Kezdőlap

Faluvégi Albert,

állami tanítóképző-intézeti igazgató, 1843. szept. 13. Torboszlón Maros-Tordamegyében, hol atyja ev. ref. lelkész volt; hét és fél éves korában a marosvásárhelyi ref. collegiumba került, hol az elemi, gymnasiumi, bölcseleti s jogi tanfolyamokat végezte; s minthogy atyja 1853-ban meghalt, 16 éven túl már önsegélyre volt utasítva, küzdelem és olykor nélkülözések közt élt. 1864-ben a nagyenyedi ref. theologiai akadémiára ment, hol a tanfolyam bevégzése után a papi vizsgát letette. Theologus korában egyúttal házi nevelő volt Zeyk Károly egykori belügyminiszteri államtitkárnak két kisebbik fia mellett. 1868-ban a marburgi egyetemre ment, hol különösen a theologiai s bölcseleti előadásokat hallgatta; a tanév befejezése után tanulmányutat tett Svájczban és Párisba is ellátogatott. 1869 őszén tanítóképző-intézeti tanárjelöltségre vállalkozott és Eötvös József báró a gothai jóhirű tanítóképzőbe küldte, hol különösen Kehr Károly nevelői, tanítói s igazgatói működése hatottak reá s voltak befolyással későbbi pályájára. 1870. júl. 27. a zilahi tanítóképző-intézethez neveztetett ki s azóta ott működik.

Munkatársa volt a Néptanítók Lapja, Népnevelők Lapja, M. Tanügy, Család és Iskola, Magyar Tanítóképző cz. szaklapoknak; főmunkatársa volt a Borbély S. tanártársától alapított és szerkesztett Szilágynak; írt még A Hon, Kelet, Pesti Napló és Nagyvárad cz. napilapokba paedagógiai, methodikai, bölcseleti s társadalmi czikkeket, tárczákat, polemikus leveleket és tanügyi tudósításokat. Főbb czikkei a Néptanítók Lapjában (1874. Hozzuk összeköttetésbe az iskolát a családdal, Legyünk humanusok, midőn irunk is, Tartassanak-e még póttanfolyamok), a M. Tanügyben (1874. A tanítóképezdei tanárok egyesülése), a Honban (1874. 54. sz. A felnőttek oktatása), a Család és Iskolában (1875. Néhány szó a családi és iskolai nevelés öszhangzatossá tétele érdekében), a Szilágyban (1877. Alapitsunk népkönyvtárakat, Egy érdemes népnevelő), a M. Tanítóképzőben (1886. A törtek tanítása a népiskolában), a Szilágymegyei tanítótestület első Évkönyvében (1876. Az iskolai nevelés befolyása az erkölcsi jellem alakulására).

Szerkesztette a Szilágymegyei tanítótestület első (1873-76.) Évkönyvét Marosvásárhely, 1877. (Borbély Sámuellel együtt) és szerkeszti a zilahi állami tanítóképezde Értesítőjét 1873 óta.

Jegyei: F., F. A., -i. -t., és a. (1875-től a nevezett lapokban.)

M. Könyvészet 1877.

Zilahi kir. áll. tanító képző Értesítője 1891. és önéletrajzi adatok.