Kezdőlap

Dóczy Gedeon,

felsőbb leányiskolai igazgató-tanár, D. István ev. ref. lelkész és Szabó Mária fia, szül. 1832. nov. 17. Miskolczon, Borsodmegyében; az első oktatást atyjától nyerte; 1841. szept. lépett a miskolczi ev. ref. lyceumba; ott végezte az első, második és a harmadik latin osztály részét. 1844. jan. Sárospatakra ment és ott végezte az akkor hat osztályú gymnasiumot és ott hallgatta a theologiát. 1854-ben a német nyelv megtanulása végett Lőcsén volt. 1855-56-ban Sárospatakon a gymnasiumra előkészítő osztály köztanítója volt és ezen idő alatt segédlelkészi és segédtanári vizsgát tett. 1856. szept.-től 1859. aug.-ig Degenfeld Schomberg Imre gróf két leánya mellett házi tanító, 1859. szeptembertől az ev. ref. tiszáninneni egyházkerüelt főleánynevelő intézetében vezértanár volt Miskolczon 1872. júliustól a sárospataki állami képzőintézetben a neveléstan tanára s igazgató, 1874. szept. óta a debreczeni ev. ref. egyház leánynevelő intézetében (mely 1892-től fejlődésben álló felsőbb leányiskola) igazgató-tanár.

Paedagogiai czikkei s értekezései megjelentek a Sárospataki Füzetekben (1860. Magasb nyilvános nőiskola szervezetterve), Prot. Egyh. és Iskolai Lapban (könyvismertetések), Néptanítók Lapja (1874. A női kézimunka tömeges tanításáról.)

Munkái:

1. Vezérkönyv a női kézimunka osztályonként tanításához leányiskolában s magánhasználatra. 128 ábrával. Bpest, 1885. (A tiszántúli ev. ref. egyházkerület könyv-kiadványai V.)

2. Nehány szó a nőnevelésről, tekintettel a polgári leányiskolákra. Debreczen, 1886.

3. Magyar ábécze és olvasókönyv az elemi iskola első osztálya számára és Vezérkönyv az irva-ovasás tanításához. Bpest, 1887. (Pályadíjat nyert mű. 4. kiadás. U. ott, 1890.)

4. Népszerű tapasztalati lélektan iskolai s magánhasználatra. Debreczen, 1888.

Szerkeszti az intézet Értesítőit 1875 óta.

M. Könyvészet 1885-86.

Horváth Ignácz Könyvészete 1885. 1887-88. 1890. és önéletrajzi adatok.