Kezdőlap

Dénes Lajos,

kir. alügyész, D. József székely eredetű nemes kisbirtokos és Urházy Terézia (U. György iró testvére) fia, szül. 1853. júl. 16. Szilágy-Fő-Keresztúron; középiskoláit a zilahi ev. ref. főgymnasiumban, a jogot az eperjesi ág. ev. kollegiumban végezte. 1882. febr. 21. nyert ügyvédi oklevelet Budapesten; azután Szilágyvármegyének első aljegyzőjévé választották; hivataloskodása alatt a megye feliratait, pl. Kossuthoz születésének 80. évfordulója alkalmából intézett üdvözlő iratát ő irta. 1886. nov. 17. kir. alügyészszé neveztetett ki Zilahra. 1883-ban a Szilágy-vármegyei Wesselényi-egyesületet alapította.

Munkatársa volt a régibb Szilágy cz. lapnak (1877-79.); Ardényi Dezső Magyarország cz. folyóiratába a szilágy-vármegyei nemzetiségi viszonyokról irt közleményeket.

Alapította és szerkesztette a Szilágy cz. társadalmi hetilapot 1883. máj. 6-tól 1886. nov. 28-ig Zilahon; e lapba többnyire álnév alatt vagy névtelenűl különbféle tárgyú s irányú czikkeket irt; Urházy álnév alatt a nagy Wesselényi leveleiből: Mozaik báró Wesselényi Miklós élet- és jellemrajzához cz. czikksorozatot közölt és a lapnak ma is dolgozótársa.

Ellenzék 1883. 55. 74. 81.

Szilágy 1883. 3. sz. és Kincs Gyula szives közlése.