Kezdőlap

Döbrentei (Döbröntei) Lajos,

ev. ref. lelkész Bobajon, később Urai-Ujfalun Vasmegyében, a középvidékbeli egyházmegyének seniora s a dunántuli ág. evang. superintendentia jegyzője volt. Neve még az 1838. Névtárban előfordul.

Hrabovszky Györgynek, A dunántáli ev. aug. conf. superintendentiai prédikátorai cz. munkájában (Veszprém, 1803. 41. l.) Döbrentei Lajos senior és bobai prédikátor, ki 1761. decz. 12. Hőgyészen Vasmegyében született; tanult Pozsonyban hét évig, azután patvarián volt Pápán; azután egyházi pályára lépett és 1784. márcz. 27. Szent-Lászlóra ordináltatott; 1787 őszszel Nagy-Szőllősre rendeltetett; 1799-ben Bobára ment papnak és 1802. szept. 13. seniornak választatott. Egy ugyanazon egyén vagy két külön személy, nem határozhattam el.

Munkái:

1. Halotti elmélkedés és bucsuzás szentmártonyi Radó József holt teste felett 1816. márcz. 13. a laki temetőben elmondott. Sopron, 1816. (Halasy Mihály gyászbeszédével együtt.)

2. Halotti tanítás, melyet... Geöndöcz Ferencz urnak 1830. decz. 22. történt halála után a nevezett hónak 27. lett eltemettetése alkalmával... Felső-Pátyon tartott és elmondott. U. ott, 1831.

3. Halotti tanítás, melyet néhai Dukai Takács Lidia asszonyságnak, mint néhai Ajkai Ajkay János úr özvegyének végső tisztességtételekor Lakon, az 1831. eszt. decz. 28. tartott. U. ott, 1832.

Petrik Bibliographiája.