Kezdőlap

Derzsi Károly,

unitárius lelkész Budapesten, D. József iskolatanító s Ürmösi Mária fia, szül. 1849. decz. 19. Tordátfalván Udvarhelymegyében; a székelykeresztúri, azután a kolozsvári unitárius gymnasiumban tanult és ugyanott végezte a theologiát is; az utolsó évben (1869-1870) az I. és II. elemi osztályok tanításával is megbizták. Ez alatt az iskolai ifjuság irodalmi működésében is részt vett és egyszerre három pályadíjat nyert. 1870-ben az egyházközségi főtanács megválasztotta tanárjelöltnek, mire a tordai gymnasiumban mint helyettes tanár két évig tanított. 1872-ben Londonba ment, hol a Manchester New Collegeben két évig tanult a teljesen szabadelvű theologiai tanfolyamon; e mellett az University Collegeben hallgatta a classica philologiát és összehasonlító nyelvészetet. 1874-ben a tordai gymnasiumban a latin és görög nyelv rendes tanára lett; 1879-ben Kolozsvárra megválasztották theologiai tanárnak, de ezt nem fogadta el. 1881-ben püspöke és az egyházi főtanács kivánatára, tanári jellegének fentartása mellett, elfoglalta az újonnan alakult lelkészi állomást Budapesten, hol jelenleg is működik.

Értekezései: Londoni vallásos élet és felekezetek (Keresztény Magvető 1875), Római és görög irók élete s iratai, különös tekintettel vallásos gondolkozásukra. I. Seneca. II. és III. M. Aur. Antoninus. (U. ott, 1875. és 1879.), Vallás és modern materialismus (dr. Martineau után ford. U. ott, 1876.)

Munkái:

1. Zsinati egyházi beszéd és ima. Kolozsvár, 1876. és 1887. (A többi beszédekkel együtt.)

2. Megnyitó ima és beszéd. Budapest, 1881. (A budapesti unitárius anyaegyház megalapítása ünnepe cz. füzetben.)

3. Unitárius Tájékozó. U. ott, 1891. (Kézirat gyanánt,)

Szerkeszti 1882 óta az Unitárius Kis Könyvtárt, az unitarismus ismertetése czéljából; e válalatból eddig 48 füzet jelent meg, melyeknek tartalma is átdolgozásban és eredetiben mind az ő munkája.

Keresztény Magvető 1874-1889.

M. Könyvészet 1882-91.

Prot. Egyh. és Isk. Lap 1885. és önéletrajzi adatok.