Kezdőlap

Deák Gerő,

főgymnasiumi rendes tanár, szül. 1846. jún. 13. Karathnán Háromszékmegyében; középiskoláit a nagyenyedi Bethlen-főiskolában végezte 1867-ben és ott hallgatta a két évi jogi s két évi theologiai tanfolyamot, melynek végeztével 1871-ben letette a papi vizsgát. Azután külföldre ment és a berlini egyetem hallgatója lett. Haza érkezve rövid ideig a brassói Nemerét szerkesztette. 1872. őszén a szászvárosi ev. ref. Kunkollegiumban az ó-kori klasszika literatura tanára lett, hol azóta működik. Élénk tevékenységet fejtett ki ezen soknyelvű városnak társadalmi életében a magyar hazafias irány érvényesülése érdekében, főleg egy magyar dalos kör szervezése, fentartása s vezetése által.

Külföldről több tárczaczikket irt a Kelet és Udvarhely czímű lapokba (1871-72. a berlini múzeum lépcsőházának Kaulbach-féle rajzait és Berlint ismertette sat.); irt még a következő lapokba: Erdélyi Prot. Közlöny (1873. Énekes könyvünk reformjához, A hunyadmegyei eloláhosodott magyarok érdekében, 1877. A Kuntanoda érdekében), M. Polgár (1875. 254. sz. A tordosi régészeti telepről), Nemere (1876. 86-89. sz. Bálványosvár urai), Kelet (1876. 86. 88. sz. Egy fontos idítvány illetőleg kérelem), Egyházi és Iskolai Szemle (1879. Az uj énekes könyv terv-vázlata), Család és Iskola (Az emberi fül gondozásának fontossága), Hunyad (1882. Igazgatói bucsúszó), Prot. Közlöny (1883. Fölszentelő beszéd, az ev. ref. Kuntanoda új épületszárnyának felavatási ünnepén elmondott igazgatói beszéd, 1889. A gymnasiumi énekoktatás érdekében, A choral éneklésről.)

Munkái:

1. Magyar Kalliope 202 egy, két és három szólamú egyházi és világi énekek szemelvényes gyűjteménye középiskolai és magánhasználatra. Bécs, 1888. (Makai Jenővel együtt. Ism. Prot. Egyh. és Isk. Lap és Prot. Közlöny.)

2. EMKE Daloskönyve, két és három szólamú komoly és víg dalok gyűjteménye. Bpest, 1892.

Önéletrajzi adatok.