Kezdőlap

Dietrich Ignácz,

philosophiai s jogi doktor, ügyvéd és volt országgyűlési képviselő, 1830 körül szül. Pécsett Baranyamegyében; egyike volt az elsőknek, a kik Magyarországon az ügyvédi diploma mellé doktori diplomát szereztek. Mint nagyon fiatal ember nyitott irodát Pécsett s csakhamar olyan tekintélyes ügyvéddé lett, hogy az összes környékbeli nagy uradalmak őt választották ügyészökké. Mint ügyvéd oly vagyonra tett szert, hogy mesés hirek keringtek róla. 1867-ben a pécsvárdai kerületben ellenzéki programmal képviselőnek választották. Az országgyűlésen tudományos és éles politikai beszédeivel figyelmet keltett és egy időben azt is beszélték, hogy az igazságügyi tárczával őt kinálják meg. Ezalatt folyton irt nemcsak hazai, hanem külföldi lapokba is; kiadott szakmunkái gyorsan fogytak el a könyvpiaczról. Egyszerre az irigyelt, szerencsés ember sorsa egy csapásra megváltozott. A képviselőházból kimaradt, eldobta tollát, ügyvédi irodáját is elhanyagolta s bor és dőzsölés között rohamosan hanyatlott azon a lejtőn, mely az elzüllés felé vezet. Értelme elhomályosult, roppant vagyona elpusztult és mint koldus járt Pécsett utczáról utczára; betegen került a szegények házába s ott halt meg 1892. ápr. 15.

Jogi czikkeket irt a Jogtudományi Közlönybe (1867. Indítvány igazságügyi törvényünk érdekében, 1874. Törvényjavaslat-vázlat az 1868. LIV. t.-cz. módosításáról, 1875. Érdekes elvi kérdések.)

Munkái:

1. Vitás kérdések a végrendeletről. Pécs, 1864.

2. Magyar igazságügyi törvényhozás. 1. füzet. U. ott, 1867.

3. Általános magánjogi törvénykönyvnek tervezete Magyarország számára. 1. közlés. Általános rész. Bpest, 1871.

4. Illik-e a katholikus papnak bankárkodni?

5. Törvényjavaslat, az 1868. évi LIV. törvényczikkben foglalt törvénykezési rendtartás módosításáról. U. ott, 1873. (Ism. Jogtudományi Közlöny 1874.)

6. Politikai pártok Magyarországban 1874-ben és új pártszövetség Ausztriával, Magyarország önállósága s függetlensége mellett. U. ott, 1874.

7. Miképen kell megalkotni a magyar büntető törvénykönyvet? U. ott, 1876.

8. Bosznia. Jogvélemény. 1. füzet. U. ott, 1879. (Mint mutatvány kézirat gyanánt nyomatott.)

Szerkesztette a Negyvennyolczas Balpárt cz. politikai napilapot 1869-ben Pécsett, melyből azonban csak a márcz. 13. első szám jelent meg.

M. Könyvészet 1876.

Petrik Könyvészete.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885.

D. I. pécsi ügyvédnek gondnokság alá helyezése. Pécs, 1885.

Catalogus Bibl. Joann. Card. Simor 320. l.

Pécsi Figyelő 1892. 32. sz.

Budapesti Hirlap 1892. 119. sz.