Kezdőlap

Dobóczky Lajos,

tornatanító, szül. 1857. júl. 26. Héviz-Györkön, Pestmegyében, hol atyja r. kath. tanító volt; a gymnasiumot Jászberényben, a tanítóképzőintézetet Csurgón és Budapesten végezte; ezen idő alatt a testgyakorlás tanítására szerzett képesítést. A paedagogium bevégzése után nevelő volt 1877-ben Vigyázó Sándor kamarás házánál Rátóthon; innét 1881-ben báró Podmaniczky László fiához ment Budapestre, 1884-ben pedig Gellén Endre családjához jutott Losonczra nevelőnek. 1887-ben a privigyei r. kath. algymnasiumhoz neveztetett ki tornatanítónak, hol jelenleg is működik.

Czikkei, melyek nagyrészt paedagogiai tárgyuak, a következő folyóiratokban és lapokban jelentek meg: M. Paedagogiai Szemle (1881-82. A nemzetgazdaságtan a népiskolai könyvtárakban, 1884-90.), Lehel Kürt (1882. A családi nevelésről), Népnevelők Lapja (1883. Hogyan lehet a természetrajzi gyűjteményeket a népiskolai tanulókkal megkedveltetni, pályadíjjal kitüntetett munka; Nehány szó az idegen nyelvek tanításáról, 1885-88.), Néptanítók Lapja (1881-84. Nemzetgazdaságtan tanítóképző-intézeteinkben, 1885-86., Nemzetgazdasági oktatás ipariskoláinkban, 1887-88., Az iskolai nevelés hibái, Az iskolai nevelés legfontosabb teendői, 1889. Nevelés a társadalmi életre), Szolnoki Hiradó (1883-84. A népnevelés ügyében), Keszthely (1883-84.), Losoncz és Vidéke (1886.), Nevelés (1888. Az iskola, mint a család iskolája 1889-91.), Néptanoda (1888-91.), Egyetértés (1888. 97. sz. A vidéki ipariskolák némely hiányairól 1890. 149. 342. sz.), Tornaügy (1889-92.), Egészség (1890-91.) és a privigyei iparos tanoncz iskola Értesítőjében (1888. Az iparos tanulók nemzetgazdasági oktatásáról 1891. Mire fektessünk súlyt az iparos tanonczok oktatásánál?)

Munkái:

1. Népszerű nemzetgazdaságtan. Block M. nyomán. Bpest, 1883. (Közhasznú Családi Könyvtár 26.)

2. Gazdasági és kertészeti füzetek, az elemi népiskolák számára. U. ott, 1884-85. négy füzet. I. füzet 2. k. 1887. 3. kiadás 1889. 4. k. 1890. II. f. 2. k. 1888. 3. k. 1892. III. f. 2. k. 1887. 3. k. 1892. IV. f. 2. k. 1887. 3. k. 1892. U. ott.)

3. Gazdaságtan polg. leányiskolák használatára. U. ott, 1888. (Peres Sándorral együtt. 2. jav. kiadás. U. ott, 1889.)

4. Az iskolai nevelés köréből. Vessiot A. nyomán. Losoncz, 1889. (Különnyomat a Nevelés cz. folyóiratból.)

Álnevei s jegyei: Hévizgyörki, Juillet, Novembre, H. D. K. Lajos, (D. L.), (N. L.) és -y -s.

M. Könyvészet 1884.

91. és önéletrajzi adatok.