Kezdőlap

Dobay József (dobói),

cs. és kir. altábornagy, Lipótrend lovagja, D. Károly cs. kir. tiszt és 1848-ban a 2. székely ezred ezredesének fia, szül. 1820. ápr. 16. Szász-Ivánfalván (Sächsisch-Eibersdorf) Nagy-Küküllőmegyében; 11 éves korában jutott a bécs-ujhelyi katonai akadémiába, honnét 1838-ban mint hadnagy lépett ki a 2. székely gyalogezredbe, hol főhadnagyságig vitte, midőn 1848. nov. 6. a 32. honvéd-zászlóaljhoz mint százados áttétetvén, annak alakításában vett részt; az év végén mint őrnagy átvette a 31. honvédzászlóalj parancsnokságát. 1849. jan. 21. a vizaknai csatában a győzelmes osztrák sereget feltartóztatta, úgy hogy a szétvert csapatok magukat ujra szervezhették és a visszavonulás rendben mehetett véghez; febr. 9. a piskii hidnál vitézkedett; ápr. 9. Borgó-Prundról kiindulva Pojana-Stampinál Bukovinában megverte az ellenséges csapatot; máj. 16-tól mint alezredes harczolt és az orosz seregnek Erdélybe történt betörésekor, a maroknyi magyar sereget a legveszélyesebb helyeken s hegyi utakon, a túlnyomó muszka erővel szemközt, a megsemmisüléstől megmenté. A hadjárat után az aradi fogságban nov. 24. hét évi várfogságra ítéltetett és az olmüczi várban volt elzárva; 1852. jún. amnestiát nyert. 1853. jan. 15. Berzeviczy Máriával lépett házasságra. Ő felsége a m. kir. honvédség szervezésekor (1869.) mint honvédezredest a pozsonyi kerület parancsnokául nevezte ki; később tábornoki s 1880. ápr. 25. altábornagyi rangra emeltetett; 1886 óta mint nem alkalmazott Pétermezőn sárosmegyei birtokán él nyugalomban.

Munkája: Der Krieg zrvischen Österreich und Preussen im J. 1866. Pesth, 1867.

Közlöny 1848. 151. sz. 1849. 121. sz.

Honvéd 1849. 80. sz.

M. Hirlap 1849. 19. sz. (Hadi törvényszéki ítélet.)

Egerváry Ödön M. kir. Honvéd Törzstisztek Albuma. Pest, 1870. arczk.

Jó Barát Naptár 1870. arczk. Budapesti Közlöny 1880. 96. sz.

M. kir. Honvédség Névkönyve 1886-88.

Militär-Schematismus. Wien, 1889. 139. l.