Kezdőlap

Duma György,

főgymnasiumi tanár, szül. 1839. márcz. 22. Déván Hunyadmegyében; elvégezvén a gymnasiumot és mint minorita növendék a theologiát, 1860-62-ben a miskolczi algymnasiumban tanított; ekkor a rendből kilépett s 1862. nov. 26. póttanár lett a kassai főreáliskolában; 1863. jún. 25. az ungvári kir. kath. főgymnasiumhoz helyettes és 1867. jún. 19. rendes tanárnak neveztetett ki. 1867. ápr. 30. tanári vizsgát tett a természetrajzból. 1871-ben főgymnasiumi tornatanítóvá képesíttetett. Az 1872-73. iskolai évre a budai kir. egyet. főgymnasiumhoz helyeztetett át, hol jelenleg is működik. A budapesti II. kerület iskolaszéki, nyolcz év óta a főváros törvényhatósági bizottságának tagja s 1892. aug. óta a budai kath. legényegylet világi elnöke.

Programmértekezése: A tornászat fontossága középiskoláinkban (Ungvári kir. főgymn. Értesítője 1872.); a Közoktatásba 1883: A földrajz tanítása gymnasiumainkban cz. kritikát és több könyvismertetést irt a szaklapokba.

Önéletrajzi adatok.