Kezdőlap

Dienes Péter,

polgáriskolai tanár és az alsófokú kereskedelmi iskola igazgatója, szül. 1844. szept. 21. Szász-Régenben Maros-Tordamegyében polgári szülőktől; a gymnasiumot a marosvásárhelyi ev. ref. kollégiumban, a bölcseleti s jogi tanfolyamokat a kolozsvári, a theologiait a nagyenyedi s budapesti ref. seminariumokban végezte, honnét a kolozsvári ref. főiskolához hiavatott meg köztanítónak, hol két évig működött és 1872-ben a történelmi s irodalmi szakok tanulására a pesti egyetemre iratkozott be; 1873 tavaszán polgári iskolákra képesítő oklevelet szerzett és felsőbüki Nagy Sándornál (E. Hetyén Vasm.) nevelő lett, hol 1876. szeptemberig működött, midőn a nagyrőczei polgári iskolához neveztetett ki igazgatónak; 1878-ban a miskolczihoz helyeztetett át, hol mint polgári s középkereskedelmi iskolai tanár s az alsófokú kereskedelmi iskola igazgatója működik. 1884-ben az ipariskolai bizottság alelnökévé választatott meg.

Hirlapi czikkei közül nevezetesebbek: A polgári iskola viszonya a közép- és népiskolákhoz (Gömörmegyei Lapok 1878.) és Miskolcz jelene és jövője (Borsodmegyei Lapok 1881.) Irt még a Borsod és Miskolcz cz. lapokba, a Közgazdaságba, Közvéleménybe, a debreczeni Magyar Iparba; ujabban pedig a kereskedelmi iskolák szervezéséről az Egyetértésbe; a Borsod-Miskolczi Közlönyben (1891.) van Hungaria cz. drámai költeménye.

Munkái:

1. Iparos tanulók ismerettára. Rimaszombat, 1878.

2. Teendőink a hazai ipar védelme és emelése érdekében. Miskolcz, 1880.

3. A magyar-osztrák monarchia földrajza, polgári iskolák és leánynövendékek számára. U. ott, 1882. (2. kiadás 1883. 3. és 4. k. 1884. U. ott.)

4. Egyetemes földrajz polgári iskolák és más hasonminőségű tanintézetek számára. U. ott, 1883. (6. kiadás U. ott, 1890.)

5. Az öt világrész földrajza. U. ott, 1884. (2. kiadás U. ott 1888.)

6. Magyar olvasókönyv alsófokú kereskedelmi iskolák számára. U. ott, 1885.

7. Magyar olvasókönyv alsófokú ipariskolák számára. U. ott, 1888-89. Három kötet. (I. kötet 2. kiadása. U. ott, 1890.)

8. Ipar- és kereskedelmi oktatásunk szakszerű fejlesztése. Bpest, 1890. (Argus névvel.)

Szerkesztette a nagyrőczei polg. iskola I. és II. évi Értesítőjét 1876. és 1877-ben és szerkeszti a miskolczi alsófokú kereskedelmi iskola Értesítőit 1884 óta.

Kiszlingstein, M. Könyvészet II. és önéletrajzi adatok.