Kezdőlap

Fándly József (csejtei),

városi főjegyző, F. László és Dömsödy Julianna jankafalvai birtokosok fia; a gymnasiumot és a jogot (1867-71) Nagyváradon végezte. 1872-ben betegeskedése miatt haza ment Jankafalvára, hol gazdálkodott és hadi kötelezettségének a m. kir. 10. honvédzászlóaljban eleget tett. 1876. márcz. 1. a székelyhidi szolgabirói hivatalban nyert alkalmazást és alig három hó múlva Biharmegye közgyűlése segédszolgabiróvá választotta. 1877. decz. 10. Székelyhid mezőváros közönsége főjegyzőjévé választotta, mely hivatalában jelenleg is működik.

Költeményei a Pesti Hölgy-Divatlapban, tárczái s egyéb közleményei a nagyváradi Biharban jelentek meg; a Székelyhidon 1881-ben megindult Érmellék cz. hetilapnak kezdettől fogva szorgalmas munkatársa volt; 1882. okt. 1-től pedig annak szerkesztője 1884. deczember 28-ig, midőn a lap megszünt; ezen lapba F. J. jegygyel többnyire vezérczikkeket írt, de egyéb rovatába is dolgozott, sőt Kovásznay Marczel főmunkatársával együtt irták gyakran az egész lapot.

Munkája: Tiz év a székelyhidi önkéntes tüzoltóegylet életéből. Székelyhid, 1889.

Bozóky, Nagyváradi kir. Akadémia százados múltja. Bpest, 1889. és önéletrajzi adatok.