Kezdőlap

Dedinszky János ifjabb,

ág. ev. segédlelkész, előbbinek fia, szül. 1868. máj. 29. Nagy-Zselezsényben Barsmegyében; 1879. szept. a selmeczbányai ev. lyceumba került, hol a nyolcz osztályt 1887-ben végezte s 1885-től 1887-ig senior és 1886-87-ben a Gusztáv Adolf bibliaterjesztő egylet elnöke volt. 1887. szept. a pozsonyi theol. akadémiára ment, hol három évet töltött és közben két évig a pozsonyi ev. árvaházban tanított. 1890. jún. az alapvizsgát letette s a baseli egyetemre ment, hol két fél évig tanult. 1891. szept. 15. és 16. Pozsonyban szakvizsgát tett és 26. Budapesten ledényi segédlelkészszé szenteltetett fel. 1891. nov. 29. körmöczbányai segédlelkészszé s hittanárrá választatott meg.

Czikkei a pozsonyi Ev. Egyház és Iskola cz. lapban jelentek meg: Svájczi levelek. 1. Az üdvsereg istenitisztelete; 2. Az üdvsereg keletkezésének okai s történelme, 3. Az üdvsereg czélja, eszközei s méltatása, 4. Basel egyházi és iskolai viszonyai, 5. Basel társadalmi éelte; ezenkivül vallásos tartalmú költeményei jelentek meg a Pozsonymegyei Közlönyben (1888-90.)

Önéletrajzi adatok.