Kezdőlap

Diószegi (Diószeghi) Sámuel,

ev. ref. lelkész, D. F. Pál leányiskolai tanító és Szappanos Erzsébet fia, szül. 1761. jan. 5. (keresztelés napja) Debreczenben; iskoláit szülővárosában járta s 1775. ápr. 27. lépett a felső osztályba (subscribált); 1783. primárius és poéták tanítója volt a főiskolában; 1784. ápr. 29. Hajdú-Böszörményben lett rektor, hol három évig volt; 1787-ben Kecskeméten mint ideiglenes tanár működött; innét egy félév mulva Göttingába ment az egyetemre, hol különösen a mértant, természettant és orvostudományokat hallgatta. Haza érkezvén, 1789-ben Hajdú-Nánáson, 1793. ápr. 18. Hajdú-Böszörményben és 1803. márcz. 29. Debreczenben választották meg papnak. 1806. jan. egyházmegyei jegyző, 1809. jan. 13. esperes és ápr. 22. egyházkerületi jegyző lett. Meghalt 1813. aug. 2. Debreczenben. Prédikált felette Némethi István szoboszlói pap és emlékbeszédet mondott Tatai Sándor tanár. Siriratát, mely egész életrajzot foglal magában, Budai Ezsaiás irta s a M. Kurir II. Honnyi levelek cz. melléklete 9. sz. közli.

A magyar füvésztudomány terén úgyszólva minden kezdemény az ő nevével van kapcsolatban. 1807-ben megpendítette egy növénytani szaklap vagy folyóirat megindításának eszméjét, mely azonban csak évtizedek mulva talált kivitelre.

Munkái:

1. Magyar füvész-könyv, mely a két magyar hazában található növényeknek megismertethetésére vezet, a Linné alkotmánya szerént. Debreczen, 1807. Két rész. (Sógorával Fazekas Mihálylyal, kinek nővére Mária D. neje volt, együtt irták.)

2. Erkölcsi tanítások prédikácziókban. U. ott, 1808. Két kötet.

3. Prédikáczio, melyet a szatmári helv. vallástételt követő keresztyének új templomának felszentelésére készített és abban szept. 27. 1807. elmondott. U. ott, 1808.

4. Halotti tanítás, melyel néhai... Szombathi István urnak... emlékezetét tisztelte... jún. 17. 1810. eszt. U. ott, 1810.

5. Abéce. U. ott, 1810. (Több kiadást ért és ezen Diószegi neve alatt ismert Abéce az elemi osztályú gyermekeknek kézikönyvül szolgált.)

6. Orvosi füvész-könyv, mely a magyar füvészkönyv praktika része. A füvészek és nem füvészek számokra készült, és hasznavehetővé tétetett. U. ott, 1813.

Fábián József Lelki pásztori Tárházában (Pest, 1818. l.) jelent meg: A világnak bölcsessége és az Istennek bölcsessége czímű beköszöntő beszéde.

Levele Tóth Ferenchez 1810. ápr. 26. (a m. n. múzeum kézirattárában.)

Részt vett a református énekes-könyv reform-munkálataiban, s benne tőle is van két ének, a vasárnap reggeli 4. invocatio: Úr Isten kész én szivem... s a hétköznapi 5. invocatio: E szent házban megállottunk... irta a 179. dics. Dicsőült helyeken... s a 173. dics. Kegyes Jézus én imádságomra...

A budapesti egyetemi füvész-kertben szerény csepkő talpazaton egyszerű oszlop van Diószegi és Fazekas emlékének szentelve.

Hazai s Külf. Tudósítások 1813. II. 13. sz.

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopädie XXV. 421.

Vaterländische Blätter für den österr. Kaiserstaat 1813. II. 425.

Danielik, Magyar Irók II. 61.

Egyetemes M. Encycl. VII. 421. (Vass József.)

Révész Imre, M. ref. egyház Énekeskönyvéről 32. 33. 35. 42.

Szűcs István, Debreczen város Tört. III. 914.

Vasárnapi Ujság 1869. 40. sz. (Vajda Viktor, Egy elfeledett magyar tudós.)

Csokonai Album 44. 222.

Szinnyei Könyvészete 134.

Figyelő I. 1876. 18. IV. 1878.

Tóth Mihály, Egyházi Szónoklattan. Debreczen, 1878. 238.

Uj M. Athenás 100.

Kálmán Farkas, Éneklő-Kar. Bpest, 1880. 18. l.

Petrik Bibliogr.

Kath. Szemle 1890. 703. l. (Takáts Sándor.)