Kezdőlap

Demeczky Mihály,

bölcseleti doktor, középiskolai tanár, szül. 1855. máj. 5. Bernátfalván Abaujmegyében, jó módú róm. kath. szülőktől; gymnasiumi tanulmányait a prémontreiek kassai főgymnasiumában végezte s a budapesti egyetemen három évig, a műegyetemen másfél évig mathematikai és physikai tanulmányokkal foglalkozott. 1877. jún. 7. a mathesisből, elméleti physikából és astronomiából doktori vizsgát tett. Ezután a közoktatási miniszterium külföldre kiküldte, nevezetesen a berlini, párisi s jenai egyetemen három évig szaktárgyait és a paedagogiát művelte. Haza érkezése után 1883. decz. 19. a mathésisből és physikából tanári vizsgálatot tett. Mint activ katona egy évig szolgált, megszerezte a tiszti rangot és most tartalékos honvéd főhadnagy. 1884-ben a nagyváradi föreáliskolához helyettes, 1886-ban pedig a miskolczi kir. kath. gymnasiumhoz rendes tanárnak neveztetett ki. 1890-ben a budapesti V. ker. kir. kath. főgymnasiumhoz helyezték át. Három év óta egyúttal a tanárképző intézet gyakorló főgymnasiumánál mint kisegítő vezető tanár működik.

Természettudományi értekezései: Physika eszközök nélkül (Természettud. Közlöny 1880.), A raczionalis gyökök elméletéhez (Nagyváradi áll. főreáliskola Értesítője 1886.), Középiskolai mathematikai oktatásunkhoz A mathematika methodikájához (Tanáregyesület Közlönye XXII. XXIII. 1888-1890; ezeken kivül több tárgyi és methodikai dolgozat és könyvbirálat.), A felsőbb foki kongruencziák elméletéhez (a m. tud. akadémiában bemutatta König Gyula, Math. Ért. VII. 1889.), Ein Beitrag zur Theorie der Congruenzen höheren Grades (Math. u. Nat. Berichte aus Ungarn 1890.), Az oszthatóság elméletéhez és Szily Kálmán két számelméleti feladatainak megoldása (Mathem. és Physikai Lapok 1891-92.), A porosz felsőbb iskolák tanterve (M. Paedagogia 1892.)

Munkái:

1. A linear egyenletrendszerek és a linear congruentia-rendszerek megoldása. Budapest, 1877. (Doktori értekezés.)

2. A tetraeder mértana. U. ott, 1878. (Részlet szerzőnek Elemző mértan a térben cz. munkájából.)

3. Sur la décomposition des fonctionsalgebriques entieres. Paris, 1879. (Szerző felolvasta a Société mathématique de France gyűlésén.)

4. La Resolution des congruences linéares. U. ott, 1879. (A franczia tud. akadémiában bemutatta Charles Hermite. Comptes rendus des séances de ľacadémie des sciences. Seance du lundi 23 juni 1879.)

5. Über das quadratische Reciprocitätsgesetz. Berlin, 1880. (Felolvasta a szerző a berlini mathematikai seminariumban 1880-ban.)

M. Könyvészet 1877-78.

Wutz, Névkönyve.

M. Tud. Akad. Értesítője 1887.

Budapesti V. ker. kath. főgymn. Értesítője 1891.