Kezdőlap

Dániel Ernő, (Szamosujvár-némethi),

országgyűlési képviselő, D. János kir. tanácsos fia, szül. 1843. máj. 23. Eleméren Torontálmegy., a gymnásiumot Temesvárt, a jogot a budapesti egyetemen végezte. 1865-ben Torontálmegye tiszt. aljegyzőjévé neveztetett ki, 1867-ben szolgabiró, 1868-ban, miután ügyvédi diplomát nyert, törvényszéki ülnökké választatott. 1870-ben mint Deák-párti a béga-szent-györgyi kerületben képviselővé választatott; ugyanezt a kerületet képviselte az 1872. és 1875. országgyűléseken; 1884 óta a pancsovai kerületet képviseli. 1875 óta a szabadelvű párthoz tartozik. Gazdasági téren élénk tevékenységet fejtett ki czikkeivel is a szaklapokban. 1876-ban újonnan szervezte és rendezte a tiszai ármentesítési társulatot, melynek azóta folytonosan elnöke; a 70-es években részt vett Tiszavölgyi társulat alakulásában, melynek azóta központi bizottsági tagja. 1881-ben engedélyt nyert a nagykikinda-nagybecskereki vasút kiépítsére, melynek ez idő óta igazgatósági elnöke. Igazgatósági tagja továbbá az első erdélyi vasutnak, elnöke az első hazai takarékpénztár igazgatóságának és számos egyéb jótékony és közhasznú intézetnek. Az országgyűlésen azonnal fölismerték tudományát és munkaerejét, de különösen feltünt ez delegációkban. A pénzügyi és gazdasági dolgokban elsőrangú szaktekintély; legujabban az első hazai takarékpénztár ügyeinek kúszált csomóját bontogatta ki, mely intézetnek aztán elnöke lett.

Országgyűlési beszédei a politikai napilapokban és a Naplóban jelentek meg, nevezetesebbek: az 1876. zárszámadási vita felett, midőn gr. Lónyay volt pénzügyminiszternek a volt ujpesti hajógyár ügyében tett intézkedései iránt a felmentvény megtagadásáról volt szó; a képviselőválasztások érvénye felett behozandó curiai biráskodás tárgyában; 1878-ban a Budapest-Zimonyi vasút kiépítése tárgyában; 1884-ben a végvidéken létezett házközösségi intézmény megszünése iránt tartott beszéde. Programmbeszédeit szintén közölték a lapok.

A Tiszavölgyi társulat megalakítása tárgyában irt munkája külön is megjelent, de az nem volt a nyilvánosságra szánva.

Halász Sándor, Országgyülési Almanach. Képviselőház 35.

Sturm Albert, Uj Országgyülési Almanach 192.

Torontál 1892. 38 sz.

M. Geniusz 1892. 10. arczk. és önéletr. adatok.