Kezdőlap

Dömötör László,

főreáliskolai tanár, D. József kántor és Zay Eszter fia, szül. 1850. aug. 21. Kun-Szent-Miklóson Pestmegyében; a gymnasiumi négy alsó osztályt szülővárosában, a négy felsőt a pesti ev. ref. gymnasiumban végezte 1871-ben; azután a m. kir. orsz. mintarajziskolában s a rajztanárképzőben tanult; 1875-ben a szabadkézi rajzból tanári vizsgát tett; 1875. szept. 1-től helyettes tanár volt a budapesti VI. kerületi állami főreáliskolában; 1878-80-ig rendes tanár a selmeczbányai piarista-gymnasiumnál, 1880 óta az aradi főreáliskolánál működik.

Irodalmi működését az Egyetértésben közölt műkritikákkal kezdte; Aradon az Arad és Vidéke s az Alföldben tárczaczikkeket ipartörténeti kérdésekről és utirajzokat, később vezérczikkeket ipartörténelmi múzeum, majd régészeti társulat és régészeti múzeum alakítása érdekében. Ismeretterjesztő vegyes czikkei: A majolika, Edénygyártásról, Barlangokról, (Arad és Vidéke 1881. 269. sz., 1885. 74. sz.), A nyilvános muzeumok fontossága a nevelésre (Aradi főgymn. és reálisk. Értesítője 1887.), Aradmegyei himzés (Művészi Ipar 1889.), Aradvidéki bronzleletről (Arch. Értesítő 1891.)

Szerkeszti a Kölcsey-egyesület Évkönyét 1884-től Aradon.

Számbavehető keramikai gyűjteménye van.

Wutz Névkönyve és önéletrajzi adatok.