Kezdőlap

Draskóczy Gábor,

ev. ref. lyceumi tanár, szül. 1837. júl. 19. Ondon Zemplénmegyében; Sárospatakon végezte iskoláit, hol 1860. júl. alkönyvtárnokká választották; 1863 óta máramaros-szigeti lyceumi tanár.

Széchenyi István gróf életrajzát irta, mely a Széchenyi I. gyászünnepélye czímű emlékkönyvben jelent meg (Sárospatak, 1860.)

Szinnyei Gerzson, Sárospataki főiskolai könyvtár története 57. l.

Wutz Névkönyve 92. l.

Petrik Bibliogr. III. 505. l.

Máramaros-szigeti helv. hitv. lyceum Értesítője. 1891. 36. l.