Kezdőlap

Danielik Józssef,

min. osztálytanácsos és postaigazgató, előbbinek testvéröcscse, szül. 1821. ápr. 5. Murányban Gömörmegyében; tanult Podolinban és Rozsnyón; a gymnasium bevégezte után önkéntes katona lett a 4-ik (akkor b. Geramb nevű) huszárezrednél és ott szolgált mint altiszt 1844-ig; többnyire tanárúl alkalmazták az ezred iskoláiban. 1848-ban Mészáros Lázár hadügyminiszter kinevezte a Zemplén-gömöri önkéntes zászlóaljhoz hadnagygyá, okt. főhadnagygyá, decz. kapitánynyá honvéd minőségben és a hadjáratban Görgey hadseregében Clementis Gábor parancsnoksága alatt vett részt. 1851-ben Budapestre került és a Religiónál mint munkatárs működött; egyúttal folytatta a katonáskodás által félbeszakadt taulmányait is. 1853-ben a Szent-István társulatnál ügynök, 1856-ban titkár és 1858-ban igazgató lett. 1860-ban Egerbe költözött, hol lapot szerkesztett. 1867-ben, midőn a m. kir. miniszterium vette át a kormányt, a kereskedelmi miniszterium postaosztályába titkárrá, 1871-ben ugyanoda osztálytanácsossá neveztetett ki. 1878-ban a pozsonyi postaigazgatóság vezetéséve bizatott meg. 1884-től szabadságolt állapotba lépve nyugdíjaztatott. Kerületében a törvényhatóságok a magyar szellem terjesztéseért hálanyilatkozatokkal tisztelték meg. Meghalt 1886. jún. 18. Pozsonyban.

Irodalmi működése a Religiónál vette kezdetét, mely lapban számos közleménye jelent meg, többi közt: Szent Péter és a boldogs. szűz (1853.), Vicari freiburgi érsek jellemrajza (1854.). Segédszerkesztője volt a Klezsó József által szerkesztett és a Szent-István társulat által kiadott Családi Lapoknak 1857-től 1860-ig. Czikkeket irt még a M. Néplapba (1856.) és Pesti Naplóba (1859. 12. 28. sz.)

Jegye: -k. hirlapi közleményeknél.

Munkái:

1. Magyar irók. Életrajzgyűjtemény. Kiadta a Szent-István társulat. Pest, 1856-58. Két kötet. (Az elsőt Ferenczy Jakabbal irta, a másodikat maga gyűjtötte. Ism. 1858: Családi Lapok 73. 19. sz. P. Napló 21. sz.)

2. Világtörténet. Magyarítva Bumüller János után. II. kötet. (Ujabbkori rész.) Pest, 1857-58. (Két füzet.)

Szerkesztette az Egri Értesítőt 1861. jan.-decz. 29-ig és ennek folytatását, az Egri Postát 1862. jan. 5-től június 1-ig.

Petrik Bibl., önéletrajzi adatok és gyászjelentés.