Kezdőlap

Fabri Gergely,

ág. ev. superintendens, F. Péter földmivelő s Stephanides Katalin fia, szül. 1718. márcz. 6. Hrussón Gömörmegyében; Osgyánban és Kézsmárkon tanult Buchholcz és Sartorius alatt; azután az utóbbi helyen 1742. márcz. a gymnasium subrectora s 1744-től a jenai egyetem hallgatója volt, hol 1747. nov. 23. Kaltschmied Károly Frigyes palotagróf által borostyánkoszorúval császári költővé (poeta laureatus) avattatott föl; azután meglátogatta a lipcsei, vittenbergai, hallei s erlangeni egyetemeket; utóbbi helyen egy egész évet töltött el. Innét 1748-ban Ansbachon, Nürnbergen, Altdorfon, Regensburgon és Bécsen keresztül hazájába vissza utazott és 1749-ben az eperjesi ág. ev. collegium rectora lett; ezen hivatalában 18 évig működött és különösen a mennyiségtant, költészetet és ékesszóllást adta elő; azután ugyanott tót lelkész volt. 1774. aug. 3. tisza-kerületi superintendenssé választatott. Meghalt 1779. ápr. 4. Eperjesen.

Munkái:

1. Animum acceptorum beneficiorum memorem, ad pedes, universorum gratiosissimorum dominorum; fautorum ac maecenatum suorum, cum Kesmarkino, patriae potius, quam hospitii nomine carissimo, summo cum dolore, fatis tamen sicferentibus, non suae voluntati, sed divinae parendo vocationi, exire nescius, discederet, tamquam aeternae observantiae, perpetuoque duraturae pietatis obsidem, religiosissime, nunquam receptorus, deposuit... Hely n., 1744.

2. Viro spectabili magnifico, ac perill. D. Georgio Radvánszky, Haered. Domino in Radván... dignitatem Consiliarii Aulici S. Reg. Hung. et Bohem. Maiestatis, tanquam eximium fidei, insigniumque virtutum proemium A. 1744. obtentum, testandae pietatis, et observantiae causa mente demisissima gratulatur. Jenae.

3. Cantata, qua Generosissimo ac Doctissimo Domino Stephano I. Szirmay de Szirma... cum sacram nomini suo diem, feria nati Servatoria secunda A. 1744. in illustri Salana Academia laetis auspiciis celebraret, observantiam, ac potius pietatem suam declarare voluit. Jenae.

4. Colloquium acerbum, allato Jenam nuncio, super obitu praematuro, moeroreque communi pleno, viri Perill. ac. Gen. D. Davidis Goldbergeri..... institutum, inter Martinum Sontag, adflictae domui propinquum, et Gr. Fabri S. Theol. Cultorem. Jenae, 1746.

5. Actus disputationum publicarum V. quo praeside M. Basil. Christiano Wideburg F. F. Phil. Adiuncto V. Theses mathematicas die XIX. Aug. 1747. publice defendet. Jenae.

6. Justa suprema Viro iuveni... dno Georgio Fischero... cum in illustri propter Salam Prytaneo calendis Martiis 1748. praematura morte eruptus, VI. ejusdem mensis die efferretur, in templo academico... publice solata. Jenae.

7. Considerationes rei scholasticae ad publicum juventutis patriae emolumentum in melius vertendae. Viennae, 1773.

8. Když wisoce urozený a Slawny Czerneckého a Kamenického zámku urecity pán, pán Dessewffi Tamass. Hely n., 1773. (D. Tamás halálára irt versek.)

9. Aurea Isocratis oratio bene ac prudenter instituendae vitae rationes complexa. Eperjes, 1775.

10. Vprime napomenutj ewangelickych krzestanuw k pilnému coykonawánj Dobrych Skutkuw... 1776. (Őszinte megintése a keresztényeknek, hogy a jó cselekedeteket szorgalmatosan gyakorolják és kötelességeiket teljesítsék.)

Albuma, melybe külföldi utja (1744.) közben, barátaitól emlékversek és mondatok vannak bejegyezve és kézirata:

Scholae aug. ev. Eperiensis Rectorio Homiletica Sacra per Michalecz consignata. Modrae 1767. (a m. nemz. múzeumban.)

Még több kéziratot is hagyott hátra, melyekről Hörk idézett munkájában emlékezik meg.

Horányi, Memoria I. Viennae, 1775. 654. l.

De Luca, Das gelehrte Oesterreich 119. l.

Genersich, Merkwürdigkeiten der Freistadt Késmárk II. 323.

Ersch und Gruber, Allg. Encyclopädie XL., 46. l.

Katona, Historia Critica XXXIX. 949. l.

Haan, Jena Hungarica 62. l.

Fabó, Monumenta I. 190. l.

Hörk, Sáros-zempléni ev. esperesség története. Kassa, 1885. 13. 156. l. és Az ev. Tisza-Kerület Püspökei. Kassa, 1888. 55. l.

Slovenské Pohlady 1887. 178. l.

Petrik Bibliogr.