Kezdőlap

Dragoni Gáspár,

1576-ban tűnik föl először, midőn a soproniak, Beythe István dunántuli ref. püspök ajánlására meghivták őt magyar és horvát ág. ev. prédikátornak; azon év okt. 24. Hegyfaluban (Sopronm.) kelt házasságra Deven Katalinnal. 1582 tavaszán, mivel az új naptár ellen prédikált, kénytelen volt Sopront elhagyni, sőt Draskovich György kir. helytartónak Kesző várában fogságot is szenvedett. 1584-ben már Szombathelyről irt Sopron városához háza ügyében. 1586-ban körmendi hitszónok volt, hol 1587-től fogva a főiskolában theologiát tanított; innét Rohonczra ment papnak és 1591-ben részt vett a csepregi colloquiumban. Valószinűleg 1612-ben halt meg, mert ez évben ott már Pathai István említtetik utódjául.

Munkája: Speculum Theologicum seu Concionatorium ex S. Pauli epistolis aliorumque conditis libris concinnatum, opera et expensis Casparis Dragoni, praeconis et servi dei olim in ecclesia telepontana (Véghid), quae est verbo virae collecta, nunc vero rohoncziana mysteriorum domini Jesu indignus dispensator. In usum studiosorum theologiae et noviciorum concionatorium emissum anno 1591. Monyorókerék. (Csak czíme után ismerjük gr. Kemény József és Fabó András jegyzeteiből.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 124. l.

Figyelő XVII. 385. (Fabó.)

Századok 1889. (D. G. és a körmendi főiskola. Tury Etelétől.)