Kezdőlap

Dienes Balázs

ev. ref. lelkész, szül. 1823. márcz. 4. Szamosszegen Szatmármegyében; 1834-43-ig Sárospatakon, 1843-47-ig Debreczenben tanult; ekkor mint segédlelkész a nagy-károlyi ev. ref. gymnasium igazgató tanára lett, 1850-54-ig hodászi s azóta nagy-dobosi (Szatmárm.) lelkész.

Prédikácziója megjelent a Fördős-féle Papi dolgozatok gyászesetekre (VI-VIII. 1857-59. Kecskemét) cz. gyűjteményben és több egyháztörténeti oklevelet közölt a Sárospataki Füzetekben. (1862-63.)

Önéletrajzi adatok.