Kezdőlap

Dósa Elek (makfalvi),

jogi doktor, akadémiai jogtanár, a képviselőház alelnöke s a m. tudom. akadémia tiszt. tagja, D. Gergely jogtanár fia, szül. 1803. márcz. 15. Marosvásárhelyt; hét éves korában (1810. febr. 10.) szülővárosában az ev. ref. kollégium első osztályába lépett és 1819. júl. 3. a felsőbb tudományokat hallgató ifjak közé vétetett fel. 1825-ben a philologiai osztályban köztanító lett; 1827. jan. 30. a hazai jog, törvényszéki gyakorlat és hazai történelemből vizsgát tett; áprilistől fogva Bárczay Pál pestmegyei első alispán, nov. 11-től Hubay József ügyvéd mellett gyakornokoskodott. 1828. máj. 19. a büntető jogból, júl. 14. a római jogból, 1829. jan. 28. az egyházi jogból tett vizsgáiról nyert okleveleket. 1828. szept. 24. ügyvédi censurát és 1829. jan. 9., febr. 20. és ápr. 24, jogi doktori szigorlatokat tett és ezzel Erdélyben az első jogi doktor volt. Pesten harmadfél évet töltött el; közben 1827. szept. és okt. Kövy Sándor jogtanárt hallgatta Sárospatakon. 1830-ban Szentkirályi Mórral Németországban utazott és az ottani egyetemeket látogatta. 1831. jan. 22. történt beigtatása s beköszöntése a marosvásárhelyi ev. ref. jogi akadémián, hol 1848. májusig működött. Ezen év izgalmas napjaiban, mint a Széchényi elveit valló s követő mérsékelt ellenzéki megtartotta irányát. 1849. febr. 12. Csányi László kormánybiztos Marosszék kormánybiztosává nevezte ki; ezért az osztrák kormány M.-Vásárhelyre internálta s javait zár alá tétette. 1850. szept. a kollegiumi előljáróság reá ruházta a paedagogarchai hivatalt. 1851. okt. 15. a pesti haditörvényszék elé idéztetett és decz. hazabocsáttatott; azonban 1852. máj. 4. négy évi várfogságra itélték és máj. 9. elfogták, mire Szebenbe s onnan Josefstadtba vitték; félévi fogságából császári kegyelem útján nov. 25. haza bocsátották. Ezután a kollégium és magánosok jogügyeivel foglalkozott. 1857. decz. 6. az egyházi főtanács a marosvásárhelyi ref. egyház algondnokává s 1865. jún. 19. főgondnokává választotta. 1860. decz. 30. a fehérvári értekezletre hivatott meg a székely nemzet részéről. 1862. szept. 9. jogi tanszékét a marosvásárhelyi ref. kollegiumban újra elfoglalta. 1866-ban szülővárosa a pesti országgyűlésre választá képviselőjéül s a képviselőház megválasztotta alenökének. Meghalt 1867. nov. 19. Pesten. A m. tudom. akadémia 1861. decz. 20. választotta levelező s 1865. decz. 10. tiszteleti tagjának.

Értekezései: A három politikai renszerről, honi tapasztalások szerint (Nemzeti Társalkodó 1832), A szokásról törvényes értelemben (U. ott, 1834. 10-12.), Az erdélyi ref. egyházban az egyházi jegyzők successiója nem abusus (U. ott, 1845. 63. sz. és Mult és Jelen 485. 492. l.)

Levele b. Wesselényi Miklóshoz (Tört. Lapok II. 1875, 268. l.)

Munkái:

1. A makfalvi oskola fölállításáról jelentés. Marosvásárhely, 1833.

2. Erdélyhoni jogtudomány, az alkotmányos Erdélyhonban az 1000-ik év óta törvényszerűen költ s az 1849. évig érvényességgel birt törvények és szokások szerint szerkesztve. Kolozsvár, 1861. Három kötet. (A m. tudom. akadémia 200 arany nagy jutalmában részesült.)

3. Az erdélyhoni evangelico-reformátusok egyházi jogtana. Pest, 1863. (Ism. Sárospataki Füzetek.)

Kéziratban: A nemtelen jószágot nem bírhat? (1 ív, 4r.), Értekezés a törvénykezési bizonylatokról, melyet Bentham Jeremiás angol jogtudós kézirataiból szerkesztett Dumont István genevai képviselő; francziából magyarosított a 2. kiadás után józsefvárosi fogságában 1852. jún. 23. kezdve. (57 ív, 2r.), A jogbiztonság feltételéről. Pest, 1866. júl. 9., Kivonatok a jogi tudományokból latinul 1827-28. (139 ív, 4r.), Versirási próbagyakorlatok magyarul és latinul 1816-17. Levelei Bod Péterhez 1823-63. 18 db. (A marosvásárhelyi kollegium könyvtárában.) Levélfogalmazványai, kézirati egyéb művei (Dósa Miklósné birtokában).

M. Hirlap 1852. 759. sz. (Haditörv. ítélet.) Vasárnapi Ujság 1863. 7. sz. arczk. 1867. 47. sz. arczk.

Hazánk és a Külföld 1865. 50. sz. arczk.

Kolozsvári Nagy Naptár 1866. arczk. (Szabó Samu.)

Országgyűlési Emlékkönyv 1866. sz. arczk.

M. Világ 1866. 66. sz.

1867: Budapesti Közlöny 212. sz. (Szilágyi S.) Magyarország és a Nagyv. 48. sz. arczk. Pesti Napló 268. 269. 272. (Gajzágó Salamon.) Hon 268. (VK.) Prot Egyh. és Isk. Lap 47. sz.

Prot. Képes Naptár 1868. 1869.

Jó Barát Naptár 1869.

Petrik Könyvészete.

Koncz József, Marosvásárhelyi ev. ref. kollégium története 355-377. l. (Értesítő 1887.) és a Marosvásárhelyi könyvnyomda Tört. 42. 47. l.

Uj M. Athenás 106. l. (Sz. Kiss Károly) és gyászjelentés.