Kezdőlap

Dobozi István,

1848-49. királyi biztos, szül. 1800. febr. 12. Vajda helységben Biharmegyében; a jogot Debreczenben végezte, mire Napoleonnak Elba szigetéből kijövetelekor a Coburg dsidás ezredbe mint hadapród beállott; több csatában vett részt és ezredével Párisba bevonult, honnét kilencz hó mulva hazájába visszatért és Bécsben még egy évig szolgált. 1825-ben Biharmegyében esküdt lett; később mint al- és főszolgabiró az érmelléki járásban működött. 1848. okt. 25. az általa szervezett bihari nemzetőrökkel a fölkelő oláhok ellen indult s azokat szétverte, mire nov. 19. báró Vay Miklós kir. biztos őt kormánybiztosnak őrnagyi ranggal kinevezte; ettől fogva többnyire Erdélyben és Krasznamegyében működött, szabadcsapatokat állított és azok élelmezését eszközölte. 1849. jan. 28. a honvédelmi bizottmány által nemzetőri őrnagygyá neveztetett ki, egy általa alakított szabad csapattal Erdélybe ment és segéde lett Csányi kormánybiztosnak, kit a hadjáratban követett; ápr. 12. alezredessé és Marosvásárhely város és szék kormánybiztosává neveztetett ki, a városi tanácsot ujjá alakította s júliusban a Dobozy-csapatot szervezte. Az oroszoknak másodízben betörésekor ő is elhagyta Marosvásárhelyt és vajdai birtokára vonult; később önként följelentette magát és 1851. okt. 7. a pesti cs. haditörvényszék négy évi várfogságra ítélte, melyet az aradi várban töltött ki, mire ismét Vajdára családjához vonult; azonban az osztrák kormány által csaknem mindenétől megfosztva, Debreczenben mint berettyó-szabályozási társulat elnöke tartotta fenn családját. 1860-ban a debreczeni honvédegylet korelnökévé s a magyar miniszterium alakulásával rendes elnökévé választatott. Meghalt 1875. júl. 17.

Arczképe kőnyomatban Laufer Ignácz műintézetében a Vahot Imre által szerkesztett Honvédek Könyve (Pest, 1868.) IV. füzete mellett jelent meg.

1849-ben kiadott proklamácziói:

1. Csányi László rendelete. Marosvásárhely, (1849. május, féliv.)

2. Tisztek elrendelése és névsora. U. ott, (1849. május, féliv.)

3. Szélbeli katonaság megszüntetéséről tudósítás. U. ott. (1849. május, negyedrét.)

4. Tiszti kötelességekről utasítás. U. ott, (1849. május egy iv.)

5. Felszólítás Bem Vásárhelyre érkezése iránt. U. ott, (1849. június.)

M. Hirlap 1851. 581. sz. (Haditörvényszéki ítélet.)

Vahot Imre, Honvédek Könyve IV. 1868. arczk.

Vasárnapi Ujság 1875. 31. sz.

Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. Kollegium Könyvnyomdájának Története. M.-Vásárhely, 1887. 59. l.