Kezdőlap

Dobner Rudolf,

m. kir. pénzügyminiszteri osztálytanácsos, szül. 1844-ben Veszprémmegyében; középiskoláit Pápán végezte; azután a budapesti egyetemen az alkotmányos élet kezdetén felállított statisztikai s nemzetgazdasági tanfolyamot hallgatta; ezek bevégezte után külföldre küldetett, hol alaposan tanulmányozta az egyenes adók kérdését és erről a miniszteriumba terjedelmes szakjelentést nyujtott be, melyben főleg a porosz, franczia s olasz egyenes adók rendszerét tárgyalta. Külföldi utazásából haza érkezvén 1871-ben Kerkápoly, ki nagybátyja volt, a pénzügyminiszteriumhoz nevezte ki; korán felismerték tehetségét és igen fontos dolgokra alkalmazták, minők az országgyűlés előtt függőben levő pénzügyi tervezetek és törvényjavaslatok készítése; utóbb az egyenes adókra vonatkozó összes döntvényeket, rendeleteket sat. állította össze. Fő munkája a földadó-kataszteri törvényjavaslat roppant terjedelmű indokolása. 1880-ban neveztetett ki osztálytanácsosnak. Meghalt 1882. márcz. 17. Budapesten.

Nemzetgazdasági s egyéb czikkei: A népszámlálás (Vasárnapi Ujság 1869.), Kirándulás Altenburg vidékére, Az északi és keleti tenger partjáról (u. ott, 1871.), Az adózás ügye Magyarországon (Athenaeum 1873.) és politikai czikkek (u. ott, 1874.), Az egyenes adók Ausztriában, Egyenes adók reformjának tervezete Ausztriában (Nemzetgazdasági Szemle 1877.), Közgazdasági állapotaink (u. ott, 1880.); A valutakérdés és a kettős valuta (Budapesti Szemle XXVII. 1881.); irt még több czikket a M. Földnek és Honnak. Egy verse is jelent meg 1864-ben a Hölgyfutárban.

Munkái:

1. A mezőgazdaság Szászországban. Pest, 1872. (Stat. és Nemzetgazd. Közlemények VIII.)

2. A földadókataszter. Bpest, 1879. (Ism. Nemzetgazd. Szemle.)

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1879.

Hon 1882. 77. sz.

P. Napló 1882. 77. sz.

Nemzetgazd. szemle 1882.