Kezdőlap

Deidrich György,

bölcseletdoktor, ág. ev. lelkész, D. György tekei (Kolozsm.) lelkész fia; a beszterczei iskolából ment Nagy-Szebenbe, hol néhány évet töltött el tanulással; azután Kolozsvárt folytatta azt és 1587-ben a strassburgi egyetem hallgatója lett, hol 1589. márcz. 20. magister lett. Ezután utazott Olaszországban; Rómában korcsmai czivódás alkalmával az elfogottak közé keveredett és fogságából egy jezsuitához küldött latin verse mentette ki; azután V. Sixtus pápánál kihallgatást nyert, ki őt névaláirással ellátott arczképével ajándékozta meg, mely emlékkönyvével együtt fönmaradt. Ezen látogatás azonban később sok kellemetlenséget okozott neki. 1591-ben Nagyszebenben az iskola igazgatását nyerte el. 1592-ben feladták őt római illetlen magaviseleteért, hogy a pápa lábát megcsókolta, és némely pasquillok szerzőségét is neki tulajdonították; ezért pörbe fogták és hivatalától megfosztották. 1593. máj. 12., azonban a nagyszebeni káptalan ártatlannak nyilvánította s hivatalába visszahelyezték. 1594. ápr. 24. atyja elhalálozván, a tekei lelkészséget fogadta el; élete pályájáról még csak annyi van följegyezve, hogy 1598-ban lelkészi hivatalától ismét megfosztották.

Munkái:

1. Analysis libri VI. Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, de quinque habitibus intellectus: Arte, Scientia, Prudentia, Sapientia et Intelligentia. Argentorati, 1589.

2. Elegia de obitu cl. et doct. Piae memoriae Viri Michaelis Bentheri... U. ott, 1589.

3. Oratio sub auspiciis Melchioris Junii, rect. acad. Argent. de eo: Quid sciri, certeque percipi nihil possit in hac vita. U. ott, 1589.

4. Hodoeporicon itineris Argentoratensis, insignium quo aliquot locorum et urbium, cum Ungariae, tum vero maxime Germaniae descriptiones, fluviorum item ac montium quorundam apellationes, Historicas denique nonnullas, aliaque lectu non injucunda continens. U. ott, 1589.

5. Sigismundus Bathoreus. Anagrammaticus. Magnus Heros, Dius tu bis. Cibinii, 1591.

6. Programma ad Discipulos. U. ott, 1591.

7. Theses ethicae de causa efficiente virtutum moralium, ex Lib. 2. Ethic. Aristotelis, in Celeber. Cibiniensium Gymnasio, ad disputandum propositae 19. Febr. 1592. U. ott, (Ivrét lapon. Kovacsóczy Farkas karlátnokhoz intézett ajánlással.)

8. Epithalamion in nuptias Rev. Clarissimique Viri, D. Georgii Melae et Annae, feminae pudicissimae, relictae quondam D. Joannis Reneri, Senat, Cibin... U. ott, 1592.

9. Programma. Cibinii, X. Kal. Jan. 1592. U. ott.

10. Epigramma, in admirandam conservationem Ill. Principis Transylvaniae et Siculorum Comitis... Dni Sigismundi, nec non Magnificor. Dominor. D. Balthasaris et D. Stephani Batoreorum, Scriptum... U. ott, 1593.

Der du bist Schöpfer aller Ding kezdetű éneke, mely a Deus Creator omnium fordítása, a Radetz Bálint Gesangbüchlein-jában (Kolozsvár, 1620.) neki tulajdoníttatik.

Bod, M. Athenas 63.

Horányi, Memoria I. 488.

Toldy, Ujkori N. Irod. 55. 56. 63. 64. l.

Frankl, A Hazai s Külf. Iskolázás 396. 398. l.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 251.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár II. 61. 63. 67.