Kezdőlap

Dús (Muraközi) Márton,

sárospataki tanár; több hazai, különösen a pataki gymnasiumban elvégezvén tanulását, 1617-ben I. Rákóczy György pártfogása mellett külföldre, nevezetesen Marburgba ment tanulni, hol mint a fejedelem alumnusai egyikét említi Molnár Albert 1615. decz. 1. a Secularis concio evangelica (Oppenheim, 1618.) cz. munkájának ajánló levelében; 1618. ápr. 7. Heidelbergbe ment át, hol különösen Poreus Dávid előadásait látogatván, folytatta hittani pályáját, s már 1622-ben pataki tanárrá lett Szenczi B. János helyén, olyképen, hogy főtanár volt Filiczki János, Dús pedig segéde (conrector). De hivatalát egy évig sem viheté, mert meghalt a nagy pestisben 1622-ben. Molnár Albert «istenes és tudós atyafinak» irja Dúst, ki az ő ügyéről is megemlékezett «testamentom levelében». Igy ő egyike volt Molnár Albert jótevőinek.

Munkái:

1. Disputatio metaphysica de causa et causato. Marburg, 1618.

2. Disputatio theologica de justificatione hominis peccatoris coram Deo. Heidelberg, (1620.)

3. Gyászköltemény, melyet Károlyi Zsuzsána fejedelemnőnek, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hitvesének halálára irt. Gyulafehérvár, 1624. (Exequiarum Caeremonialium Susannae Károlyi cz. könyvben.)

Irt még több verset is, nevezetesen Egri Lázár Gáspár tiszteletére, ennek Heidelbergben 1619-ben megjelent értekezésében; két Üdvözlő verset (Carment gratulatorium) Aszalós Mihálynak tiszteletére, midőn az Strenae Symbolicae cz. könyvét Marburgban 1618-ban kiadta s ugyanannak Heidelbergben 1618-ban Athanaz vallástételéről tartott értekezése alkalmából.

Nevét Martinius D. Muraközi s M. D. M. irta.

Weszprémi, Succincta Med. Biogr. Cent. Alt. P. Post. 286. IV. 467. l.

Danielik, M. Irók II. 63.

Sárospataki Füzetek VIII. 1864. 885.

Archiv. Hermannstadt, N. F. X. 188. l.