nyilt levél hazai fakereskedésünk érdekében. Pest, 1871.

2. Tájékozás erdészeti kiállításunk ügyében. Buda, 1873.

3. Erdészetünk leirása. Bpest, 1874. (Különnyomat a Honismertetőből.)

4. Erdő-őr, vagy az erdészet alapvonalai kérdésekben és feleletekben. U. ott, 1874. (Az orsz. erdészeti egyesület által jutalmazott munka. 3. kiadás. U. ott, 1883. 4. bőv. kiadás. U. ott, 1885. 5. bőv. kiadás. U. ott, 1887.)

5. Das Forstwesen als Gegenstand der internationalen Statistik. U. ott, 1874.

6. A magyar királyi államerdők gazdasági és kereskedelmi leirása. (Ugyanez franczia és német nyelven.) U. ott, 1878.

6. Az erdők az 1878. évi párisi kiállításon. U. ott, 1879. (Hivatalos jelentés a párisi 1878. egyet. kiállításról IV.)

8. Erdészeti teendőink. U. ott, 1880. (Különnyomat.)

9. Az erdészeti ügyek közigazgatási kezelése hazánkban. U. ott, 1882. (Különnyomat.)

10. A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása. U. ott, 1885. Három kötet (Ism. Bud. Szemle XIX. k. Ugyanez német és franczia nyelven.)

11. Magyarország erdőségei. U. ott, 1885. (Székfoglaló. Értek. a term. tud. kör. XV. 17.)

12. Az erdőmívelés jelentősége hazánkban. U. ott, 1887. (Akadémiai Évkönyvek XVII. 4.)

Szerkesztette Az országos erdészeti egyesület Közleményeit 1867-ben; az országos erdészeti egyesület Évkönyveit 1867-72-ig; az Erdészeti Lapokat (1871 óta.).

Szinnyei Repertóriuma. Term. és Könyvészete.

M. Könyvészet 1878-85.

Gazdasági Mérnök 1883. 1. sz. arczk.

M. tud. Akadémia Almanachja 1881. 240. 1886. 269. 1889. 281. sz.

Vasárnapi Ujság 1883. 34. sz. arczk.

M. Salon X. 1889. arczk.