Kezdőlap

Dávid Gyula,

ev. ref. segédlelkész, szül. 1860. okt. 13. Élesden Biharmegyében iparosszülőktől, kik fiukat betegeskedése miatt kissé késve 1873-ban bevitték a debreczeni ref. főgymnasiumba; innét a német nyelv elsajátítása czéljából Szepes-Iglón folytatta az 5. gymnasiumi osztályt, hol 1881-ben bevégezte középiskoláit, mire Debreczenben theologiát tanúlt és 1885-ben tett kápláni vizsgát. Ezután Bécsbe ment theologiai ismereteinek gyarapítására, mire a Bernhard-féle ösztöndijjal az utrechti egyetemen töltött két évet, közben Debreczenben letette a második lelkészi vizsgát. Utrechtből 1888. tavaszán Turkevébe hivatván, haza jött és itt megkezdette gyakorlati lelkészi működését, melyet 1889 óta Okányban segédlelkészi minőségben folytat.

Egyházirodalmi czikkeit külföldről küldte a debreczeni Prot. Lapba, u. m. Levelek a bécsi ev. theol. fakultásról, A gyakorlati lelkészség mezejéről; Levelek az utrechti theologiai fakultásról: a németalföldi elberfeldi ref. egyház életéről, cultusairól, a holland ref. egyház életéről, ujabb mozgalmairól, a gyakorlati lelkészet mezejéről, a kül és bel missióról. Ezeken kivűl több hittani, bibliamagyarázati czikke, elbeszélése, éneke van a Szabad Egyházban.

Munkái:

1. A hit élete. Mező-Túr, 1889. (Hat egyházi beszéd hollandból szabadon ford.).

2. A kéményseprő fiú vagy egy gazdagon megáldott karácsony ünnep. Elbeszélés. Lugos, 1890.

3. A keresztség az Írás szerint. U. ott, 1890. (A nazarenusokra tekintettel, Wichelhaus J. hallei tanár után.)

4. Református keresztyén hittan. Hollandból dolgozva s kiadva. Bpest, 1890.

5. Jézushoz, vagy a szabadítóhoz hivogatás. Mező-Túr, 1891.

6. Minek az Ó szövetség? U. ott, 1892. (Dr. Kohlbrügge H. Fr. után dolgozott bibliai munka.)

M. Könyvészete 1890. és önéletrajzi adatok.