Kezdőlap

Drahotuszky Rezső,

m. kir. pénzügyigazgató helyettes I. oszt. pénzügyi titkár, szül. 1844. decz. 20. Privigyén Nyitramegyében nemes szülőktől, reál- és középiskolai tanulmányait Zsolnán, Nyitrán, Trencsénben és mint kegyesrendi növendék pap Kecskeméten végezte; azután Privigyén két évig tanárkodott. A szerzetet elhagyva, jogi pályára lépett. 1870-ben kir. adóhivatali segédtiszt, majd adótiszt, 1871-ben adóellenőr lett; az adóhivatali főtiszti vizsga letétele után 1877-ben barsmegyei kir. adófelügyelői helyettessé s II. oszt. pénzügyi fogalmazóvá neveztetett ki; időközben szakvizsgáit Pozsonyban letette, ugyanazon megyében fönök helyettes és egy évig főnök volt; 1883-ban Beszeterczebányára, Zólyomba s Turóczmegyébe helyeztetett át. 1885-ben Aradra II. oszt. pénzügyi titkárrá s adófelügyelő helyettessé, 1888-ban pedig Csanádmegyei kir. adófelügyelővé neveztetett ki s az 1889. pénzügyi szervezés alkalmával Aradra helyeztetett át.

A magyar Tisztviselő cz. lapba több czikket és életrajzot irt és a M. Pénzügy cz. lapban szakjába vágó kérdéseket fejtegetett.

Munkái:

1. Egyenes adók kézikönyve. A fennálló egyenes adók és az azok kezelését tárgyazó közigazgatási törvényeknek alkalmazásával. Bpest, 1879.

2. Illetékügyi útmutató. U. ott, 1884-85. 13 füzetben.

3. A pénzügyi fogalmazói és körjegyzői szakvizsga összes tárgyait felölelő miniszteri rendeletekkel, pénzügyi közigazgatási birósági döntvényekkel és elvi határozatokkal, valamint gyakorlati példákkal megvilágított kézikönyv... U. ott, 1887. Három kötet.

4. Az uj illeték s fogyasztási adótörvények szakszerű összeállítása. U. ott, 1888.

5. A nyilvános számadásra kötelezett egyletek és vállalatok adó-, illeték- és egyéb ügyeit tárgyazó kézikönyv. U. ott, 1891.

M. Könyvészet 1878. 1886. 1891. és önéletr. adatok.