Kezdőlap

Dávid István (túrócz-szent-péteri és isztebnei),

főgymnasiumi tanár, szül. 1838. júl. 11. Alsó-Kubinban Árvamegyében, hol atyja főszolgabiró volt; a gymnasiumot 1857. végezte Beszterczebányán, mire a bécsi egyetemre ment, hol 1857. oktobertól 1861. oktoberig classica-philologiai tanulmányait befejezte s ezután 1861. nov. 1-től fogva Pozsonyban a kir. katholikus főgymnasiumban helyettes, 1862. jún. 1-től 1883. szept. 1-ig rendes tanár volt; azóta a budapesti V. kerületi főgymnasiumban működik. A 60-as és 70-es években Ausztriában, Német- és Francziaországban meg Svájczban utazott.

Értekezései, könyvbirálatai s tárczaczikkei megjelentek a Kritikai Lapokban (1862.), Kalauzban (1863-64.), Orsz. Középt. Tanáregylet Közlönyében (1868.), Magyar Tanügyben (1872. 1880.), Pozsonyvidéki Lapokban (1873. 2., 8., 9., 15., 16., 25. sz., 1876. 68-70. sz.), Közoktatásban (1882-84. 1886-88.), Egyet. Philol. Közlönyben (1881.).

Munkái:

1. Latin nyelvtan. Pest, 1864. (1. rész. Alaktan. Kolmár Józseffel. 2. rész Mondattan.)

2. Gyakorlati Példatár a latin nyelv alaktanához. U. ott, 1864. (Kolmár Józseffel).

3. Übungsbuch zur latein. Formenlehre. Ein Anhang für Deutsche zu Dávid-Kolmár's Gyakorl. Péld. übersetz v. Dávid. U. ott, 1865.

4. Deák S. latin nyelvtana. 3. kiadás, javította s bővítette. U. ott, 1865.

5. Ungarische Grammatik auf syntaktischer Grundlage. I. Theil. Der einfache Satz. 2. Th. Der zusammengesetzte Satz. Bpest, 1879-80.

6. Görög elemi olvasókönyv. I. rész az V. osztály számára. Pozsony, 1880-81. (Ism. M. Tanügy IX. Egyet. Philol Közl. V. 2. teljesen átdolgozott kiadás. Bpest, 1887. Ism. Közoktatás. Egyet. Philol. Közl. II. rész a VI. és VII. osztály számára. Pozsony, 1881.

7. Livius XXI. Könyvének fordítása és magyarázata. U. ott, 1881-82. (Tanulók K. 9., 12.)

8. Cicero Catilina ellen mondott vádbeszédek fordítása és magyarázata. U. ott, 1881. (Tanulók Könyvtára 4. 7.)

9. Szemelvények Herodotos műveiből, magyarázatokkal. Budapest, 1881. (Ism. P. Napló, 1881. 74. sz. Tanáregylet Közlönye XVI. 2. kiadás. U. ott, 1886.)

10. Curtius görög nyelvtana, átnézte, javította és kiegészítette. U. ott, 1882.

11. Latin Stilusgyakorlatok. I. rész az V. osztály számára. Pozsony, 1882. (Cserny Károlylyal. 2. jav. kiadás. Bpest, 1887.) II. rész a VI. oszt. számára. U. ott, 1883. (Ism. Egyetemes Philol. Közlöny 1884. Cserny Károlylyal. 2. jav. kiadás. U. ott, 1889.)

12. Schultz F. kisebb latin nyelvtana ford. és átdolgozta. Bpest, 1884. 2. kiadás. U. ott, 1885. (Ism. Tanáregyl. Közl. XVIII. 4 k. 1888. Ism. Egyet. Philol. Közl. 6. jav. kiadás. U. ott, 1890. 7. jav. k. U. ott, 1892.)

13. Latin olvasó- és gyakorlókönyv az algymnasium számára. U. ott, 1885. (Ism. Egyet. Philol. Közl. 2. kiad. 1886. 3. k. 1887. 4. k. 1888. 5. kiad. k1890. 6. kiadás. 1891. U. ott).

14. Latin olvasókönyv, Livius, Ovidius, Phaedrus műveiből a gymn. III. IV. oszt. számára. U. ott, 1885. (2. kiadás. U. ott, 1888. Ism. Egyet. Philol. Közlöny. 2. kiadás. 1888. 3. kiadás. 1890.)

15. Betűrendes szólajstrom Dávid István Latin olvasó- és gyakorlókönyvéhez. U. ott, 1887.

16. Görög nyelvtan. (Alaktan és mondattan.) A gymnasiumok felső osztályai számára. U. ott, 1887. (Ism. Egyet. Philol. Közl. 1886. és Közoktatás.)

17. Anthologia latina. Latin lyrikus és didaktikus költők műveiből való szemelvények. U. ott, 1887. (Pozder Károlylyal.)

18. Herodoti Epitome sive loci ex Herodoti libris excerpti. U. ott, 1887. (Szótárral.)

19. Magyar latin zsebszótár. U. ott, 1888. (Némethy Gézával. Ism. Egyet. Philol. Közl. 1891.)

20. Xenophon Memorabiliáinak teljes szótára. U. ott, 1888. (dr. Fodor Gyulával Ism. Egyet. Philol. Közl.)

21. Latin Synonymika és a latin helyesirásnak rövid vázlata. U. ott, 1889. (Ism. Egyet. Philol. Közl. 1890.).

22. Latin-magyar zsebszótár. U. ott, 1889. (Ism. Egyet. Philol. Közl. 1891.).

23. Tacitus műveiből való szemelvények. Magyarázatokkal. U. ott, 1889. (Pozder Károlylyal. Ism. Egyet. Philol. Közl. 1889-90.)

24. T. Livii ab urbe condita libri. Vol. I. (Libros XXI-XXV continens.) U. ott, 1889. (Ism. Egyet. Philol. Közl., Egyet. Közokt. Szemle 1890.) Vol. II. Libros XXVI-XXX. continens. U. ott, 1892.

25. Vergilius Aeneisének teljes szótára. U. ott, 1890. (Fodor Gyulával. Ism. Egyet. Philol. Közl.)

26. Horatius ódái és epodosai. fordítva és magyarázva. U. ott, 1882. (Tanulók K. 21., 26. Ism. Egyet. Philol. Közl.)

27. Vergilius Aeneise, fordítva és magyarázva. U. ott, 1881-82. (Tanulók K. 6., 22., 47.)

28. M. Tullii Ciceronis orationes selectae. Budapest, 1890. (Ism. Egyet. Philol. Közl.)

29. Latin stilusgyakorlatok. III. rész (a VII. és VIII. oszt. számára.) Pozsony-Bpest, 1891. (Cserny Károlylyal. Ism. Egyet. Philol. Közl.)

30. Latin iskolai classicusokhoz való praeparatio. Szerk. 1. M. Tullii Ciceronis orationes selectae XIII. 1. füz. (Orat. de imp Cn. Pomp.); 2. C. Salustii Crispi Bellum Jugurthinum. 1. füzet; 3. Taciti Annales. 1. füz; 4. és 5. Livii ab urbe condita lib. XXI-XXII. 1. és 2. füzet., 8. Ciceronis Orationes. 2. füz. (Orat. de imp. Cn. Pomp.) Bpest, 1892.

Szerkeszti a Tanulók Könyvtárát 1881-től, eddig 60 füzete jelent meg.

Magyar Könyvészet 1886-1890.

Petrik Könyvészete.

Horváth Ignácz Könyvészete 1881-1890. és önéletrajzi adatok.